ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

แข็งกล้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *แข็งกล้า*, -แข็งกล้า-

แข็งกล้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
แข็งกล้า (adj.) brave See also: fearless Syn. กล้าหาญ, ห้าวหาญ Ops. ขี้ขลาด, ขลาด
English-Thai: HOPE Dictionary
casehardenvt. แข็งที่เปลือกนอก,ทำให้จิตใจแข็งกล้า
hardenedadj. แข็งขึ้น,ด้านขึ้น,ไม่มีความรู้สึก,ด้านขึ้น,มั่งคง,แข็งกล้า
hardihood(ฮาร์'ดิฮูด) n. จิตใจที่แข็งกล้า,ความเด็ดเดี่ยว, กำลังวังชา,อำนาจ,ความกล้าหาญ, Syn. effrontery
hardiness(ฮาร์'ดินิส) n. ความแข็งกล้า,ความแข็งแกร่ง,ความอดทน,ความกล้าหาญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
audacity (n.) จิตใจที่แข็งกล้า See also: ความเด็ดเดี่ยว, ความแข็งแกร่ง Syn. boldness, daring
hardihood (n.) จิตใจที่แข็งกล้า See also: ความเด็ดเดี่ยว, ความแข็งแกร่ง Syn. audacity, boldness, daring
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Iron Fist: powerful yet delicate. Topnotch!หมัดไหมเหล็ก อ่อนโยนแข็งกล้า เป็นสุดยอดของหมัดมวย
Hey, buddy. You're one gutsy racer.เฮ้เพื่อน คุณเป็นหนึ่งในนักแข่งกล้าหาญ
But the enchantment is strong, my lord. Sooner or later, the two will be drawn together.แต่นี้เป็นเวทย์มนต์ที่แข็งกล้า ฝ่าบาท ไม่ช้าก็เร็ว ทั้งสองจะต้องมาอยู่ด้วยกัน
But in time, mankind grew restless.กาลเวลาผ่าน เผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มแข็งกล้า
I'm told, Cimmerians steel is sharper and harder than any other.เค้าว่าเหล็กของซิมเมอเรียนจะแข็งกล้าและคมกว่าเหล็กใดๆ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า แข็งกล้า
Back to top