ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โดยมาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โดยมาก*, -โดยมาก-

โดยมาก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยมาก (adv.) mostly See also: for the most part, mainly Syn. ส่วนมาก
English-Thai: HOPE Dictionary
autoexec.batชื่อแฟ้มคำสั่งรวม เป็นชื่อของแฟ้มเก็บคำสั่งรวม (batch file) แฟ้มหนึ่ง ถือเป็นแฟ้มพิเศษ เพราะคอมพิวเตอร์จะทำตามคำสั่งในแฟ้มที่ชื่อนี้ทันทีที่เปิดเครื่อง โดยมาก จะเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เรียกโปรแกรมต่าง ๆ มาใช้ได้เลย โดยไม่ต้องเสียเวลาหาว่า โปรแกรมที่ต้องการอยู่ในสารบบ (directory) ใด ใช้คำสั่งเข้าไปในสารบบนั้น แล้วจึงตามด้วยชื่อแฟ้มที่เป็นโปรแกรม แต่ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อโปรแกรมได้เลย ตัวอย่างแฟ้ม autoexec.bat ที่นำเข้าสู่ โปรแกรม FoxPro โดยผ่านโปรแกรม VTHAI อาจมีข้อความดังนี้ echo off cls cd FOXPRO25 VTHAI/U CD\ AUX : axis :
memory resident programโปรแกรมในหน่วยความจำหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส่วนที่เก็บเอาไว้ในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่เราไม่รู้ไม่เห็น และไม่สามารถเรียกมาดูได้ โดยมากเป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ต่าง ๆ เช่น โปรแกรมตัวขับเมาส์ (mouse driver) เป็นต้น โปรแกรมประเภทนี้บางทีเรียกว่า TSR (terminate and stay residnts)
stanza(สแทน'ซะ) n. พยางค์โคลง,พยางค์บทกวี,บทหนึ่งของกวี (โคลงกลอนฉันท์กาพย์) ซึ่งโดยมากมีอย่างน้อย4บรรทัด., See also: stanzaed adj. stanzaic,stanzaical adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
average(adj) โดยเฉลี่ย,โดยทั่วไป,โดยมาก
chiefly(adv) ส่วนมาก,ส่วนใหญ่,โดยมาก
most(adj,adv) มากที่สุด,ที่สุด,ส่วนมาก,โดยมาก,สุดขีด
mostly(adv) โดยมาก,ส่วนมาก,โดยทั่วไป
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bandwidthความกว้างแถบความถี่, แบนด์วิชท์แบนด์วิชท์ (Bandwidth) หมายถึง ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ แบนด์วิชท์เป็นคำที่ใช้วัดความเร็วในการส่งข้อมูลของอินเทอร์เน็ต ซึ่งโดยมากเรามักวัดความเร็วของการส่งข้อมูลเป็น bps (bit per second), Mbp (bps*1000000) เช่น แบนด์วิชท์ของการใช้สายโทรศัพท์ในประเทศไทยเท่ากับ 14.4 Kbps แบนด์วิชท์ของการส่งข้อมูลของ KSC ที่ใช้ในการเชื่อมต่อกับอเมริกาเท่ากับ 2 Mbps เป็นต้น เนื่องจากแบนด์วิชท์ คือ ความกว้างของแถบคลื่นความถี่ ดังนั้นยิ่งแบนด์วิชท์สูง การรับส่งข้อมูล เข้า-ออก ก็ยิ่งมีประสิทธิภาพสูงด้วย เช่น การเลือกใช้บริการพื้นที่เว็บไซต์สำเร็จรูปหรือเว็บโฮสติ้ง (Web hosting) หากเป็นไปได้ควรพิจารณาเลือกแบนด์วิชท์แบบไม่จำกัดปริมาณการรับส่งข้อมูล (Unlimited bandwidth) จะเป็นผลดีมากกว่าโดยเฉพาะเว็บไซต์ที่มีจำนวนคนเข้าชมเว็บไซต์เป็นจำนวนมากต่อวัน
Elongationความสามารถของวัสดุที่ยืดออกได้โดยไม่เกิดการแตกหักเสียหาย โดยมากมักจะวัดค่า “ultimate elongation – การยืดสูงสุด” หรือ “elongation at break – การยืด ณ จุดขาด” ซึ่งจะแสดงค่าเป็นร้อยละของความยาวเดิม [เทคโนโลยียาง]
Lagoon ทะเลสาบน้ำเค็ม เกิดขึ้นทั้งในทะเลและบริเวณชายฝั่งทะเล ถ้าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มในทะเล จะเกิดจากการปิดกั้นของปะการัง โดยมากมักเป็นรูปวงกลม มีทางน้ำแคบๆ เข้าออกได้ แต่ถ้าเป็นทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งทะเล จะเกิดจากการปิดกั้นของ สันดอนบริเวณปากอ่าว แต่ยังมีทางออกให้น้ำไหลผ่านได้ ในประเทศไทยพบทะเลสาบน้ำเค็มชายฝั่งทะเลเพียงแห่งเดียว คือ ทะเลสาบสงขลา [สิ่งแวดล้อม]
Swill ข้าวหมู ของเสียซึ่งประกอบด้วยเศษอาหารและน้ำ สารมารถใช้เป็นอาหารหมูได้, ดู Kitchen Waste (Kitchen Waste หมายถึง ของเสียจากห้องครัว โดยมากจะเป็นเศษอาหาร ถุงพลาสติก เป็นต้น ) [สิ่งแวดล้อม]
