ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แบ่งปัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แบ่งปัน*, -แบ่งปัน-

แบ่งปัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบ่งปัน (v.) portion out See also: distribute, allot, apportion, parcel out, share out, divide Syn. ปัน, แบ่งสันปันส่วน, แบ่งส่วน
English-Thai: HOPE Dictionary
apportion(อะพอร์'เชิน) vt. แบ่งปัน,แบ่งสรร -apportioner n., Syn. dispense,allot)
apportionment(อะพอร์'เชินเมินทฺ) n. การแบ่งปัน, การแบ่งสรร
divisive(ดิไว'ซิฟว) adj. เกี่ยวกับการแบ่งแยก,เกี่ยวกับการแตกแยก,ซึ่งทำให้แตกแยก,เกี่ยวกับการแบ่งปัน, See also: divisiveness n. ดูdivisive, Syn. discordant,disruptive ###A. conciliatory
parceling(พาร์'ซะลิง) n. การห่อ,การแบ่งสรร,การแบ่งปัน,ผ้าใบอาบน้ำมันที่ใช้ห่อเชือกโยงของเรือ
parcelling(พาร์'ซะลิง) n. การห่อ,การแบ่งสรร,การแบ่งปัน,ผ้าใบอาบน้ำมันที่ใช้ห่อเชือกโยงของเรือ
English-Thai: Nontri Dictionary
apportion(vt) แบ่งปัน,แบ่งสรร
apportionment(n) การแบ่งปัน,การแบ่งสรร
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Profit-sharingระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
apportion among (phrv.) แบ่งปัน See also: แบ่งสรรปันส่วนในหมู่, จัดสรร
apportion between (phrv.) แบ่งปัน See also: แบ่งสันปันส่วนระหว่าง, จัดสรร
divvy up (phrv.) แบ่งปัน See also: เเบ่ง
ration out (phrv.) แบ่งปัน See also: แบ่งส่วน
whack up (phrv.) แบ่งปัน (มักเป็นเงิน) (คำไม่เป็นทางการ) See also: แบ่งเงิน
carve up (phrv.) แบ่งปัน (เช่น แบ่งเงิน) (คำไม่เป็นทางการ)
divide among (phrv.) แบ่งปันท่ามกลาง
live under the same roof as (idm.) แบ่งปันบ้านหรือที่พักกับคนอื่น
give another person a piece of the cake (idm.) แบ่งปันผลประโยชน์ให้คนอื่น
share between (phrv.) แบ่งปันระหว่าง Syn. divide between
share among (phrv.) แบ่งปันในกลุ่มของ See also: แบ่งกันท่ามกลาง Syn. divide among
maldistribution (n.) การแบ่งปันที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ
profit-sharing (n.) ระบบการแบ่งปันผลกำไรให้กับลูกจ้าง
slice of the cake (idm.) การแบ่งปันบางสิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I love sharing this with youฉันชอบแบ่งปันสิ่งนี้กับคุณ
There is something I want to share with youมีบางอย่างที่ฉันอยากแบ่งปันกับคุณ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
♪ sharing all the world ♪# แบ่งปัน โลกนี้ด้วยกัน #
"Give, share, lose,การให้ แบ่งปัน และ ยอมจำนน
If you have 60 seconds, I'd like to share the idea with you.ถ้าคุณมี 60 วินาทีฉันต้องการที่จะ แบ่งปัน ความคิดกับคุณ คุณมีนาที?
Share a memoy, perhaps?แบ่งปัน memoy, บางที?
