ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แทง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แทง*, -แทง-

แท้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แท้ง (v.) miscarry See also: have a miscarriage, have an abortion, abort, be born prematurely Syn. ตายในท้อง, ตายในครรภ์
แท่ง (clas.) numerative noun for bars, ingots, pencils
แท่ง (n.) piece
แท่ง (n.) single
แท่ง (n.) piece
แท่ง (n.) single
แท่ง (n.) piece
แท่ง (n.) single
แท็งก์น้ำ (n.) tank See also: water tank, tub, basin, cistern, receptacle, vat Syn. ถังน้ำขนาดใหญ่, ที่บรรจุน้ำ, ที่ใส่น้ำ, ที่เก็บน้ำ
แท้งค์ (n.) tank Syn. รถถัง
แท้งลูก (v.) miscarry See also: abort
English-Thai: HOPE Dictionary
abort(อะบอร์ท') vt. แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ล้มเหลว, เจริญไม่สมบูรณ์, ด้านการแพร่พันธ์ของโรค, Syn. miscarry, go wrong
aborticide(อะบอร์' ทิไซดฺ) n. การทำแท้ง, สารที่ทำให้เกิดการแท้ง, Syn. feticide
abortion(อะบอร์' เชิน) n. การทำแท้ง, การคลอดก่อนกำหนด, Syn. miscarriage
abortionist(อะบอร์' เชินนิสทฺ) n. ผู้ทำแท้ง (อย่างผิดกฎหมาย)
abortive(อะบอร์' ทิฟว) adj. ไร้ผล, ไม่สำเร็จ, แท้ง, คลอดก่อนกำหนด, ซึ่งทำให้แท้ง, ซึ่งมี
abortusเด็กแท้งซึ่งมีน้ำหนักน้อยกว่า 500 กรัม ตอนคลอดซึ่งไม่มีโอกาสรอด
bar(บาร์) {barred,barring,bars} n. ท่อน,แท่ง,ไม้ขวาง,แถบ,กลอน,สลักประตู,ไม้ราว,กระบอง,ลูกกรง,สิ่งกั้น,รั้ว,อุปสรรค์,ลำ,เส้น,สาย,คอก (ในศาล) ,อาชีพทนายความ,ราวที่ทนายความว่าความในศาล,บัลลังก์สอบสวนในศาล,ที่จำหน่ายเครื่องดื่ม,สายสะพายอิสริยาภรณ์,บาร์ vt. ใส่กลอน
bar codeรหัสแท่ง หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
bar code optical scannerเครื่องกราดตรวจรหัสแท่งด้วยแสง เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายปากกาแสง (light pen) ใช้ฉายแสงลงไปที่รหัสแท่งที่ต้องการอ่าน เครื่องจะรายงานบนจอภาพในขณะเดียวกันก็ส่งข้อมูลนั้นไปบันทึกในหน่วยความจำ การทำงานจะอยุ่ในราว 100 ตัวอักษรต่อวินาที หรืออาจเร็วกว่านั้น
bullion(บูล'เยิน) n. ทองแท่ง,เงินแท่ง,ขอบลายทองหรือลายเงิน
gold bullionทองแท่ง
graph plotterพล็อดเตอร์กราฟเป็นหน่วยแสดงผลของคอมพิวเตอร์ที่สามารถแสดงเป็นรูปกราฟชนิดต่าง ๆ ได้ เช่น กราฟเส้น กราฟแท่ง
graphic displayการแสดงผลกราฟิกการแสดงผลของคอมพิวเตอร์ ที่สามารถแสดงผลออกมาเป็นภาพได้ โดยใช้จุดมาเรียงกันเป็นเส้นตรง, เส้นโค้ง หรือแท่ง ฯ การป้อนข้อมูลอาจทำเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือก็ได้ และเราสามารถใช้คำสั่งบังคับให้แสดงภาพด้านตรง หมุน หรือเอียง รวมทั้งอาจมีปากกาไว้ให้เขียนบนจอภาพด้วยก็ได้
miscarriage(มิสแค'ริเอจฺ) n. ความล้มเหลว,การไม่สามารถส่งถึงจุดหมายปลายทางได้,การแท้งลูกโดยธรรมชาติ,การคลอดก่อนกำหนด, Syn. failure,abortion
miscarry(มิสแค'รี) vi. ประสบความล้มเหลว,หลงทาง,สูญเสียในระหว่างทาง,แท้งลูกโดยธรรมชาติ, Syn. fail
obelisk(ออบ'บะลิสคฺ) n. อนุสาวรีย์เป็นแท่งหินสูงรูปสี่เหลี่ยมและยอดเป็นพีระมิด,เครื่องหมายที่ใช้ในการอ้างอิง., See also: obeliscal adj. obeliskoid adj.