Thermometer เทอร์มอมิเตอร์ หรือเครื่องวัดอุณหภูมิ เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิ หรือระดับความร้อน เทอร์มอมิเตอร์ ชนิดธรรมดาประกอบด้วยหลอดแก้วปลายข้างหนึ่งตัน อีกข้างหนึ่ง ทำเป็นตุ้มบรรจุปรอทหรือแอลกอฮอล์ไว้ภายในหลอดแก้ว ตอนบน เหนือของเหลวเป็นสูญญากาศ ข้างหลอดแก้วมีขีดสเกลบอกอุณหภูมิ เป็นองศาไว้ เมื่อปรอทหรือแอลกอฮอล์ได้รับความร้อนขยายตัวขึ้นไปหยุดอยู่ ณ ที่ขีดสเกลใดก็อ่านอุณหภูมิที่จุดนั้นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้กันโดยมากเป็นแบบ เซนติเกรด หรือเซลเซียส และฟาเรนไฮด์ แบบเซนติเกรด หรือเซลเซียส แบ่งสเกลระหว่างขีดเยือกแข็งและขีดเดือดเป็น 100 องศา ส่วนแบบฟาเรนไฮด์มีขีดเยือกแข็งอยู่ที่ 32 องศา และขีดเดือดอยู่ที่ 212 องศา (พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2516) เทอร์โมมิเตอร์แบ่งออกได้เป็น 6 แบบ (แล้วแต่การสร้าง) คือ เทอร์โมมิเตอร์แบบบรรจุแก๊ส (gas themometer) เทอร์โมมิเตอร์แบบบรรจุของเหลวในแก้ว (liquid - in glass themometer) เทอร์โมมิเตอร์แบบเปลี่ยนรูปร่าง (deformation thermometer) เทอร์โมมิเตอร์ระบบไฟฟ้า (liquid - in - metal thermometer) เทอร์โมมิเตอร์แบบใช้เสียง (sonic thermometer) [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
action replay (n.) การเปิดเทปให้ดูใหม่อีกครั้ง เช่น ภาพการแข่งขันกีฬา โดยมากมักจะเป็นภาพเคลื่อนไหวช้า ๆ ให้ดูกันใหม่
cascade (n.) น้ำตก (โดยมากเป็นน้ำตกเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของน้ำตกใหญ่) Syn. waterfall, watercouse
watercouse (n.) น้ำตก (โดยมากเป็นน้ำตกเล็กๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของน้ำตกใหญ่) Syn. waterfall
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At most, it has been the accomplice of human restlessness."โดยมาก มันมักจะเป็นผู้นำพา ซึ่งความไม่สงบของมนุษย์มากกว่า
Two-for-one special.โดยมากก็ 2 อย่างนี่แหละค่ะ
Lot of 'em are friends of friends, some not even that.โดยมากจะเป็นเพื่อนของเพื่อน บางคนก็ไม่ใช่ด้วยซ้ำ
And it's usually because their pop was good at it too.โดยมากแล้ว พ่อมันจะต้องเก่งเหมือนกัน
NO, JUST WOMEN THAT REMIND HIM OF HIS WIFE. WHEN THIS TYPE OF KILLER IS TRIGGERED, THEY NEED TO RELEASE THE RESENTMENT QUICKLY.โดยมากแล้ว เขาจะต้องก่อเหตุใกล้ๆแหล่งความไม่พอใจนั้นๆ
He said someone with your special-ops background typically starts at about $200,000.เขาว่าคนที่มีประสบการณ์ ปฏิบัติการพิเศษอย่างคุณ โดยมากเริ่มที่ สองแสน
Livy, you can-- mostly I just wanna take a shower from the inside out.ลิวี่,คุณ-- โดยมากฉันก็แค่อยากชำระล้างจากข้างในออกมาข้างนอก.
No. I'm focusing mostly on the smaller regions of Virginia.เปล่าครับ โดยมากผมสนใจเรื่อง ดินแดนเล็กๆของเวอร์จิเนีย
That doesn't seem to stop many teenagers.ซึ่งก็ไม่ได้มีผลกับวัยรุ่นโดยมาก
Must be strange for you, even after all these years-- a man from another land, despised by most, feared by all-- am I?คงแปลกมากสำหรับท่าน ถึงแม้จะผ่านมาหลายปี ชายจากแดนไกล ผู้คนโดยมากชิงชัง
A thing desired by many it would seem.สิ่งที่ต้องการโดยมาก ก็จะดูเหมือน
He spent more time in solitary than he did in his own cell.เขาใช้เวลาโดยมากถูกขังเดี่ยว มากกว่าอยู่ในห้องขัง
Buys homes mostly in Westlake, but I know she's got a few here.ซื้อบ้านโดยมากอยู่ในเวสต์เลค แต่ผมรู้ว่าที่นี่ก็มีอยู่บ้าง
Did you know that people in arranged marriages often never meet until their wedding day?{\cHFFFFFF}ท่านรู้ไหมว่าคนที่ถูกจับคู่ให้แต่งงานกัน {\cHFFFFFF}โดยมากแล้วมักจะไม่เคยเห็นหน้ากัน จนกระทั่งถึงวันแต่งงาน

โดยมาก ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานที่ทำขึ้นโดยมากหมายถึงงานฝีมือ English: work

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โดยมาก
Back to top