ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ให้คำมั่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ให้คำมั่น*, -ให้คำมั่น-

ให้คำมั่น ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ให้คำมั่น (v.) promise See also: vow Syn. รับประกัน, ให้สัญญา
ให้คำมั่น (v.) give one´s word See also: promise, assure, give an undertaking, undertake, vow, pledge Syn. สัญญา
ให้คำมั่น (v.) promise See also: give one´s word Syn. ปฏิญาณ
ให้คำมั่น (v.) promise See also: give one´s word to do, vow, pledge Syn. สัญญา, ให้คำปฏิญาณ
ให้คำมั่น (v.) promise See also: give one´s word to do, vow, pledge Syn. สัญญา, ให้คำปฏิญาณ
English-Thai: HOPE Dictionary
affiant(อะไฟ' เอินทฺ) n. คู่หมั้น, ผู้ให้คำมั่น
commit(คะมิท') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้แก่,มอบหมาย (หน้าที่ ความไว้วางใจ) ,ส่งโรงพยาบาลโรคจิต,ให้คำมั่น,กระทำ,ทำผิด -Phr. (commit to memory ท่องจำ จดจำ), See also: committable adj.
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
covenant(คัพ'วะเนินทฺ) n. ข้อตกลง,สัญญา,ข้อกำหนด,บทบัญญัติในกฎหมายโบราณ,สัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์ vi. ทำสัญญา,ทำข้อตกลง. vt. ตกลง (โดยสัญญา) ,ให้คำมั่น,กำหนด, Syn. compact,agreement,agree
covenantee(คัฟวะเนินที') n. ผู้ที่ถูกกำหนดหรือให้คำมั่นไว้ในสัญญา
gage(เกจฺ) n. สิ่งที่ขว้างลงบนพื้นเพื่อแสดงการท้าทายให้ต่อสู้กัน,การท้าทาย,ของประกัน. vt. ประกัน,ให้คำมั่น, Syn. gauge
guarantee(แกเรินที') n. การประกัน,หลักประกัน,เครื่องประกัน,คำรับรอง,ผู้รับรอง,คนรับรอง vt. รับรอง,ประกัน,ค้ำประกัน,ให้คำมั่น,สัญญา, Syn. warranty, certify,affirm
mortgage(มอร์'กิจฺ) n.,v. การจำนอง,จำนอง,ให้คำมั่น,เป็นพันธะ
obligate(ออบ'บลิเกท) vt. เป็นภาระหน้าที่,ให้คำมั่น,ทำให้มีพันธะ,ทำบุญคุณให้,เป็นเกณฑ์,บังคับ,กำหนด,ตกลง. adj. จำเป็น,สำคัญ, See also: obligable adj. obligator n.
pledge(เพลดจฺ) n. คำปฏิญาณ,คำมั่นสัญญา,ข้อผูกมัด,หลักประกัน,ผู้ค้ำประกัน,การวางมัดจำ,การดื่มอวยพร. -Phr. (take the pledge ให้คำมั่นสัญญาว่าจะไม่ดื่มสุรา) vt. ให้คำปฏิญาณ,ให้คำมั่น-สัญญาค้ำประกัน,วางมัดจำ,ดื่มอวยพร., See also: pledgeable adj. pledger
promise(พรอม'มิส) n. สัญญา,คำมั่นสัญญา,ลักษณะหรือท่าทีที่ดี. vt. สัญญา,ให้คำมั่นสัญญา,เป็นเครื่องบอก,รับปากจะแต่งงาน,ทำให้มั่นใจ. vi. เป็นเครื่องบอก,แสดงอาการว่าจะเป็น,
promisor(พรอม'ซิเซอะ,พรอมมิเซอะ') n. ผู้ให้คำมั่นสัญญา
sworn(สวอร์น) vi. กริยาช่อง 3 ของ swear adj. ได้ให้คำปฎิญาณ,สาบานแล้ว,ให้คำมั่นแล้ว,ยืนยันแล้ว
vow(เวา) vt.,vi.,n. (คำ,การ) สาบาน,ปฎิญาณ,ให้คำมั่น,บน,บนบาน,อธิษฐาน. take vows ให้คำปฎิญาณ, Syn. oath,pledge,promise,assure
wage(เวจฺ) n. ค่าจ้าง,เงินเดือน,ค่าแรง,ค่าตอบแทน,ความมั่นคง vt. ดำเนินต่อไป,ว่าจ้าง,ให้คำมั่น vi. ต่อสู้,ดิ้นรน, Syn. earnings,emolument
English-Thai: Nontri Dictionary
commit(vt) ทำผิด,มอบหมาย,มอบให้แก่,ให้คำมั่น
commitment(n) การทำผิด,การมอบหมาย,การมอบความไว้วางใจ,การให้คำมั่น
