ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แบ่งพรรคแบ่งพวก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แบ่งพรรคแบ่งพวก*, -แบ่งพรรคแบ่งพวก-

แบ่งพรรคแบ่งพวก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบ่งพรรคแบ่งพวก (v.) discriminate See also: distinguish, be a partisan, separate Syn. ถือพวก, ถือพวกถือเหล่า, ถือพรรคถือพวก, ถือพวกถือพ้อง, แยกพวก, ถือเราถือเขา
English-Thai: HOPE Dictionary
sectarian(เซคแท'เรียน) adj. (เกี่ยวกับ) นิกาย ลัทธ'สำนัก ,ความผิดที่คับแคบ,การแบ่งพรรคแบ่งพวก. n. สมาชิกนิกาย ลัทธ'สำนัก, Syn. parochial,partisan,cultist
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
particularism (n.) ความเชื่อเรื่องการแบ่งพรรคแบ่งพวก
sectarianism (n.) ความเชื่อเรื่องการแบ่งพรรคแบ่งพวก Syn. particularism
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's all clans and cliques in the dressing room. Innit. Luv?มันก็แบ่งพรรคแบ่งพวกกันทั้งนั้นละ
I was caught up in a five-front war against a partisan media, a partisan House of Congress, a partisan Ervin Committee.ผมต้องสู้กับศึกถึงห้าด้าน สู้กับสื่อที่ลำเอียง กับรัฐสภาที่แบ่งพรรคแบ่งพวก กรรมาธิการเออร์วินซึ่งมีความลำเอียง
Yeah, we don't discriminate.ใช่ เราไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แบ่งพรรคแบ่งพวก
Back to top