ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดยสมัครใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดยสมัครใจ*, -โดยสมัครใจ-

โดยสมัครใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยสมัครใจ (adv.) voluntarily See also: willingly, freely, by choice Syn. ด้วยความเต็มใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
wilful(วิล'ฟูล) adj. จงใจ,มีเจตนา,โดยสมัครใจ,ดื้อรั้น,หัวแข็ง, Syn. willful., See also: willfulness n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
willinglyโดยสมัครใจ, โดยจงใจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Delistingการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน การที่ตลาดหลักทรัพย์ถอนสภาพการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของหลักทรัพย์ใด ๆ หลักทรัพย์จดทะเบียนที่ถูกเพิกถอนแล้ว จะไม่ได้รับอนุญาตให้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป ในการเพิกถอนหลักทรัพย์นั้นอาจเป็นเพราะบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าวขอถอนหลักทรัพย์ของตนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยสมัครใจ (ทั้งนี้ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการของเพิกถอนเกินกว่า 10% ของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายทั้งหมด) หรือตลาดหลักทรัพย์สั่งให้เพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนเมื่อพบว่าบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ดังกล่าว ได้กระทำผิดข้อตกลงการจดทะเบียนหลักทรัพย์ (listing agreement) อย่างร้ายแรง หรือในกรณีที่ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ตกต่ำลง จนอาจก่อให้เกิดผลเสียต่อผู้ลงทุนสำหรับกรณีที่บริษัทจดทะเบียน มีปัญหาด้านฐานะการเงินหรือผลการดำเนินงาน ตลาดหลักทรัพย์จะไม่เพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวโดยทันที แต่จะจัดให้หลักทรัพย์ดังกล่าวเข้าอยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และประกาศให้ผู้ลงทุนได้ทราบทั่วกัน ซึ่งบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์จะต้องจัดทำแผนปรับปรุงแก้ไข เพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเสนอต่อตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเปิดเผยข้อมูล หากบริษัทสามารถแก้ไขปัญหาได้ตามแผน หลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวก็จะพ้นจากการเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน แต่ถ้าบริษัทไม่อาจแก้ไขได้ตามแผนและตลาดหลักทรัพย์เห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรง ตลาดหลักทรัพย์จะเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
elective (adj.) โดยสมัครใจ See also: ซึ่งเปิดให้เลือก Syn. optional
voluntary (adj.) โดยสมัครใจ See also: โดยอาสาสมัคร Syn. volunteer, willing Ops. involuntary
volunteer (vt.) เลือกที่จะทำโดยสมัครใจ See also: รับอาสา, เสนอตัวโดยสมัครใจ, อาสาสมัคร Syn. offer
volunteer (vi.) เลือกที่จะทำโดยสมัครใจ See also: รับอาสา, เสนอตัวโดยสมัครใจ, อาสาสมัคร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I make this statement voluntarily, taking responsibility for the shooting of Ferris Air flight 637 to protest the People's Republic of China's treatment of me;ผมทำแถลงการณ์นี้ขึ้น โดยสมัครใจ แสดงความรับผิดชอบ สำหรับการยิง เครื่องบินเฟอร์ริส เที่ยวบินที่ 637
I gave you the chance of aiding me willingly but you have elected the way of pain!ข้าให้โอกาสท่าน ร่วมมือโดยสมัครใจ แต่ท่านเลือก ทางเห่งความเจ็บปวด
And I have a great rapport with young people... so I just stepped in and volunteered.และฉันก็มอบความเป็นมิตรให้กับเด็กวัยกระเตาะทุกคน ฉันไปยังจุดนั้นโดยสมัครใจหน่ะ
I recommend you accept voluntary deportation.ผมแนะนำให้คุณออกนอกประเทศโดยสมัครใจ
This operation is an elective procedure. It's not covered by...การผ่าตัดโดยสมัครใจ จะไม่ครอบคลุมเรื่อง...
I'm trying to ascertain if she joined the SS freely, hmm?ศาลพยายามจะสอบถาม ว่าเธอเข้าร่วม SS โดยสมัครใจรึเปล่า
You hand them over to us willingly or we turn this place upside down till we find them.คุณคืนมันให้เราโดยสมัครใจหรือ เราค้นที่นี่จนกว่าเราจะพบมัน
Better even Than killing. He manipulated the policeเขาบงการตำรวจให้ยอมจำนนโดยสมัครใจได้
Why they needed you to take their test voluntarily.ว่าทำไมพวกเขาถึงต้องการให้คุณ ทำการทดสอบโดยสมัครใจ
No one lives downwind from a pet store by choice.ไม่มีใครเลือกอยู่ใต้ลมจากร้านขายสัตว์โดยสมัครใจหรอก
Each of them has taken the same poison, and as far as we can tell, taken it voluntarily.พวกเขาแต่ละคนกินยาพิษชนิดเดียวกัน เท่าที่เราจะบอกได้ กินโดยสมัครใจ
I want you with me willingฉันต้องการให้เธออยู่กับฉันโดยสมัครใจ
Royal clan members ought to voluntarily refrain from palace visits.เชื้อพระวงศ์ควรจะละเว้นการมาที่พระราชวังโดยสมัครใจ
But it's got to be voluntary.แต่มันต้องเป็นโดยสมัครใจ
The father's in the middle of a lawsuit for fraud, so they may have disappeared voluntarily.คนพ่ออยู่ระหว่างขึ้นศาล คดีฉ้อโกง พวกเขาอาจจะหายไปโดยสมัครใจ
25 years ago, police felt that your son left on is own, voluntarily.25 ปีก่อน ตำรวจรู้สึกว่าลูกชายคุณหนีไปด้วยตัวเอง โดยสมัครใจ
It's called projected cannibalism.ตามหลักแล้ว การกินอวัยวะมนุษย์จะทำโดยสมัครใจ
We didn't believe you'd come voluntarily.เราไม่เชื่อว่าคุณจะมาเองโดยสมัครใจได้
Simon may claim that the recording was consensual, was, in fact, commissioned by the complainant.ไซมอนอาจอ้างว่า คลิปถ่ายโดยสมัครใจ ที่จริงผู้กล่าวหาเป็นคนจ้างเขาถ่ายเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดยสมัครใจ
Back to top