promissory(adj) ซึ่งให้สัญญาไว้,ซึ่งแสดงท่าที่ว่า,ซึ่งให้คำมั่น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assumpsitการให้คำมั่นด้วยวาจา (ว่าจะชดใช้ค่าเสียหาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
non assumpsit (L.)ไม่เคยให้คำมั่นสัญญาไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
commit (vt.) ให้คำมั่นสัญญา Syn. engage, pledge
pledge to (phrv.) ให้คำมั่นสัญญา
plight (vt.) ให้คำมั่นสัญญา (โดยเฉพาะเมื่อสัญญาว่าจะแต่งงานกัน) Syn. pledge, promise
votively (adv.) อย่างให้คำมั่นสัญญา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But when I think of spending the rest of my life with Lily, committing forever, no other women, doesn't scare me at all.แต่พอฉันคิดว่าจะได้อยู่กับลิลลี่ชั่วชีวิต... ให้คำมั่น ชั่วนิรันดร์ ไม่มีหญิงอื่น... ทำให้ฉันหายกลัวเป็นปลิดทิ้งเลยว่ะ
Commit and the worries will go away.ให้คำมั่นสัญญา และความกังวลจะหายไป
Our multitudes are pledged...ประชาชนของเรามีการให้คำมั่นสัญญา ...
I promised Gandalf that I would.ข้าให้คำมั่นกับแกนดัลฟ์แล้ว ว่าข้าจะช่วยเหลือดูแลท่าน
Help them commit themselves to the training... and send them a letter of friendshipขอให้เขาช่วยให้คำมั่นต่อพวกเธอ เพื่อจะได้จบหลักสูตรนี้ให้ได้ และให้ส่งจดหมาย มาเป็นแรงใจอย่างต่อเนื่อง
Vowing to return.และให้คำมั่นว่า จะกลับมาฟิลิปปินส์อย่างแน่นอน
Tonight I give you my most solemn vow that justice will be swift it will be righteous and it will be without mercy.คืนนี้ผมขอให้คำมั่นสัญญา ที่หนักแน่นที่สุด... ...ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลัน... ...ด้วยความเที่ยงธรรม...
Being a citizen there promises eternal peace, and the army with mysterious powers promises the victory for the final war.มีพลเมืองที่ให้คำมั่นสัญญาว่าจะอยู่อย่างสันติตลอดกาล และมีกองทัพที่สาบานจะนำความรุ่งโรจน์มามอบให้
Once you've sworn an oath to the Dutchman, there's no leaving it.เมื่อไหร่ก็ตามที่สาบานให้คำมั่น ว่าจะอยู่ที่ ดัชแมน ก็จะไปไหนไม่ได้
I've sworn no oath.ผมไม่ได้ให้คำมั่นอะไร
Oh, you're gonna promise me a lot more than that, Butterfield.คุณต้องให้คำมั่นกับผม มากกว่านั้นอีกนะ บัตเตอร์ฟิลด์
We made a sacred promise.เราให้คำมั่นสัญญาเอาไว้
He assures me that in this time of war, his droids can offer me greater security than your Jedi.เขาให้คำมั่นว่า ในภาวะสงครามอย่างนี้ ทัพดรอยด์ของเขาสามารถคุ้มครองข้า ได้ดีกว่าเจได
I promised her faithfully that I'll take care of you so I'm not going to abandon you now!ฉันให้คำมั่นสัญญากับคุณแม่ของเธอไว้ ว่าฉันจะดูแลเธอ.. ดังนั้นฉันจะไม่ทอดทิ้งเธอ
Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another and suffer the indignity of being the skunk of the world.และขอให้คำมั่นว่า.. จะไม่มี.. ไม่มีอีกแล้ว
It's time for you to start trusting the institutions that you've sacrificed so much to protect.ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเชื่อในกระบวนการของรัฐ ที่คุณให้คำมั่นไว้ว่าจะรักษาปกป้องมัน
Under oath that we were workingทำงานต่อไปได้ตามที่ให้คำมั่นไว้
