ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เอื้ออาทร

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เอื้ออาทร*, -เอื้ออาทร-

เอื้ออาทร ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เอื้ออาทร (v.) help each other See also: aid, do (one) a favor Syn. เอื้ออารี, มีน้ำใจ, เอื้อเฟื้อ, เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's always thoughtful and considerate towards meเขาเอื้ออาทรและใส่ใจกับฉันเสมอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I appreciate the senator's generosity and with the chairman's kind indulgence...{\cHFFFFFF}ฉันขอขอบคุณความเอื้ออาทรของสมาชิกวุฒิสภาและ กับการปล่อยตัวชนิดของประธาน ...
Why do you come to me? Why do I deserve this generosity?ทำไมคุณมากับผมหรือเปล่า ทำไมฉันสมควรได้รับความเอื้ออาทรนี้
Generosity, wit, courtesy, sang-froid, saxophone and reckless folly.ความเอื้ออาทรปัญญามารยาท Sang-Froid, แซกโซโฟนและความเขลาบ้าบิ่น
Mr. Hockley and Mrs. Dewitt Bukater... continue to be appreciative of your assistance.คุณฮ็อคลี่ย์กับคุณบูเคเตอร์ ยังคงชื่นชมในความเอื้ออาทรของคุณ
We're not paid to be bleeding hearts.เราไม่ได้ถูกจ้างมาให้ เอื้ออาทรทุกคน
But you were a bleeding heart, Sandy.แต่นายก็เอื้ออาทรนี่ แซนดี้
Use your reason.ให้เขาประจักษ์ถึงความเอื้ออาทร จากสรวงสวรรค์นี้
Harmony Hall?บ้านเอื้ออาทรงั้นเหรอ?
Than with a van der bilt victory party. Your generosity will not be forgotten by me or my family.จนกว่าที่พรรคแวน เดอ บิล จะชนะ ผมและครอบครัวจะไม่มีวันลืมความเอื้ออาทรของคุณ
...sharing lessons in generosity with the students at Rosewood High.ร่วมกันแบ่งปันบทเรียนในความเอื้ออาทรของเหล่านักเรียนโรสวู้ด
Let him return to the Duke and speak of the generosity of his queen.ให้เขากลับไปหาดยุก และบอกกับเขาถึงความเอื้ออาทรณ์ขององค์ราชินี
A man worthy of celebration for his generosity in providing distraction with games to ease troubled thoughts!คนที่สมควรของการเฉลิมฉลอง สำหรับความเอื้ออาทรของเขา ในการให้บริการที่ทำให้ไขว้เขว กับเกมเพื่อความสะดวก ความคิดที่มีปัญหา!
You are capable of sympathy and kindness and generosity.ช่างเห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเมตาเอื้ออาทร
I thank you for your generosity, sir.ผมขอขอบคุณสำหรับความเอื้ออาทรของคุณครับ.
I find it odd, your sudden act of generosity.ฉันพบว่ามันแปลก ๆ ของคุณ การกระทำอย่างฉับพลันของความเอื้ออาทร.
Generosity don't count for shit, this... day and age.ความเอื้ออาทรไม่นับอึนี้ วันและอายุ
I have never heard of such generosity from lord to retainer.ฉันไม่เคยได้ยิน ของความเอื้ออาทรดังกล่าว จากนายจะยึด
It is my favorite room here because it exemplifies the great virtues of generosity and humility... qualities necessary to operate smoothly within the workings of the capital.เพราะมันเป็นตัวอย่างที่ดี คุณธรรมของความเอื้ออาทรและความอ่อนน้อมถ่อมตน ... คุณภาพที่จำเป็นในการดำเนินงานได้อย่างราบรื่น ภายในการทำงานของเมืองหลวง
Ms. Corinth, that is most kind of you, but I could not possibly impose on your generosity.คุณคอรินธ์ คุณช่างมีน้ำใจเหลือเกินครับ แต่ผมคงไม่สามารถเอาเปรียบความเอื้ออาทรของคุณได้หรอกครับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เอื้ออาทร
Back to top