ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แปลน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แปลน*, -แปลน-

แปลน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แปลน (n.) plan See also: plot, proposal, scheme, design Syn. แบบแผนผัง, โครงสร้าง, แผนการ, แผนที่, แบบ, ต้นฉบับ, ผัง, เค้าโครง, แบบแปลน
แปลน (adj.) void See also: vacant
English-Thai: HOPE Dictionary
compile(คัมไพล์') {compiled,compiling,compiles} vt. รวบรวม,เรียบเรียง แปลโปรแกรมหมายถึง แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาแนวมนุษย์ (human oriented language) ภาษาใดภาษาหนึ่ง เช่น ภาษาซี (C) ภาษา โคบอล (COBOL) ซึ่งเป็นภาษาที่คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจ ให้เป็นภาษาเครื่อง (machine language) ซึ่งเป็นภาษาที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจได้ การแปลนั้น คอมพิวเตอร์จะอ่านโปรแกรมทั้งหมดเข้าไปแล้วจึงจะลงมือแปล เมื่อเข้าใจแล้ว คอมพิวเตอร์จึงจะปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมได้
compiler(คัมไพ'เลอะ) n. ผู้รวบรวม,ผู้เรียบเรียง ตัวแปลโปรแกรมคอมไพเลอร์หมายถึง โปรแกรมที่แปลโปรแกรมภาษาต่าง ๆ เช่นภาษา FORTRAN, COBOL ฯ เป็นภาษาเครื่อง (machine language) การแปลโดยใช้โปรแกรมแปลนี้ จะใช้วิธีแปลทั้งโปรแกรม นำคำแปลเก็บไว้ในหน่วยความจำ แล้วจึงลงมือปฏิบัติการ (execute) ไปทีละคำสั่ง ถ้ามีการสั่งให้ทำบางคำสั่งซ้ำ ก็ไม่จำเป็นต้องแปลใหม่ดู translator ประกอบดู interpreter เปรียบเทียบ
diagram(ได'อะแกรม) n. แผนภาพ,แผนผัง,แปลน,ภาพอธิบาย,โครงการ. -vt. ใช้แผนภาพแสดง, See also: digrammatic adj. ดูdiagram digrammatical adj. ดูdiagram
object programโปรแกรมจุดหมายโปรแกรมภาษาเครื่องหมายถึงโปรแกรมที่แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้ว การแปลนี้จะใช้ตัวแปลที่เรียกว่า compiler ทั้งนี้ เพราะการเขียนโปรแกรมเป็นภาษาเครื่องนั้นยากเกินความสามารถของมนุษย์ธรรมดา เราจึงเขียนกันด้วยภาษาที่เรียกว่าภาษาเชิงมนุษย์ (human-oriented language) ซึ่งง่ายกว่า แล้วเรียกโปรแกรมเหล่านี้ว่า "โปรแกรมต้นฉบับ" (source program) เมื่อตัวแปลทำการแปลโปรแกรมต้นฉบับนี้เป็นโปรแกรมภาษาเครื่องแล้ว คอมพิวเตอร์จึงจะปฏิบัติตามได้ดู compiler, ประกอบดู source program เปรียบเทียบ
English-Thai: Nontri Dictionary
diagram(n) แผนภาพ,แปลน,โครงการ,แผนผัง
diagrammatic(adj) เกี่ยวกับแผนผัง,เกี่ยวกับแปลน,เกี่ยวกับแผนภาพ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
blueprint paperกระดาษพิมพ์เขียว, กระดาษที่ฉาบด้วยสารผสม ซึ่งมีส่วนประกอบของเฮกซาไซยาโนเฟอเรต (III) ไอออนและไอร์ออน (III) ไอออน เมื่อถูกแสงแดดไอร์ออน (III) ไอออนจะถูกรีดิวซ์โดย ซิเตรตไอออนได้เป็นสารสีน้ำเงิน ซึ่งจะทำให้ติดคงทนเมื่อล้างด้วยน้ำ ใช้ในการอัดสำเนาแบบแปลนก่อสร้าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ozalid paperกระดาษโอซาลิด, กระดาษที่ฉาบด้วยสารเคมีที่ไวต่อแสง โดยทั้วไปใช้ในการพิมพ์แบลแปลน บางครั้งเรียกว่า กระดาษแอมโมเนีย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
floor plan (n.) แบบแปลน See also: แผนผัง, แบบ Syn. drawing
plan (n.) แบบแปลน See also: แผนผัง, แบบ Syn. drawing, floor plan
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let me see if I can get a floor plan of this place.บางทีตรงนี้อาจจะมี แปลน เก็บไว้ก็ได้
Translation: "Stop digging. "แปลนะ "หยุดขุดคุ้ยได้แล้ว"
That's odd.แปลนี่ คุณกับริกส์บีไป
I'm getting a blue pattern on scope #3!ฉันได้แบบแปลน เขต 3 มาแล้ว!
