ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sorting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sorting*, -sorting-

sorting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sorting (n.) การจัดแบ่งประเภท Syn. grouping

sorting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拣信室[jiǎn xìn shì, ㄐㄧㄢˇ ㄒㄧㄣˋ ㄕˋ, 拣信室 / 揀信室] mail sorting office

sorting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
区分け[くわけ, kuwake] (n,vs) division; section; demarcation; (traffic) lane; compartment; classification; sorting
淘汰作用[とうたさよう, toutasayou] (n) sifting out; weeding out; selection; sorting
パンパンガール[, panpanga-ru] (n) prostitute (esp. one consorting with occupation soldiers after WWII); pan-pan girl
区分[くぶん, kubun] (n,vs,adj-no) division; section; demarcation; partition; segmentation; subdivision; (traffic) lane; compartment; classification; sorting; (P)
合従連衡[がっしょうれんこう, gasshourenkou] (n) (See 合従,連衡) alliance (of the Six Kingdoms against the Qin dynasty, and of individual Kingdoms with the Qin dynasty); (tactic of) making & breaking alliances (to benefit oneself as the occasion demands); resorting to alliances as a diplomatic expedient
整理[せいり, seiri] (n,vs) sorting; arrangement; organization; putting in order; adjustment; regulation; liquidation; (P)
腕力沙汰[わんりょくざた, wanryokuzata] (n) resorting (coming) to fisticuffs; coming to blows
鑑別[かんべつ, kanbetsu] (n,vs,adj-no) discrimination; judgement; judgment; separation; sorting; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ドキュメント整理[ドキュメントせいり, dokyumento seiri] document sorting

sorting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแยกจำพวก[n. exp.] (kān yaēk ja) EN: sorting FR:
โดยอาศัย[X] (dōi āsai) EN: by means of ; relying on ; with the aid of ; using ; through ; by virtue of ; by resorting to FR: à l'aide de ; à force de
ปกครองประเทศโดยอาศัยอำนาจกฎอัยการศึก[v. exp.] (pokkhrøng p) EN: rule the country by resorting to martial law FR:

sorting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kaskadensortierung {f}cascade sorting
Externsortierung {f}external sorting
Speichersortierung {f}internal sorting
Bankleitzahl {f}bank code number; bank identification code; bank sorting code; bank routing number
Sortierfähigkeit {f}sorting capability
Sortierung {f}sorting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sorting
Back to top