omrโอเอ็มอาร์ย่อมาจาก optical mark reader หรือที่แปลว่า เครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสง หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านตัวพิมพ์ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วยแสง นิยมใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) หรือตรวจข้อสอบแบบมีตัวเลือก (multiple choices) ฯ
optical bar code readerเครื่องอ่านรหัสแท่งด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือที่ใช้แสงผ่านตัวรหัสแท่ง แล้วสามารถนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้
optical mark readerเครื่องอ่านสัญลักษณ์ด้วยแสงใช้ตัวย่อว่า OMR (อ่านว่า โอเอ็มอาร์) หมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับอ่านตัวพิมพ์ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ด้วยแสง นิยมใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) หรือตรวจข้อสอบแบบมีตัวเลือก (multiple choices) ฯ
paddle(แพค'เดิล) n.,vt.,vi. พาย,แกว่ง,กวน,แกว่งน้ำ,เดินเตาะแตะ,เขี่ยด้วยมือ แพดเดิล หมายถึง อุปกรณ์นำเข้าข้อมูลอีกตัวหนึ่ง มีลักษณะคล้ายกับก้านควบคุม (joystick) ผิดกันแต่ว่า ที่จับของแพดเดิลนี้จะมีลักษณะเป็นปุ่มกลม ๆ แทนที่จะเป็นแท่งยาวแบบก้านควบคุม ปุ่มดังกล่าว จะใช้มือบิดหมุนไปในทิศทางต่าง ๆ ได้ มักใช้ในการเล่นเกมส์เท่านั้น, See also: paddler n.
point of sale systemระบบ ณ จุดขายใช้ตัวย่อว่า POS (อ่านว่า พีโอเอส) ในวงการคอมพิวเตอร์ จะหมายถึง การขายทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในราคาขายปลีก ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น หมายรวมทั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ ด้วยเป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ (scanner) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (barcode reader) ฯลฯ
pos(พีโอเอส) ย่อมาจาก point of sale (ณ จุดขาย) ในวงการคอมพิวเตอร์ จะหมายถึง การขายทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในราคาขายปลีก ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น หมายรวมทั้งอุปกรณ์ ต่าง ๆ ด้วยเป็นต้นว่า เครื่องพิมพ์, เครื่องกราดภาพ (scanner) เครื่องอ่านรหัสแท่ง (bar code reader)
scannerเครื่องกราดตรวจเครื่องกราดภาพตัวกราดตรวจตัวกราดภาพหมายถึง อุปกรณ์ชนิดหนึ่ง ที่ใช้ต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้สำหรับนำข้อความหรือภาพเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจำได้ ด้วยวิธีการกราดแสงผ่าน คอมพิวเตอร์สามารถนำข้อมูลที่ส่งเข้าไปนั้นมาแก้ไข ปรับแต่ง เพิ่มเติม จัดเก็บและแสดงผลออกมาได้ทั้งทางจอภาพและเครื่องพิมพ์ แต่เดิม เมื่อใช้เครื่องจับภาพอ่านข้อมูลที่เป็นเอกสารเข้าไป คอมพิวเตอร์จะนำไปเก็บในลักษณะของภาพ (image) กล่าวคือไม่สามารถนำข้อความนั้นมาแก้ไขได้ แต่ในปัจจุบัน การพัฒนาได้ก้าวไปไกล ถึงการที่สามารถแปลงตัวอักษรที่เป็นภาพ ให้มีลักษณะเป็นเอกสารที่นำมาแก้ไขตัวสะกดได้ โดยนำมาทำในโปรแกรมประมวลผลคำ (word processing) เครื่องกราดภาพที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันมี 2 แบบคือ แบบระนาบ (flatbed) กับแบบมือถือ (handheld) เช่น แบบที่ใช้ในการอ่านรหัสแท่ง (bar code) ใช้ตามร้านสรรพสินค้า
