ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เหตุเดิม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เหตุเดิม*, -เหตุเดิม-

เหตุเดิม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เหตุเดิม (n.) source See also: origin, cause, root Syn. ที่มา, สาเหตุ
เหตุเดิม (n.) source See also: origin Syn. เรื่องเดิม, เค้าเดิม, ที่เกิด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So stake out the past crime scenes.และเราควรกลับไปตรวจตรา สถานที่เกิดเหตุเดิม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เหตุเดิม
Back to top