What news? You gave them the plan? - Yes.ว่าไงเอาแปลนให้มันดูรึยัง
Well, the plans were never formally submitted to the city.แต่แปลนไม่เคยถูกยื่นเข้าเมืองเลย
In faith, I do not love thee with mine eyes.(ขอไม่แปลนะคะ ยาก) In faith, I do not love thee with mine eyes.
No, it's definitely smaller, but it just seems that way. Take what they have.ไม่ มันเล็กกว่าแน่นอน ใช้ตามที่แปลนบอก
So you'd better ask that kind, nice husband of yours to translate.น่าจะลองไปถาม สามีใจดีน่ารักของเธอให้ช่วยแปลน
They're a Chinese military contractor.ตามแปลนใน กระเป๋าของเดเวี่ยน,
OK, according to the layout, the chilling towers are kept on the bottom level.ดูจากแปลนแล้ว ตึกเย็นน่าจะถูกเก็บอยู่ชั้นสุดท้าย
There we are, plans and papers.นี่คือ แบบแปลนและเอกสาร
You have three seconds to tell me where the plans are.นายมีเวลา 3 วินาที ที่บอกฉันว่า แบบแปลนอยู่ที่ไหน
It's just an odd pattern for kids to leave toys in.มันออกจะแปลนะที่เด็กจะทิ้งของเล่นเอาไว้ในรูปแบบนี้
Leave him alone. They kept him in his girl's chart too long.ปล่อยมันเหอะ สงสัยจะอยู่กับแบบแปลนยานมากเกินไป
I don't think that requires translation.ข้าว่าเขาคงไม่ต้องการคำแปลน
I still have my plans original for the touch-screen.พ่อยังมีแปลนเดิมของระบบจอสัมผัสอยู่
You stole my projects Roark.นายขโมยแบบแปลนของโร๊ก
There 'a map hidden in the drawings, that matches the plan Instruments of Roark.มันคือแผนที่ที่ซ่อนแผนผังโครงการ ซึ่งตรงกับแบบแปลนของ Roark Instruments
Murder Mac.เมอร์เดอร์ แมค ( Murder Mac ) ( เนื่องจากไม่แน่ใจว่า Mac ย่อมาจากอะไรจึงขอไม่แปลนะคะ )
Speaking of thieves, where did you get this design?พูดถึงโจร เอาแปลนเครื่องนี้มาจากไหน
We need to find a way to translate this into an emotional concept.เราต้องการที่จะหาวิธีที่จะแปลนี้เป็นแนวคิดทางอารมณ์
How about the Soviet submarine schematics that you sold back to Russian intelligence last year?เช่นเรื่องแปลนเรือดำน้ำโซเวียต ที่คุณขายคืนให้แก่ สายลับรัสเซีย เมื่อปีกลาย
How did you know about the submarine schematics?คุณรู้เรื่องแปลนเรือดำน้ำนั่นได้ยังไง
No, but I figured out it's not the light, so I'm going over the blueprints to find out where the real problem is.ยัง แต่แม่กำลังศึกษาวิธีอยู่ แม่กำลังดูพิมพ์เขียวแปลนบ้าน ว่าตกลงมันเสียตรงไหนกันแน่
Looks like a floor plan.ดูเหมือนจะเป็นแปลนของบ้าน
Well, my class of '95 plan was to follow my girlfriend up to New York.ห้องเรียนของพ่อคือแปลน 95 ตามแฟนของพ่อไปนิวยอร์ก
What am I speaking, sanskrit? You know the drill.ที่ผมพูดคงไม่ต้องแปลนะ คุณรู้หน้าที่กันแล้ว
You know, given the size and location, that could be the perfect spot.รู้ไหม ดูจากขนาดและตำแหน่งแล้ว จุดนี้น่าจะเหมาะที่สุดนะ ผมจะไปเอาแบบแปลนมา
I know about the building plans and the explosives.ผมรู้เกี่ยวกับแปลนตึกและระเบิด
Police band says they stole explosives and engineering plans.พวกตำรวจพูดว่า พวกเขาขโมยระเบิด และแบบแปลนทางวิศวกรรม
Five bedroom. Four bath. Open floor plan.ห้าห้องนอน สี่ห้องน้ำ ฟลอร์แปลนแบบเปิดกว้าง ทันสมัยทุกห้อง
I pulled up the original plans from the QC mainframe.ฉันไปดึงแบบแปลนต้นฉบับออกมาจากเครื่อง QC เมนเฟรม
I imagine something was lost in translation.เราคิดว่าบางอย่าง มันหายไปจากการแปลน
I got all kinds of stuff planned. I got a Christmas tree for us.พ่อแปลนทุกอย่างไว้แล้ว มีต้นคริสต์มาสของเรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แปลน
Back to top