And uh ... and I also remember, I remember one promise, which I did and was in love with you.แฃ้วก็ยังจำได้อีกว่า ผมเคยให้คำมั่นไว้ว่า ตอนที่ตกหลุมรักคุณ
Which we both honored.ที่เราทั้งสองให้คำมั่น
And I promise you that when the President agrees to meet with me, when he agrees to shake my hand, real change... will come.และผมให้คำมั่นเมื่อ ท่าน ปธน. ตกลงที่จะพบกันผม เมื่อเขาตกลง แล้วจับมือกับผม
But as we get older, we take vows, we make promises, we get burdened by commitments.แต่เมื่ออายุมากขึ้น เราให้คำปฎิญาณ เราให้คำมั่นสัญญา เรารับภาระต่อการให้สัญญานั้น
But you made a commitment.แต่ลูกได้ให้คำมั่นไว้แล้ว
Spock, you have made a commitment to honor the Vulcan way.สป็อค ลูกให้คำมั่นว่าจะให้เกียรติวิถีแห่งวัลแคน
Didn't anybody ever give you a shot?มีใครเคย ให้คำมั่นกับคุณมั่งมั้ย
Charles, you assured me that that wouldn't happen.ชาร์ล คุณให้คำมั่นกับฉัน ว่านี่มันไม่มีทางเกิดขึ้น
You gave me your word, Jason. You have let me down.คุณให้คำมั่นฉัน, เจสัน คุณทำฉันผิดหวัง
The NTSB is promising a complete and thorough investigation into the crash.ทาง ntsb ให้คำมั่นว่าจะสืบสวน ถืงสาเหตุของการตก
Man-to-man, you gave me your word.เป็นลูกผู้ชาย นายให้คำมั่นกับฉันแล้ว
I, Hal Jordan do solemnly swear to pledge allegiance to a lantern that I got from a dying purple alien in a swamp.ข้า ฮาล จอร์แดน ขอสาบาน ขอให้คำมั่นด้วยความสัตย์จริง
He promised to protect my friends.เขาให้คำมั่นว่า จะปกป้องเพื่อนๆของฉัน
I'm not ready to commit to you.ฉันยังไม่พร้อมให้คำมั่นสัญญากับคุณ
Think back eight years, when we stood in this spot and we pledged our love to each other.คิดย้อนไปเมื่อแปดปีก่อน ตอนที่เรายืนอยู่ตรงนี้ ให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะรักกัน
No leaving the premises and no experiencing joy of any kind.อย่าให้คำมั่นสัญญา อย่ามาทดลองสิ่งที่ไม่ควรทดลอง
Let me assure this group and any group that would endeavor to enhance their global profile by setting its sights on America, you will not win.ผมให้คำมั่นว่ากลุ่มนี้หรือกลุ่มไหนๆ ที่พยายามแผ่อำนาจไปทั่วโลก ด้วยการเล็งมาที่อเมริกา
But first, I need to know that you're fully committed.แต่ก่อนอื่น.. ผมจำเป็นต้องรู้ ว่าคุณให้คำมั่นอย่างเต็มเปี่ยม
I gave Dan my word that I would protect him.ฉันให้คำมั่นอดนไว้ว่าฉันจะปกป้องเค้า
You gave me your word. You have killed him. You killed him!เจ้าให้คำมั่นข้าแล้ว เจ้าพึ่งฆ่าเขา เจ้าฆ่าเขา!
When you got hired for this job, did you forget you agreed to work for, the princess and the imperial family?คุณลืมไปแล้วเหรอ ตั้งแต่ตอนที่คุณเข้ามาที่วัง คุณให้คำมั่นว่าจะรับใช้องค์หญิง
Circle Mages have pledged their allegiance to the Chantry.ภาคีมนตราได้ให้คำมั่น ว่าจะจงรักภักดีต่อวิหาร.
And give assurance that those who would harbor secrets against you shall be brought to light.และให้คำมั่นว่าผู้ไดปิดบังความลับ ต่อท่านจะถูกเปิดโปง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ให้คำมั่น
Back to top