ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แจ่มแจ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แจ่มแจ้ง*, -แจ่มแจ้ง-

แจ่มแจ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แจ่มแจ้ง (adv.) clearly See also: distinctly, obviously, explicitly, evidently
แจ่มแจ้ง (v.) be clear See also: be explicit, be distinct, be obvious, be apparent Syn. ชัดเจน, แจ่มกระจ่าง, ใส, แจ่มชัด, กระจ่าง Ops. คลุมเครือ
English-Thai: HOPE Dictionary
apparent(อะพา'เรินทฺ) adj. เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,ภายนอก,เกี่ยวกับหลักฐานแรก เริ่ม,เหมาะที่จะครองมาก. -apparentness n., Syn. clear, evident ###A. doubtful, hazy)
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
distinct(ดิสทิงทฺ') adj. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,แน่นอน,จำเพาะ,เจาะจง,หายาก,น่าสังเกต,แตกต่าง., See also: distinctness n. ดูdistinct, Syn. clear
distinctly(ดิสทิงคฺ'ลี) adv. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,อย่างไม่ต้องสงสัย, Syn. clearly,unmistakably
literate(ลิท'เทอเรท) adj. สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,มีการศึกษา,ให้ความรู้ดี,มีความรู้ดีทางด้านวรรณคดี,เข้าใจง่าย,แจ่มแจ้ง. n. ผู้สามารถอ่านและเขียนหนังสือได้,ผู้มีความรู้ดี., Syn. schooled,educated
lucid(ลู'ซิด) adj. แจ่มแจ้ง,สว่าง,โปร่งใส,สามารถเข้าใจได้ง่าย,ฉลาด,หลักแหลม,มีเหตุผล,มีจิตที่ปกติ., See also: lucidity n. ดูlucid lucidness n. ดูlucid, Syn. shining,bright
luminous(ลู'มะนัส) adj. เปล่งแสง,ปล่อยแสง,สะท้อนแสง,กระจายแสง,หลักแหลม,ฉลาดมาก,แจ่มแจ้ง,แจ่มใส,โปร่งใส., See also: luminousness n. ดูluminous, Syn. shining,bright
marked(มาร์คฺ) adj. น่าสังเกต,เด่นชัด,ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,มีรอย,มีเครื่องหมาย., See also: markedly adv. markedness n., Syn. conspicuous
perspicuity(เพอสพิคิว'อิที) n. ความชัดเจน,ความแจ่มแจ้ง,ความเข้าใจง่าย, Syn. plainness
perspicuous(เพอสพิค'คิวเอิส) adj. ชัดเจน,แจ่มแจ้ง,เข้าใจง่าย,ไม่คลุมเครือ, Syn. clear
unclean(อันคลีน') adj. ไม่สะอาด,สกปรก,ไม่บริสุทธิ์,ชั่ว,ชั่วร้าย,ไม่เป็นสาวพรหมจารี,มีมลทิน,คลุมเครือ,ไม่แจ่มแจ้ง., See also: uncleanness n., Syn. filthy,dirty
unequivocal(อันอีควิฟ'วะเคิล) adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มแจ้ง,คลุมเครือ,กำกวม.
