ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โทมนัส

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โทมนัส*, -โทมนัส-

โทมนัส ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โทมนัส (n.) sadness See also: sorrow, grief, dejection, melancholy, depression, despondency Syn. ความเสียใจ, ความโศกเศร้า, ความเศร้า
English-Thai: HOPE Dictionary
bleed(บลีด) {bled,bleeding,bleeds} vi. เลือดออก,ตกเลือด,หลั่งเลือด,เศร้าโศก,โทมนัส,ซึมออก,แพร่กระจาย,เห็นใจ vt. ทำให้เลือดออก,เสียเลือด,ถ่ายเทของเหลว (น้ำ,ไฟฟ้าและอื่น) -n. ขอบหน้าตัด,ส่วนหน้าที่ตัดออก adj. ตัดริมทิ้ง
jeremiad(เจอระไม'แอด) n. ความเศร้าหมอง,การโอดครวญ,ความโทมนัส, Syn. lamentation
lament(ละเมนทฺ') vt.,vi.,n. (ความ) เสียใจ,โศกเศร้า,โทมนัส., See also: lamenter n., Syn. sorrow,grieve
moan(โมน) n. การครวญคราง,เสียงครวญคราง,เสียงลมที่คล้ายเสียงครวญคราง,การโทมนัส vt. ครวญคราง,คราง, Syn. groan,bemoan
regret(รีเกรท') vt. เสียใจ,โทมนัส,สลดใจ,n. ความเสียใจ,ความรู้สึกเสียใจ,ความโทมนัส,ความสลดใจ, See also: regrets n. การปฏิเสธการเชิญอย่างสุภาพ regretable adj. regrettable adj. regretter n. regrettingly adv., Syn. dep
regretful(รีเกรท'ฟูล) adj. เสียใจ,โทมนัส,เศร้าใจ, See also: fulness n., Syn. remorseful,sorrowful
sad(แซด) adj. เสียใจ,เศร้า,เศร้าโศก,สลดใจ,ตรอมใจ,โทมนัส,ทำให้เสียใจ, (สี) มืดหรือมัว,เลว., Syn. sorrowful
sadness(แซด'นิส) n. ความเสียใจ,ความเศร้าโศก,ความโทมนัส,ความสลดใจ, Syn. sorrow
English-Thai: Nontri Dictionary
chagrin(n) ความผิดหวัง,ความเสียใจ,ความโทมนัส
grief(n) ความเศร้าโศก,ความทุกข์ใจ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
grieve(vi) เศร้าโศก,เสียใจ,ทุกข์ใจ,สลดใจ,โทมนัส
lamentable(adj) น่าเศร้า,น่าเสียใจ,น่าโทมนัส
lamentation(n) ความเศร้าโศก,การคร่ำครวญ,ความเสียใจ,ความโทมนัส
regret(n) ความโทมนัส,ความเสียใจ,ความเศร้าโศก
regretful(adj) น่าเศร้า,น่าเสียใจ,โทมนัส
sadness(n) ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความโทมนัส,ความโศกเศร้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ All of the rest could just ♪#ความโทมนัสทั้งหลาย#
That ritual will bring you only sorrow.พิธีนั้นจะนำแต่ความโทมนัสมาให้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โทมนัส
Back to top