Shares my reality.แบ่งปัน ความเป็นจริงของผม
Share their intel. This is how we did it.แบ่งปันข่าวสาร เราทำงานกันแบบนี้
Come on up, Elena.แบ่งปันความรู้สึกหรือ ความทรงจำที่มีต่อบาทหลวง เถอะน่า เอเลน่า
To share the heart wrenching pain of the person you are with.แบ่งปันความเจ็บปวดของหัวใจจากคนที่อยู่กับคุณ
"I hope these journals provide answersแบ่งปันความเศร้านั้นจากลูกได้
Just families sharing our lives.แบ่งปันชีวิตความเป็นอยู่ กันและกันภายในครอบครัว
Us Van Der Woodsens share more than you could possibly imagine.แบ่งปันมากกว่าที่คุณจินตนาการเสียอีก
♪ Sharing our love together ♪แบ่งปันรักให้กันและกัน
Vesting the Tyrells in the own will help a great deal in this respect.แบ่งปันราชสำนักกับพวกไทเรล จะเข้ามาช่วยภาระ ในเรื่องนี้มากทีเดียว
Share this food... and replenish our bodies with... nutrients.แบ่งปันอาหารมื้อนี้ เพิ่มพูนร่างกายให้สมบูรณ์ด้วย.. สารอาหาร
Giving our rations to the enemy.แบ่งปันอาหารให้กับศัตรูด้วยซ้ำ
Sharing concern about a mutual friend.แบ่งปันเรื่องกังวล เกี่ยวกับเพื่อนกัน
Here. Share these out amongst them.แบ่งปันเหล่านี้ออกในหมู่มัน
Now as the Visitors infiltrate the world's borders...แบ่งปันโดยมนุษยชาติและผู้มาเยือน ด้วยกัน
Give to the needy.แบ่งปันให้กับ คนที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับ
I'll share a secret with you.ฉันจะแบ่งปันความลับกับคุณ
They share their food with them and help each other.พวกเขาแบ่งปันอาหารกัน และช่วยเหลือกัน
You share and respect each other's views?{\cHFFFFFF}คุณสามารถแบ่งปันและให้ความเคารพ มุมมองของแต่ละคน?
Do you respect and share those views?{\cHFFFFFF}คุณเคารพและแบ่งปันมุมมองเหล่านั้นหรือไม่
I wanted to share my friends' enthusiasm, but I couldn't.ผมอยากร่วมแบ่งปันศรัทธาอันแรงกล้า กับเพื่อนๆ แต่ก็ทำไม่ได้
Yes Joseph the cream...พวกเค้าแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกัน
But there was no one to share this beauty with meแต่ไม่มีใครมาแบ่งปันความงามให้กับผม
When you can just shut the fuck up for a minute and comfortably share silence.เมื่อคุณก็สามารถปิดเพศสัมพันธ์ขึ้นสำหรับนาทีและสะดวกสบายแบ่งปันความเงียบ
I understood the obligation the Lord spoke of to share one's blessings with those less fortunate.ผมเข้าในภาระพระวาจาของพระเป็นเจ้า ในการแบ่งปันความรักให้ผู้ที่ด้อยกว่า
And someone you love to share it with youและบางคนที่เธอรัก ที่ต้องการแบ่งปันสิ่งนี้กับเธอ
We've begun the test of earth's first system built by sharing knowledge with a neighbor in space.เราได้เริ่มการทดสอบของ ระบบแรกของโลก ที่สร้างขึ้นด้วยการแบ่งปัน ความรู้กับเพื่อนบ้านในพื้นที่
One time, Granma told me that when you come on something good, first thing to do is stare it with whosoever you can find.ครั้งหนึง ย่าบอกผมว่า ถ้ามีอะไรดีๆ เกิดขึ้น สิ่งแรกที่ต้องทำคือ การแบ่งปัน กับใครก็ตามที่ผมเจอ
No. You need healthy, natural sleep.ทุกคน, ขอบคุณโธมัสสิ ที่ร่วมแบ่งปันเรื่องราวกับเรา
To start with the restructuration we'll build a communication network between students and professors we'll share the latest informationเพื่อเริ่มต้นการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เราจะสร้างเครือข่ายการสื่อสาร ระหว่างนักเรียนและอาจารย์ เราจะแบ่งปันข้อมูลล่าสุด
And be sure and enjoy it with someone you love. - OK.และอย่าลืม แบ่งปันกันกินกับคนที่คุณรัก
You have never, ever, been able to share in my excitement about anything.คุณไม่ควรอย่างยิ่งที่จะได้มาแบ่งปัน เรื่องตื่นเต้นใดๆ ของฉันอีกแล้ว
Oh, good. Well, please, share a little something with us, huh?ดี งั้นแสดงออกมาให้เราได้แบ่งปันความรู้สึกนั้นด้วย ได้มั๊ย?
Tell me why.เราอยากแบ่งปันสถานที่อันงดงามนี้
Well, I'm pretty sure the Dixie chicks would want you to spread your love...ผมว่าดิ๊กซี่ชิคส์คงอยากให้คุณ แบ่งปันความรัก - เท่าที่จะทำได้ที่ฮัคคาบี้ส์
This is what we n share between us, period.นี่คือสิ่งที่เราแบ่งปันกันได้
I wanted to share LA Fuerza with you, and you ruined it.อยากแบ่งปันพลังนี้ให้นาย แต่นายกลับทำลายด้วยการมีความรัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แบ่งปัน
Back to top