ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหยียดหยัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหยียดหยัน*, -เหยียดหยัน-

เหยียดหยัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหยียดหยัน (v.) disdain See also: belittle, hold in contempt, look down on, scorn, slight Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น
เหยียดหยัน (adv.) disdainfully See also: contemptuously, slightly, scornfully Syn. ดูถูก, เย้ยหยัน, เหยียดหยาม, ดูถูกดูหมิ่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหยียดหยัน
Back to top