stick(สทิค) {stuck,stuck,sticking,sticks} n. กิ่งไม้,ไม้เท้า,ไม้พลอง,ไม้เรียว,ไม้ตีกลอง,ก้าน,คัน,ด้าม,แท่ง,เสา,หนาม,ไม้คุมการบรรเลงของวงดนตรี,การแทง,การทิ่ม,การปัก,การเสียบ,การตอก,การหยุดยั้ง,การหยุดนิ่ง,สิ่งที่ทำให้ชักช้าหรือลำบาก,ความเหนี่ยว,สิ่งที่ทำให้ยึดติดกัน
vitamin en. ของเหลวข้นเหนียวที่พบได้ในน้ำมันข้าวสาลีช่วยส่งเสริมความสามารถในการให้กำเนิดลูกได้ ป้องกันการแท้ง
English-Thai: Nontri Dictionary
abort(vi) แท้ง,คลอดก่อนกำหนด
aborticide(n) การทำแท้ง
abortion(n) การแท้ง,การคลอดก่อนกำหนด
abortive(adj) ซึ่งแท้ง,ซึ่งคลอดก่อนกำหนด
bullion(n) ทองแท่ง,เงินแท่ง
ingot(n) ลิ่ม,แท่งเหล็ก,ก้อนโลหะ
miscarriage(n) ความผิดพลาด,การคลอดก่อนกำหนด,การแท้งลูก,ความล้มเหลว
miscarry(vi) ผิดพลาด,ล้มเหลว,แท้งลูก,หลงทาง
prismatic(adj) เป็นแท่งปริซึม
slink(vi) แท้งลูก,เล็ดลอด,เดินหลีกไป,เดินหลบหน้า
stick(n) ฟืน,ไม้เท้า,ไม้เรียว,ก้าน,กิ่งไม้,แท่ง,เสา
tank(n) รถถัง,บ่อน้ำ,แท็งก์น้ำ,ห้องเรือนจำ,ทะเลสาบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
a deux crayonภาพถ่านแท่งทวิรงค์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aborticide; abortifacientยาแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ abortient ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortifacientยาแท้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
abortion๑. การแท้ง๒. การทำแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ abortion, artificial] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
abortive๑. -แท้ง๒. -คลอดก่อนกำหนด๓. -ยุติก่อนกำหนด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
artificial abortionการทำแท้ง [มีความหมายเหมือนกับ abortion ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacillicideสารฆ่าแบคทีเรียทรงแท่ง, สารฆ่าบาซิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bacillusแบคทีเรียทรงแท่ง, บาซิลลัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bar codeรหัสแท่ง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bar graphกราฟแท่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
chimney๑. ลำ๒. หินรูปแท่ง๓. ปล่อง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
crayonถ่านแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
graver; burinสิ่วแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
illegal abortionการทำให้แท้งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
incomplete abortionการแท้งค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
intentional abortionการทำให้แท้งโดยเจตนา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
lifetime abortion rateอัตราทำแท้งชั่วชีวิต [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
miscarriageการแท้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
