ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหม็นหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหม็นหน้า*, -เหม็นหน้า-

เหม็นหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหม็นหน้า (v.) dislike See also: despise, detest, hate, loathe Syn. เบื่อหน้า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're hardly one to be throwing around these kinds of accusations.เหม็นหน้าเขา คุณก็รู้ดีว่า
I really don't like that dude.เหม็นหน้าไอ้หมอนี่ชมัดเลย
Jews, non-Jews, anybody, everybody.ยิวหรือไม่ยิว ถ้าเหม็นหน้าโดนมันฆ่าหมด
You believe he's too talented, and I just hate him.-ฉันว่าเขามีพรสวรรค์เกินกว่านั้น -ส่วนฉันแค่เหม็นหน้ามัน
I shall have to kill you in a most unpleasant manner. Don't worry, Mr. B.ไม่ต้องห่วงครับเจ้านาย ข้าก็เหม็นหน้ายัยนี่อยู่แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหม็นหน้า
Back to top