ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แบ่งประเภท

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แบ่งประเภท*, -แบ่งประเภท-

แบ่งประเภท ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แบ่งประเภท (v.) separate See also: divide into, put apart Syn. จำแนกประเภท, แบ่งชนิด
แบ่งประเภท (v.) classify See also: divide, group, sort, categorize Syn. แยกประเภท, จำแนก, จัดประเภท, แยกชนิด, แบ่งพวก Ops. รวมประเภท
แบ่งประเภท (v.) form into groups See also: organize into groups Syn. จัดหมู่, แบ่งกลุ่ม
English-Thai: HOPE Dictionary
assort(อะซอร์ทฺ') vt.,vi. เลือกสรร,แบ่งประเภท,ไปหาสู่กัน. -assortive adj.
assorted(อะซอร์ท'ทิด) adj. ประกอบด้วยชนิดที่คัดเลือกแล้ว,ประกอบด้วยชนิดต่าง ๆ ,หลายชนิด,หลากหลาย,คละกัน,เหมาะสม,แบ่งประเภทเป็นหมู่, Syn. miscellaneous, varied, sundry ###A. matching, similar)
bracket(แบรค'คิท) {bracketed,bracketing,brackets} n. ที่ค้ำ,ที่เท้าแขน,ที่แขวนโคม,แท่นรองรับ,เครื่องหมายวงเล็บ,ระดับ,ประเภท,ชั้น vt. ใส่ที่ค้ำ,ใส่วงเล็บ,แบ่งประเภท,จัดเป็นประเภท, Syn. support
taxonomy(แทคซอน'นะมี) n. วิทยาศาสตร์หรือเทคนิคเกี่ยวกับการแบ่งประเภท,การจัดแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ, See also: taxonomic adj. taxonomical adj. taxonomist n. taxonomer n.
English-Thai: Nontri Dictionary
assort(vt) จัดพวก,แบ่งประเภท,เข้าชุด,เลือกสรร
assortment(n) การจัดพวก,การแบ่งประเภท,การเลือกสรร
classification(n) การแบ่งประเภท,การจัดหมวดหมู่,การแยกประเภท
classify(vt) แบ่งประเภท,จัดหมวดหมู่,จัดประเภท,แยกประเภท,แบ่งชั้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
classification (n.) การจัดแบ่งประเภท Syn. grouping, sorting
classificatory (adj.) ที่จัดแบ่งประเภท
grouping (n.) การจัดแบ่งประเภท Syn. sorting
sorting (n.) การจัดแบ่งประเภท Syn. grouping
superorder (n.) ระดับการจัดแบ่งประเภทของสิ่งมีชีวิต Syn. class
taxonomy (n.) วิทยาศาสตร์หรือเทคนิคเกี่ยวกับการแบ่งประเภท See also: การจัดแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มต่างๆ Syn. classification, nomenclature
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't want rank the teaข้าไม่ต้องการแบ่งประเภทของชาหรอก
"Binsfeld's classification of demons.""การแบ่งประเภทปีศาจของบินส์ฟิลด์"
That's subtle but sexy.และการแบ่งประเภทของ Chlo? นั่นคือลึกลับ แต่เซ็กซี่
Different classification entirely...การจัดแบ่งประเภทแตกต่างกันทั้งหมดเลย
Ironically, their taxonomy is procyon lotor, or "washer dog."ในทางเสียดสี, ตามหลักแบ่งประเภทของพวกมันคือแรคคูนอเมริกาเหนือ หรือ Washer dog
That's where the classifieds were.มันเป็นการแบ่งประเภทไง
Fear-- base, raw, mortal fear-- is the dividing line in our species.ความกลัว ความเจ็บปวด คือเส้นแบ่งประเภทของมนุษย์
Probably committing an assortment of felonies.อาจกระทำ การแบ่งประเภทของ felonies
We take it back to Geneva for taxonomy and isolation.เราเอามันกลับเจนีวา เพื่อแบ่งประเภทและแยกสสาร

แบ่งประเภท ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
区分[くぶん, kubun] Thai: การแบ่งประเภท English: section

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แบ่งประเภท
Back to top