missed abortionการแท้งหลง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pastel colourสีแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pro-choiceฝ่ายปกป้องสตรีในการทำแท้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
probe๑. หมุดแยง, แท่งควาน๒. หัวตรวจ๓. แยง, ควาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
shaftลำ, แท่ง, ก้าน, เส้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spotจุด, จุดเปื้อน [ใช้กับรหัสแท่ง] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stick electrodeลวดเชื่อมแบบแท่ง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
styloidผลึกรูปแท่ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
therapeutic abortionการทำแท้งเพื่อรักษา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
voidด่าง, จุดด่าง [ใช้กับรหัสแท่ง] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cordแท่ง,กลุ่ม,เป็นสาย,สาย,สายต่อเสียงช่วยฟัง [การแพทย์]
Tankแท็งก์ [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Abortifacient Drugsยาทำแท้ง [การแพทย์]
Abortionการทำแท้ง, แท้ง, การทำให้แท้ง, การแท้ง, การแท้งบุตร, แท้ง, การแท้งบุตร [การแพทย์]
Bacilliแบคทีเรียชนิดแท่ง,แบซิลไล [การแพทย์]
Bacillusบาซิลลัส,แบคทีเรีย;บาซิลลัส;บัคเตรีรูปแท่ง;แบซิลลัส;บักเตรีเป็นแท่งยาว [การแพทย์]
bar graphแผนภูมิแท่ง, ดู bar chart [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Briquets (Fuel)เชื้อเพลิงอัดแท่ง [TU Subject Heading]
Chromosomeโครโมโซมดีเอ็นเอของคนซึ่งประกอบด้วยยีนจำนวนมากซึ่งกำหนดลักษณะที่แสดงออก มีความยาวมากถ้าเอามาทำเป็นเส้นตรงจะมีความยาวมากกว่าเซลล์ ดังนั้นจะต้องมีวิธีบรรจุดีเอ็นเอทั้งหมดเข้าไปในเซลล์ วิธีที่ใช้คือให้เดีเอ็นเอซึ่งมีประจุลบเนื่องจากมีหมู่ฟอสเฟตยื่นออกมาโดยรอบทบกันไปมา แต่เนื่องจากประจุลบนั้นผลักกันเอง ทำให้เซลล์ต้องใช้โปรตีนที่มีประจุบวกเรียกว่า histone มาเป็นแกนกลางในการพันทบกัน ซึ่งดีเอ็นเอจะพันทบกันไปมาหลายชั้นอย่างแน่นมากจนได้เป็นแท่งของดีเอ็นเอที่มีขนาดพอที่จะบรรจุในเซลล์เรียกว่า โครโมโซม
Claddingเปลือกหุ้มเชื้อเพลิง, โลหะที่ใช้ห่อหุ้มแท่งเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เพื่อป้องกันการกัดกร่อนเนื้อเชื้อเพลิงจากตัวทำให้เย็น และป้องกันผลผลิตการแบ่งแยกนิวเคลียสไม่ให้ออกมาปนในตัวทำให้เย็น วัสดุที่ใช้ เช่น อะลูมิเนียม โลหะผสมของอะลูมิเนียม เหล็กกล้าไร้สนิม และโลหะผสมของเซอร์โคเนียม
component bar chartแผนภูมิแท่งส่วนประกอบ, แผนภูมิแท่งที่ใช้แสดงรายละเอียดส่วนย่อยของข้อมูลที่นำเสนอ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Coreแกนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์, บริเวณส่วนกลางเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ เป็นบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ ประกอบด้วย เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ แท่งควบคุม สารหน่วงนิวตรอน และโครงสร้างที่รองรับอุปกรณ์ต่างๆ [นิวเคลียร์]
Crayon drawingภาพวาดเส้นด้วยวัสดุที่เป็นแท่ง [TU Subject Heading]
