ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เห็นพ้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เห็นพ้อง*, -เห็นพ้อง-

เห็นพ้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เห็นพ้อง (v.) agree See also: be in accord with, see things the same way (as), be unanimous Syn. เห็นตาม, เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน Ops. คัดค้าน, ค้าน
เห็นพ้อง (v.) agree See also: be in accord with, see things the same way (as), be unanimous Syn. เห็นตาม, เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน Ops. คัดค้าน, ค้าน
เห็นพ้องต้องกัน (v.) all agree See also: express approval, give consent, view favorably
English-Thai: HOPE Dictionary
affirm(อะเฟิร์ม') vt. ยืนยัน, เห็นพ้อง, อนุมัติ, พิสูจน์เป็นความจริง, รับรอง, Syn. state, assert)
agree(อะกรี') vt.,vi. ตกลง, เห็นพ้อง, ยอมรับ, เห็นด้วย, ยินยอม,สนับสนุน, ตกลงกำหนด, เข้ากันได้,ลงรอย, เหมือน, เหมาะ สมกับ. -agreeingly adv., Syn. concur, comply, assent
concent(คันเซนทฺ') n. ความเห็นพ้อง,ความลงรอยกัน, Syn. harmony
concur(คันเคอร์') {concurred,concurring,concurs} vi. เกิดขึ้นพร้อมกัน อย่างบังเอิญ,ประจวบกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,ทำงานร่วมกัน,ให้ความร่วมมือ,สนับสนุน,รวมกัน, Syn. assent ###A. contend,deny
concurrence(คันเคอ'เรินซฺ) n. การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน,การประจวบกัน,การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง,การให้ความร่วมมือ,การสนับสนุน,จุดบนเส้น 'เส้นหรือมากกว่านั้น,อำนาจร่วมหรือเท่ากัน, Syn. agreement
consentaneous(คอยเซนเท'เนียส) adj. ซึ่งเห็นพ้อง,เป็นเอกฉันท์., See also: consentaneousness n. ดูconsentaneous consentaneity n. ดูconsentaneous
consentient(คันเซน'เชินทฺ) adj. ซึ่งเห็นพ้อง,ซึ่งเห็นด้วย,
consistent(คันซิส'เทินทฺ) adj. มั่นคง,ซึ่งยึดมั่นเหนียวแน่น,เห็นพ้อง,ลงรอยกัน., Syn. according ###A. inconsistent -Conf. constant
consonance(คอน'ซะเนินซฺ) n. ความเห็นพ้อง,ความลงรอยกัน,เสียงประสาน., Syn. consonancy ###A. dissonance
disagree(ดิสอะกรี') {disagreed,disagreeing,disagrees} vi. ไม่เห็นด้วย,ไม่เห็นพ้อง,โต้แย้ง,ทะเลาะ,ไม่เหมาะ,ทำความเสียหายแก่, Syn. dissent,quarrel
disagreement(ดิสอะกรี'เมินทฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,การทะเลาะ,การโต้แย้ง, Syn. rift
dissidence(ดิส'ซิเดินซฺ) n. ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง,ข้อเสนอที่แตกต่างหรือขัดแย้ง, Syn. dissent
favor(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
favour(ฟะ'เวอะ) n. ความกรุณา,การกระทำที่กรุณา,ความสงเคราะห์,ความประทับใจ,ความนิยม,ความเข้าข้าง,ไมตรีจิต,บุญคุณ,การสนับสนุน,ความเห็นพ้อง,ของขวัญ,ของระลึก,เครื่องหมาย,โบ,สิทธิพิเศษ. -Phr. (in favo (u) r of สนับสนุน,เข้าข้าง) . -Phr. (in one's favo (u) r เพื่อผลประโยชน
thumbstalln. ปลอกหุ้มนิ้วหัวแม่มือ thumbs-up (ธัมซฺ'อัพ) n. การเห็นด้วย,การเห็นพ้อง}
English-Thai: Nontri Dictionary
accede(vi) ยอม,ยอมจำนน,เห็นพ้อง,ยอมตาม,บรรลุ
affirm(vi,vt) รับว่าจริง,ยืนยัน,รับรอง,เห็นพ้อง
assent(n) การยินยอม,การเห็นพ้องต้องกัน,การยอมรับ,การตกลง
concert(n) การแสดงดนตรี,มโหรี,สังคีต,คอนเสิร์ต,การเห็นพ้องต้องกัน,ความร่วมมือ
concur(vi) รวมกัน,เห็นด้วย,เห็นพ้อง,พร้อมกัน,ประจวบกัน
