ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แบ่งสันปันส่วน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แบ่งสันปันส่วน*, -แบ่งสันปันส่วน-

แบ่งสันปันส่วน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบ่งสันปันส่วน (v.) apportion See also: share (between or among), share, portion, allot, distribute, Syn. จัดสันปันส่วน
English-Thai: HOPE Dictionary
rationing(เร'เชินนิง) n. การแบ่งสันปันส่วน
English-Thai: Nontri Dictionary
allot(vt) แบ่งสันปันส่วน,ให้,แจก,จ่าย
allotment(n) การแบ่งสันปันส่วน,การแจกจ่าย,การจัดแบ่ง,การให้
distribute(vt) แจก,จำหน่าย,แบ่งสันปันส่วน,จำแนก
distribution(n) การแจก,การจำหน่าย,การแบ่งสันปันส่วน
distributive(adj) เกี่ยวกับการจำหน่าย,เกี่ยวกับการแบ่งสันปันส่วน
proportion(n) สัดส่วน,ปฏิภาค,การแบ่งสันปันส่วน,อัตราส่วน
prorate(vt) จ่าย,แจก,ให้ปัน,แบ่งสันปันส่วน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
allot (vt.) แบ่งสันปันส่วน See also: แบ่ง, แจกจ่าย, จ่ายแจก Syn. assign, apportion, allocate
apportion (vt.) แบ่งสันปันส่วน See also: แจกจ่าย, จัดสรร Syn. allot, portion out
allotted (adj.) ที่แบ่งสันปันส่วน Syn. shared, divided
divided (adj.) ที่แบ่งสันปันส่วน Syn. shared
shared (adj.) ที่แบ่งสันปันส่วน Syn. divided
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And by the time the violence reached epic proportion,และเมือเกิดความรุนแรงขึ้น ถึงเรื่องการแบ่งสันปันส่วน
We're rationing, but we make do.เราจัดแบ่งสันปันส่วน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แบ่งสันปันส่วน
Back to top