dry cellเซลล์แห้ง, เซลล์ไฟฟ้าปฐมภูมิ โดยทั่วไปใช้สังกะสีรูปทรงกระบอกเป็นขั้วลบ ภายในบรรจุของผสมของกลีเซอรีน แอมโมเนียมคลอไรด์ และผงถ่าน มีแท่งคาร์บอนสอดอยู่ ตรงกลางเป็นขั้วบวก มีแรงเคลื่อนไฟฟ้าประมาณ 1.5 โวลต์  เช่น เซลล์ถ่านไฟฉาย เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Abortion, Legalisedทำแท้งถูกต้องตามกฏหมาย [การแพทย์]
leverคาน, เครื่องกลอย่างง่าย ประกอบด้วยแท่งวัตถุแข็งแกร่งที่ถูกทำให้หมุนรอบจุดหมุนหรือฟัลกรัม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Logแนวนอน, แท่งยาว [การแพทย์]
Miscarriageการแท้งโดยธรรมชาติ [การแพทย์]
overlapping bar chartแผนภูมิแท่งซ้อนกัน, แผนภูมิแท่งที่จัดเรียงแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าซ้อนกัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pigอุปกรณ์ซึ่งอาจเป็นลูกยางแข็ง ลูกพลาสติก หรือแท่งโลหะ, อุปกรณ์ซึ่งอาจเป็นลูกยางแข็ง ลูกพลาสติก หรือแท่งโลหะ ที่ใส่ไว้ในท่อส่งน้ำมันหรือก๊าซ (pipeline) เพื่อใช้ทำความสะอาดท่อส่ง
plus-minus bar chartแผนภูมิแท่งบวก-ลบ, แผนภูมิแท่งที่ใช้แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลที่มีค่าเป็นไปได้ทั้งค่าบวกค่าลบ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
prismปริซึม, แท่งแก้วหรือวัตถุโปร่งใสใด ๆ ซึ่งมักจะมีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยม ใช้เป็นอุปกรณ์แยกแสงขาวให้กระจายออกเป็นแถบสีต่าง ๆ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
magnetic fieldสนามแม่เหล็ก, สนามแม่เหล็ก สนามของแรงซึ่งมีอยู่รอบ ๆ แท่งแม่เหล็กหรือรอบ ๆ ตัวนำ ที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก คือ บริเวณที่อนุภาคไฟฟ้าเคลื่อนที่เข้าไปแล้วมีแรงกระทำต่ออนุภาคนั้น ขนาดของสนามแม่เหล็กเท่ากับปริมาณของเส้นแรงแม่เหล็กหรือฟลักซ์แม่เหล็กต่อหน่วยพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
retinaเรตินา, จอตา, เนื้อเยื่อชั้นในสุดของลูกตา ประกอบด้วยเซลล์ประสาทรูปกรวยและรูปแท่ง ที่มีความไวต่อแสงเป็นจำนวนมาก เป็นบริเวณที่ทำหน้าที่รับแสงหรือรับภาพ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
rod cellเซลล์รูปแท่ง, เซลล์ประสาทในชั้นจอตามีลักษณะเป็นแท่ง ทำหน้าที่ในการบอกความแตกต่างของปริมาณของแสงสว่าง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
seal barseal bar, แท่งผนึก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Showผู้ขายทำผิดสัญญาไม่สามารถส่งก๊าซให้ผู้ซื้อได้ตามที่ผู้ซื้อขอ, การปรากฏมีอยู่ของน้ำมันหรือก๊าซการปรากฏมีอยู่ของน้ำมันหรือก๊าซที่เห็นได้ในเศษหินตัด (Cuttings) แท่งหิน (cores) หรือในน้ำโคลนที่ใช้ในการเจาะ (drilling mud)
significant figureเลขนัยสำคัญ, จำนวนตัวเลขที่เป็นผลจากการวัดซึ่งมีความหมายและความเหมาะสมตามความละเอียดของเครื่องมือที่ใช้วัด เช่น ใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวดินสอแท่งหนึ่งได้ 2.56 เซนติเมตร  แต่ถ้าใช้ไมโครมิเตอร์วัดจะได้ 2.5632 เซนติเมตร แสดงว่าการใช้ไม้บรรทัดวัดจะได้เลขนัยสำคัญ 3 ตัว และใช [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
simple bar chartแผนภูมิแท่งเชิงเดียว, แผนภูมิแท่งที่แสดงการเปรียบเทียบลักษณะของข้อมูลที่สนใจศึกษาเพียงลักษณะเดียว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Tripการยกก้านเจาะขึ้นและลงจากหลุมเจาะเมื่อจะเปลี่ยนหัวเจาะ หรือเพื่อเก็บแท่งหิน