English-Thai: Nontri Dictionary
apparent(adj) ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,เด่นชัด,ชัดเจน
bright(adj) สว่างไสว,ช่วงโชติ,แจ่มใส,แจ่มแจ้ง,สดใส,ร่าเริง,ฉลาด
brighten(vi,vt) สว่างขึ้น,แจ่มใสขึ้น,ร่าเริง,เบิกบาน,สดใส,เปล่งปลั่ง,แจ่มแจ้ง
clarity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความชัดเจน
clear(adj) กระจ่าง,แจ่มแจ้ง,ใส,สว่าง,ไม่ขุ่น,ชัดเจน
clearness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความกระจ่าง,ความชัดเจน
distinct(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน,แน่แท้,แน่นอน,เจาะจง,แตกต่าง
distinctness(n) ความแจ่มแจ้ง,ความเด่น,ความชัดเจน,ความแจ่มชัด
elucidation(n) การทำให้แจ่มแจ้ง,การอธิบาย,การชี้แจง,การชี้ให้เห็น
evident(adj) แจ่มแจ้ง,แน่ชัด,เด่นชัด,ชัดเจน
explicit(adj) แจ่มแจ้ง,แน่ชัด,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,แน่นอน
expressly(adv) อย่างด่วน,โดยเจตนา,โดยแจ่มแจ้ง,เป็นพิเศษ,อย่างชัดแจ้ง
inarticulate(adj) ไม่แจ่มแจ้ง,พูดไม่ออก,น้ำท่วมปาก,นิ่งเฉย
lucidity(n) ความกระจ่าง,ความแจ่มแจ้ง,ความสว่าง,ความโปร่งใส
obvious(adj) เป็นที่ประจักษ์,แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
overt(adj) ซึ่งปรากฏชัด,แจ่มแจ้ง,โจ่งแจ้ง
pellucid(adj) ใสแจ๋ว,โปร่งใส,แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
perspicuity(n) ความชัดแจ้ง,ความแจ่มแจ้ง,ความเข้าใจง่าย
perspicuous(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดแจ้ง,ชัดเจน,เข้าใจง่าย
unequivocal(adj) แจ่มแจ้ง,ชัดเจน
vague(adj) คลุมเครือ,เลือน,ไม่แจ่มแจ้ง,ไม่ชัด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
manifestable (adj.) แจ่มแจ้ง See also: เด่นชัด
illumine (vt.) ทำให้แจ่มแจ้ง (คำทางการ) See also: ให้ความกระจ่าง, อธิบาย Syn. clarify, illuminate
manifest (adj.) ซึ่งเป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้ง See also: ซึ่งเห็นเด่นชัด, เป็นที่รู้กันทั่ว, ซึ่งชัดแจ้ง Syn. clear, evident, visible, obvious
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Crystal. I won't solo.แจ่มแจ้ง ฉันไม่ร้องนำแล้วล่ะ
Utterly. Can we blow up these Wiccan dipshits already?แจ่มแจ้ง เราเป่าพวกวิคแคนนี่ ได้แล้วใช่มั้ย
That clears it up. Thank you.แจ่มแจ้งเลยจ่ะ ขอบใจนะ
That's clear. What's not so clear is...แจ่มแจ้งไหม มีอะไรที่ไม่เข้าใจไหม
So, everything's explained.งั้น ทุกอย่างอธิบายแจ่มแจ้งแล้วนะ
Nothing's explained. We still don't know who killed him.ไม่มีอะไรแจ่มแจ้ง เรายังไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนฆ่าเขา
Of course. I understand perfectly.แน่นอนอยู่แล้ว, เค้าเข้าใจแจ่มแจ้งแดงแจ๋
Yes, thank you, Mary. I think we have all apprehended that much.ใช่จ้ะ ขอบคุณมากแมรี่ ฉันคิดว่าพวกเราทั้งหมดเข้าใจมันแจ่มแจ้งมาก
Is this in any way unclear?มีอะไรยังไม่แจ่มแจ้งอีกมั้ย
I understand perfectlyผมเข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว
There's an eye opener, and no mistake.เห็นชัดแจ่มแจ้ง ไม่ผิดเลย
Now, don't forget to speak very, very clearly.อย่างลืมว่าต้องพูดให้ชัดเจนแจ่มแจ้ง
What I'm saying is that a little lucidity would not go amiss.ที่ป๊าพูดคือ คิดให้แจ่มแจ้งสักนิด ก็ไม่มีอะไรเสียหาย
But what I started to understand and what I understand now is that branding if not advertising its production.แต่ต่อมาฉันเริ่มเข้าใจ และสิ่งที่ฉันแจ่มแจ้งในตอนนี้ก็คือ การสร้างเครื่องหมายการค้าไม่ใช่การโฆษณาสินค้า
I need you to stay clear.ฉันอยากให้คุณเข้าใจแจ่มแจ้ง
No, I'm not. I'm getting it very clearly.ไม่ซักหน่อย,ฉันเข้าใจคุณแจ่มแจ้งเลย
Well, I think it's pretty obvious what's happened here.ผมคิดว่าทุกอย่างมันแจ่มแจ้งอยู่แล้ว ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่
...unequivocally, unbelievable ending in the history of the world!... อย่างแจ่มแจ้งตอนจบไม่น่าเชื่อ ในประวัติศาสตร์ของโลก!
