ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดยส่วนมาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดยส่วนมาก*, -โดยส่วนมาก-

โดยส่วนมาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยส่วนมาก (adv.) mainly See also: greatly, mostly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
largely (adv.) โดยส่วนมาก See also: โดยส่วนใหญ่ Syn. mainly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then some.มากกว่านั้น โดยส่วนมาก กิจกรรมทางสังคมของพวกเขา
Mostly I wory about food.โดยส่วนมากแล้ว ฉันกังวลเกี่ยวกะอาหาร
Mostly it amazes me.โดยส่วนมากแล้วมันทำให้ผม ประหลาดใจ เสมอ
It changes from one thing to another, but it usually comes just from...มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆ ในแต่ละเพลง แต่โดยส่วนมาก มันจะเริ่มจาก...
And most of my alleged misdeeds never made the press.และโดยส่วนมากข้อกล่าวหาในพฤติกรรมผิดๆของผม ไม่ได้เปิดเผยต่อสื่อ
But most of all Michael can't have me until he disintegrates you.แต่โดยส่วนมาก.. .. ไมเคิล ไม่สามารถยอมรับฉัน จนกว่าเค้าจะสิงนายได้
Most of these are just your run-of-the-mill dishes, but a few of these I haven't even heard of before.อาหารพวกนี้ โดยส่วนมากก็เป็นแบบพื้นๆ ธรรมดา แต่มีอยู่สองสามอย่าง ที่ไม่่เคยได้ยินมาก่อนเลย
A cinema is a popular destination.สถานที่ๆจะไป โดยส่วนมากแล้ว ก็คือโรงหนัง
He's out of my life for good, and you can rest assured that my family and friends are nothing like him... most of the time.เค้าหายไปจากชีวิตชั้นตลอดกาลแล้ว และพระองค์มั่นใจได้ว่า\ ครอบครัวและเพื่อนๆของหม่อมฉัน ไม่มีอะไรเหมือนเค้า โดยส่วนมากนะเพคะ
In my experience, most turning points in our lives don't announce themselves.จากประสบการณ์ของฉัน โดยส่วนมากของการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของพวกเรา ไม่จำเป็นที่่จะจ้องป่าวประกาศตัวเอง
Well, most of it's concentrated in here, but we also have championship trophies and retired jerseys throughout the building.ก็ ของโดยส่วนมาก จะถูกรวบรวมไว้ที่นี่ แต่เราก็ยังมีถ้วยรางวัล และเสื้อนักกีฬาที่เกษียณ โชว์อยู่รอบๆตึกด้วย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดยส่วนมาก
Back to top