worm gearsเฟืองหนอน, ชุดเฟืองประกอบด้วยเฟืองหนอนที่มีลักษณะเป็นวงกลม และเกลียวหนอนมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก เกลียวหนอนจะทำหน้าที่ส่งกำลังให้กับเฟืองหนอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
abort (vi.) แท้ง See also: แท้งลูก, แท้งบุตร
abort (vt.) แท้ง
radio (prf.) แท่ง See also: รัศมี, รังสี
trapeze (n.) แท่งที่แขวนไว้สำหรับเหวี่ยงในกายกรรม
icicle (n.) แท่งน้ำแข็งแหลมที่ย้อยลงมา Syn. ice
miscarry (vi.) แท้งลูกตามธรรมชาติ
bar (n.) แท่งสบู่
obelisk (n.) แท่งหินที่มีด้านทั้งสี่ลาดเอียงและมีปลายแหลม
cross (n.) แท่งหินรูปไม้กางเขน (สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์)
bullion (n.) แท่งเงินหรือทองจำนวนมาก
bar magnet (n.) แท่งแม่เหล็ก Syn. magnet
ingot (n.) แท่งโลหะ See also: พิมพ์โลหะ Syn. metal, bar, block
aborticide (n.) การทำแท้ง
abortifacient (adj.) ที่ทำให้แท้ง
abortion (n.) การทำแท้ง See also: การแท้งลูก
abortionist (n.) ผู้ทำแท้งอย่างผิดกฎหมาย
bar chart (n.) กราฟแท่ง
bar graph (n.) กราฟแท่ง Syn. bar chart
barbell (n.) ด้ามโลหะยาวที่มีแท่งน้ำหนักที่ปลายทั้ง2ข้าง
birth interruption (n.) การแท้งบุตร (คำทางการ) Syn. spontaneous abortion
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This pen doesn't write wellปากกาแท่งนี้เขียนไม่ดีเลย
This pen has run outปากกาแท่งนี้หมึกหมดแล้ว ขอยืมคุณหน่อยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kids should try to uh, pretend that they're Tank.เด็ก ๆ ก็ชอบ เล่นเป็น แท๊ง กัน
Big Z took his final ride this morning during a competition with up and coming surfer, Tank Evans.บิ๊ก ซี แข่งรอบสุดท้ายเมื่อตอนเช้า กับ นักแข่งหน้าใหม่ แท๊ง อีวานส์
Ahh, Tank, what do I have to be nervous about?อา แท้ง ทำไมฉันต้องกังวลด้วยล่ะ
Ah, well, there's more to surfing than beating Tank Evans, you know.ไปโต้คลื่น ดีกว่าไปแข่งกับ แท้ง อีวาน รู้เป่า
Well, a winner is somebody who doesn't knock me off my surfboard, break it when I'm trying to get some big waves especially Tank, he is definitely not a winner.ผู้ชนะ คือใครก็ได้ ที่ไม่ กระแทกผมตกกระดาน หรือ ทำกระดานผมพังเมื่อเจอคลื่นใหญ่ ๆ โดยเฉพาะ แท๊ง เขาไม่ใช่ ผู้ชนะแน่ ๆ
Well, Sal, it's no surprise that Tank Evans has just breezed his way into the finals.อ่า ซาล มันไม่แปลกเลย ที่ แท๊ง อีแวน จะเข้าไปรอบสุดท้ายอย่างรวดเร็ว
Maverick and Joe, tied and no score for Tank Evans...unbelievable.มาเวอร์ริกค์ กับเจอ เสมอกัน และไม่มีคะแนน สำหรับ แท้ง อีวาน ... ไม่น่าเชื่อ
Yeah, protein bars,ช่าย , แท่ง อาหาร โปรตีน
My personal preference is two Zegna bars and a copy of the Times.ของโปรดผมคือ ขนมเช็คน่า 2 แท่ง และนิตยสารไทมส์
You were bleeding because you had 13 pieces of bone in your digestive tract.คุณเลือดไหลเพราะว่า คุณมีกระดูก 13 แท่ง ติดอยู่ในทางเดินอาหารของคุณ
Thank you.แท้ง แท้ง แท้งกิ้ว (ขอบคุณ)