I completely understand that. If you could just give me a moment, then I will start.ฉันเข้าใจแจ่มแจ้งค่ะ ถ้าคุณให้เวลาสักเดี๋ยว จากนั้นฉันจะเริ่ม
I hear you all right.! ได้ยินชัดเจน แจ่มแจ้ง
But the first time in 3 years, we got a real shiny clue.แต่นี่เป็นครั้งแรกในรอบ 3 ปี ที่เรามีเบาะแสแจ่มแจ้งขนาดนี้
That we could not be together forever after this was a fact I clearly grasped.เราไม่สามารถอยู่เคียงข้างกันอีกแล้วจากนี้ คือความจริงที่ฉันเข้าใจแจ่มแจ้ง
Holy shit. I get it! I fucking get it.เย็ดแม่ เข้าใจละ เข้าใจแจ่มแจ้งละ
If you wanna fire me, fire me. I totally understand.ถ้าพี่อยากจะไล่ออกก็เอาเลย หนูเข้าใจแจ่มแจ้งแล้ว
I need you to set up a game that may not be entirely clear to you right now.ฉันจำเป็นต้องจัดฉากเกมส์ มันอาจจะไม่กระจ่างแจ่มแจ้ง สำหรับคุณตอนนี้
Hindsight being 20/20, I should have told you sooner what your role was in all of this.มันก็แจ่มแจ้งแดงแจ๋อยู่แล้ว ฉันน่าที่จะได้บอกเธอแต่เนิ่นๆ ว่าบทบาทของเธอเคยถูกกำหนดไว้ให้เป็นอะไร
I think it's clear by now that you've miscalculated how far we're willing to go.นายไม่เสี่ยงต่อการเปิดเผยแบบนั้นแน่ ฉันคิดว่าเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วนะ ว่านายคงคิดไม่ถึงว่าพวกเราจะยอมมาไกลได้ขนาดนี้
Not even for laughs. Are we clear?แม้แต่ล้อเล่นก็ไม่ได้ เข้าใจแจ่มแจ้งไหม
I just need to know that you Are seeing clearly.ฉันแค่อยากรู้ว่า นายเข้าใจแจ่มแจ้ง
You obviously think it is broke.คุณจะแจ่มแจ้งว่ามันพัง
You obviously think it ain't.คุณจะแจ่มแจ้งว่ามันไม่
You have a firm grasp of the obvious.คุณอธิบายโคตรจะแจ่มแจ้งเลย
Cleared. Over.ชัดเจนแจ่มแจ้ง มันจบลงแล้ว
One becomes very clear about these things.พวกเราทุกคนเข้าใจจุดนี้แจ่มแจ้ง
Now I know exactly what I need to do.ตอนนี้ชั้นรู้แจ่มแจ้งแล้วว่าชั้นอยากทำอะไร
Do i make myself clear?เข้าใจแจ่มแจ้งหรือยัง?
We can't afford another Stephen Heart. Clear?เราไม่สามารถหาคนอย่างสตีเฟ่น ฮาร์ทได้ แจ่มแจ้งมั้ย?
This way it's more tangible.หนทางนี้มันมากกว่าความแจ่มแจ้ง
This is a blatant miscarriage of justice.นี่คือการตัดสินผิดที่แจ่มแจ้ง
Yes. Absolutely, Sire.เข้าใจ แจ่มแจ้งเลย ท่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แจ่มแจ้ง
Back to top