disagreement(n) ความไม่เห็นด้วย,ความไม่ลงรอยกัน,ความไม่เห็นพ้อง
sustain(vt) ค้ำจุน,ได้รับ,เห็นพ้อง,สนับสนุน,ผดุงไว้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consensus at idem (L.); consensus in idem (L.)การเห็นพ้องต้องกันของคู่กรณี (ในสาระสำคัญของสัญญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
dissentไม่เห็นพ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
get together (phrv.) เห็นพ้องกัน
see eye to eye (sl.) เห็นพ้องกัน
walk together (phrv.) เห็นพ้องกัน
walk together (phrv.) เห็นพ้องกัน
agree to disagree (sl.) เห็นพ้องกันบนความเห็นที่แตกต่าง
be in collusion with (idm.) เห็นพ้องกันอย่างลับๆ กับ (เพื่อทำสิ่งผิด) See also: สมคบคิด, สมรู้ร่วมคิด
acquiesce in (phrv.) เห็นพ้องกับ See also: เห็นด้วยกับ, เห็นด้วย Syn. agree to
acquiesce to (phrv.) เห็นพ้องกับ See also: เห็นด้วยกับ, เห็นด้วย Syn. agree to
agree about (phrv.) เห็นพ้องกับ See also: เห็นด้วย Syn. agree on
agree on (phrv.) เห็นพ้องกับ See also: เห็นด้วยใน, ตกลง (เรื่อง) Syn. agree about
agree upon (phrv.) เห็นพ้องกับ See also: เห็นด้วยใน, ตกลง (เรื่อง) Syn. agree about, agree on
agree with (phrv.) เห็นพ้องกับ See also: เห็นด้วยใน, ตกลง (เรื่อง) Ops. disagree with
compound with (phrv.) เห็นพ้องกับ
mesh with (phrv.) เห็นพ้องกับ See also: เห็นด้วยกับ
square with (phrv.) เห็นพ้องกับ See also: สอดคล้องกับ Syn. reconcile with
subscribe to (phrv.) เห็นพ้องกับ See also: เห็นด้วยกับ
copasetic (sl.) เห็นพ้องด้วย See also: น่าพึงพอใจ
acceptance (n.) การเห็นพ้องกับ See also: การเห็นด้วยกับ Syn. agreement
accession (n.) การเห็นพ้อง See also: การเห็นด้วย, การเห็นชอบร่วมกัน, การยอมรับร่วมกัน Syn. complying, agreeing Ops. disagreeing, disrupting
agreeing (n.) การเห็นพ้อง See also: การเห็นด้วย, การเห็นชอบร่วมกัน, การยอมรับร่วมกัน Syn. complying, accession Ops. disagreeing, disrupting
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Feel that's more important than world war ii,เห็นพ้องกันว่าเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งกว่า สงครามโลกครั้งที่สองเสียอีก
Consensual, huh?เห็นพ้องต้องกันเหรอ?
Convincing enough to put swords in their hands and send them off to kill Lannisters and Tyrells thanks to our new affiliation.เห็นพ้องพอจะหยิบดาบขึ้น เพื่อสังหารแลนนิสเตอร์ และไทเรล ในฐานที่เราร่วมมือกัน
That sounds fair. Everyone agreed?ที่ฟังดูยุติธรรม ทุกคนเห็นพ้องกัน?
Mr. Landers, it is the consensus of this group that you are a person of little or no theological knowledge.คุณแลนเดอร์ส เราทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่า คุณเป็นคนที่มีความรู้ ด้านศาสนศาสตร์น้อย ไม่ก็ไม่มีเลย
French Algerians may feel divided, but do the Algerians exist for you?ชาวฝรั่งเศสที่เกิดในแอลจีเรียอาจไม่เห็นพ้องให้คืนประเทศ แต่ชาวแอลจีเรียที่เหลือล่ะ?
Louisa and I were agreeing that we should hardly know her. What do you say, Mr Darcy?หลุยซ่ากับฉันเห็นพ้องต้องกันว่าพวกเรา ไม่น่ารู้จักหล่อนเลย คุณคิดยังไงล่ะคุณดาร์ซี่
I like hot dogs but I love hot frogs and surely you'll agreeฉันชอบไส้หรอกแต่ฉันรักกบทอด แน่นอนว่าเธอจะเห็นพ้อง
It's what was agreed upon.มันคือสิ่งที่ทุกคนเห็นพ้อง.