Well... it would be a lot more than one billet could make.งั้น... ก็ต้องมียูเรเนียมมากกว่า 1 แท่ง ถึงจะแรงขนาดนั้น
Tank, 9 time defending champ.แท๊ง ป้องกันแชมป์ ไว้ได้ 9 สมัย
Tank, 9 time defending champion...he will roll on you.แท้ง ป้องกันแชมป์มาได้ 9 ครั้ง เขาจะขยี้คุณ
Tank, how's it feel to lose after 9 times...แท๊ง รู้สึกยังไง ที่แพ้ หลังจากชนะมาเก้าครั้ง
Tank's game plan...rocking Maverick's every move and Evans takes a rail.แท้ง วางแผน กระหน่ำ มาเวอร์ริก ตลอดทาง และ อีวาน แล่นไป
Tank the Shredder Evans.แท้ง เดอะ เชร็ดเดอร์ อีวาน
Tank are you polishing your trophies again? !แท๊ง แกล้าง ถ้วยอีกแล้วหรือนี่
The septic tank is acting up.แท้งของเสียมันรั่วออกมาครับ
Tank, what is it? I'm in a bit of a rush.แท็งค์ มีอะไร ชั้นไม่ค่อยมีเวลา
Tank is a fortified world of disgusting information.แท็งค์ก็คือแหล่งข่าวในโลกอาชญากรรมดีๆนี่เอง
Tank runs the biggest ticket-tout organization in the West End of London.แท็งค์คือคนคุมโต๊ะแทงม้าที่ใหญ่ที่สุด ในเขตตะวันตกของลอนดอน
This water tank goes down another 6000 feet.แท็งค์น้ำนี่ เจาะลึกลงไปอีก 6,000 ฟุต
Oh, this tank was the best.แท้งค์นี้ดีที่หนึ่งเลยล่ะ
Those tanks should be enough to keep him sedated if need be.แท็งค์พวกนั้น น่าจะทำให้เขาสงบได้ถ้าจำเป็น
Mars Bar. Of course it's my fault.แท่งช็อคโกแลต มันเป็นความผิดของผมอย่างแน่นอนเต็มๆ
Hot rods make the water boil.แท่งที่ร้อนทำให้น้ำเดือด
The rods are in manhattan, jack.แท่งนั้นอยู่ในแมนฮัตตันแล้ว แจ็ค
One of the canisters was breached during the interdiction.แท่งน้ำยา แท่งหนึ่งฉีกขาด ในช่วงที่เกิดการชุลมุน
The nuclear rods were recovered.แท่งนิวเคลียร์ถูกกู้คืนแล้ว
The rods will be transported in the cask used to carry waste out of the facility.แท่งพวกนั้นจะอยู่ในถัง ที่เคยใช้ขนของเสียออกจากตึก
3 bucks a bar. Whip out your wallets.แท่งละ3เหรียญ หยิบกระเป๋าตังค์เธอขึ้นมาเลยจ้ะ
Short, torn tobacco leaves. It's a cheap one.แท่งสั้น ใบยาแบบฉีก ของราคาถูก
Tank Evans down, I have never, ever seen this before!แท้งอีวาน ร่วง เขา ไม่เคย ไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อน
♪ The candles are burning low ♪แท่งเทียนก็ค่อยๆดับลง
Saw the half inch of wick stand alone at last.แท่งเทียนมอดไหม้หมดชีวา
Tank, you okay? Tank needs fuel.แท๊งเป็นไรไหม แท๊งต้องการเชื้อเพลิง
The pillar's still connected!แท่งเสา มันยังทำงานอยู่
Croo-dit... carrot sticks on the coffee table, and I believe the cowboys/patriots game is about to start.แท่งแครอทไว้ทานเล่น อยู่บนโต๊ะ และฉันเชื่อว่า คู่คาวบอยกับแพทริออทกำลังจะเริ่ม
A few Propatrex sausages and a detonator pack.แท่งโพรเพเทรกเล็กน้อย และชุดตัวจุดระเบิด

แท้ง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一本[いっぽん, ippon] Thai: ลักษณะนามของสิ่งที่มีรูปร่างยาว เป็นแท่งหรือเป็นเส้น English: one long thing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แทง
Back to top