ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เห็นตาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เห็นตาม*, -เห็นตาม-

เห็นตาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เห็นตาม (v.) go along with See also: follow, conform, haul, comply with, agree with Ops. ขัดแย้ง
เห็นตาม (v.) agree See also: be in accord with, see things the same way (as), be unanimous Syn. เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน Ops. คัดค้าน, ค้าน
เห็นตาม (v.) agree See also: be in accord with, see things the same way (as), be unanimous Syn. เห็นด้วย, เห็นพ้องต้องกัน Ops. คัดค้าน, ค้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At least you saw him being dragged away. Not me. Let's goเจ้าหนะยังได้เห็นตามที่พ่อถูกจับ แต่แม่ไม่มีโอกาสได้เห็นด้วยซ้ำ ไปเร็วเข้า
Haven't you seen it on the internet?ไม่เห็นตามอินเตอร์เนตเหรอ?
Ladies who lunch with expensive handbags on their arms and the so-called socialites and heiresses that you see on television all the time...ผู้หญิงที่ถือกระเป๋า แพงๆไว้ในมือ และนินทาว่าเขาเป็นนักสังคม สงเคราะห์และทายาทเศรษฐีนี ที่คุณเห็นตามทีวีทุกเวลา
Do you think that such a casual attitude can run a business?นายคิดว่าความคิดเห็นตามอารมณ์แบบนั้น จะทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้เหรอ?
I refused to see what others saw.ปฎเสธที่จะเห็นตามอย่างที่คนอื่นเห็น
You see, according to the newspapers, more than a quarter of adults are now obese.คุณอาจได้เห็นตามพาดหัวข่าว ผู้ใหญ่หนึ่งในสี่มีน้ำหนักเกิน
Like, professional, like a real fashion video that you'd seen on TV or something.และทั้งหมดนั่นก็ดู... อย่างกับมืออาชีพ เหมือนวีดิโอแฟชั่นจริงๆ ที่เห็นตามทีวีหรืออะไรอย่างนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เห็นตาม
Back to top