Why do you need their approval?ทำไมคุณถึงต้องการคำเห็นพ้องของเขาล่ะ
My friend Nicholas and I have had a little chat and agreed it was best all around.เพื่อนฉัน นิโคลัสกับฉันได้คุยกัน เห็นพ้องกันว่าวิธีนั้นดีที่สุด
There's not a single scientific peer reviewed paper published in the last 25 years that would contradict this scenarioข้อเขียนทางวิทยาศาสตร์ที่มีผู้เชี่ยวชาญรับรอง ทุกชิ้นที่ตีพิมพ์ออกมาในช่วง 25 ปีนี้ เห็นพ้องต้องกันเป็นเสียงเดียวว่า
What they all agree on is that the smooth side is definitively Egyptian.แต่ทั้งหมดเห็นพ้องกัน ด้านเรียบนั่นเป็นของชาวอิยิปต์แน่นอน
Well, the Ninth Circuit Court of Appeals upheld a lawsuit by the ACLU on behalf of the families.ศาลอุทธรณ์ เห็นพ้องกับการยื้นฟ้อง ของ เอซีแอลยู ซึ่่งเป็นตัวแทนของครอบครัว
All right, now. What, you want to let Beechwood tittie-fuck us? I didn't think so.เอาหละ มึงอยากให้พวกสวะบีซวู้ดนำเราหรือไง กูไม่เห็นพ้องด้วยเป็นแน่แท้
We don't condone what Beagle's done, or the horrible way in which he botched it.เราไม่เห็นพ้องกับสิ่งที่บีเกิลทำ หรือวิธีการปล้นเฟอะฟะ
They agree with my recommendation completely.ทุกคนเห็นพ้อง กับความเห็นที่ฉันเสนอไป
And you know the number of those that disagreed with the scientific consensus that we're causing global warming and that it's a serious problem?จำนวนของบทความที่ไม่เห็นด้วยกับ การเห็นพ้องกันทางวิทยาศาสตร์ ว่าเราเป็นต้นเหตุของภาวะเรือนกระจก และมันเป็นปัญหาที่จริงจังมากมีอยู่เท่าใด
Zero percent disagreed with the consensus.ศูนย์เปอร์เซ็นต์ไม่เห็นด้วยกับความเห็นพ้องต้องกันนั้น
That nothing, no matter how horrible, ever really happens without the approval of the government.ไม่มีอะไร แย่ไปกว่านั้น ไม่มีเรื่องไหนที่ไม่ผ่าน ความเห็นพ้องจากรัฐบาล
So we are all in agreement then?งั้นเราเห็นพ้องกันแล้วใช่มั้ย
I Will Work With Whatever Budget You See Fit.ฉันจะทำงานไม่ว่าจะงบแค่ไหนที่คุณเห็นพ้อง
The city council has also agreed to look into this, starting immediately;สภาเทศบาลเมืองก็เห็นพ้องด้วย ที่จะดำเนินการทันที
Our lawyers want us to agree on a definition of the word.ทนายความต้องการให้เราเห็นพ้องกันในคำนิยาม
So suppose I like your looks, but I'm really much more interested in the real you because I get a sense from looking at your picture-หมายถึงเราเห็นพ้องใช่มั้ย ถ้าอย่างงั้น สมมุติ...
What they drew, and these four people pretty much agree that, actually, what they drew, it looked like a fedora hatที่พวกเขาวาดมาและทั้งสี่คนนี้เห็นพ้องกันว่า จริงๆแล้วที่พวกเขาวาดมา มันดูเหมือนหมวกเฟดดอร่า
I think we can all agree that Charles has been through an ordeal.ฉันว่าพวกเราเห็นพ้องกันว่า ชาร์ลได้ผ่านเรื่องเลวร้ายมา
But the one thing they do agree on is how much they love Dr. Tobin.แต่พวกเขาเห็นพ้องกันเรื่องที่พวกเขารักหมอโทบิน
[angry shouts of agreement] [gasps in pain] [groaning][ตะโกนเห็นพ้องด้วยความโกรธ] [อ้าปากค้างด้วยความเสียใจ] [เสียงคร่ำครวญ]
And with my mom's approval, you are golden.แล้วแค่แม่ฉันเห็นพ้องด้วยแล้วละก็ เธอก็ไม่ต้องห่วงแล้ว
But we agreed that that's a meaningless act.แต่เราก็เห็นพ้องกันว่านั่น นั่นมันเป็นการกระทำที่ไม่มีความหมายอะไร
I think there's one thing we can all agree on.ฉันคิดว่ามันยังมีสิ่งหนึ่งที่เราเห็นพ้องด้วยกันได้
We all agreed on the rules.เราเห็นพ้องต้องกัน เรื่องกฎ
Ask favor for him again,ถามถึงเห็นพ้องเกี่ยวกับเขาอีกครั้งสิ
We both know he could lose control. This is all part of a concerted effort on the part of the right-wing fringe to stir up fear of vampires.เราต่างก็รู้ เขาควบคุมตัวเองไม่ได้แน่ นี้เป็นส่วนทั้งหมดของการเห็นพ้องร่วมกันกับความพยายาม
Does that meet with your approval?นั่นทำให้เจ้าเห็นพ้องด้วยรึยัง?
I think we can all agree that the mind of lloyd simcoe is a priceless resource.ผมคิดว่าพวกเราคงเห็นพ้อง อยู่ในใจว่า ลอยด์ ซิมคอร์ เป็นบุคคลที่ประเมินค่าไม่ได้
You put your thumb on the scale.คุณเข้าใจหาวิธีทำให้คนอื่นเห็นพ้องต้องกันตามที่คุณต้องการ
I think we all can agree that you've made yourself perfectly clear, yes.ผมว่าเราเห็นพ้องกัน ว่าคุณพูดชัดเจนดีมากครับ
I know we've all had our little disagreements in the past, but the time has come to put those aside - and look toward the future.ผมรู้ว่าเราต่างมี เรื่องไม่เห็นพ้องต้องกัน ในอดีต แต่ถึงเวลาแล้วที่เราจะยุติ

เห็นพ้อง ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
合意[ごうい, goui] Thai: เห็นพ้องด้วย English: consent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เห็นพ้อง
Back to top