ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เสียสละ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เสียสละ*, -เสียสละ-

เสียสละ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เสียสละ (v.) sacrifice (something) See also: give something up, make a sacrifice Syn. สละ, ละวาง, ละทิ้ง, ปล่อยวาง, บริจาค
English-Thai: HOPE Dictionary
gambit(แกม'บิท) n. การเล่นหมากรุกโดยการยอมเสียสละหมากเพื่อเดินได้เปรียบขึ้น,กลเม็ด,แผนที่สุขุมรอบคอบ, Syn. stratagem,plan
quixotic(ควิซอท'ทิค) adj. เสียสละมากเกินไป,เป็นไปได้,เพ้อฝัน,คลั่ง., See also: quixotical adv.
sacrifice(แซค'ระไฟซฺ) vt.,vi.,n. (การ,สิ่ง) เสียสละ,บูชายัญ,สังเวย,พลี,บวงสรวง (กีฬาเบสบอล) ตีลูกเสียสละเพื่อให้ก้าวหน้าขึ้นไปอีก, See also: sacrificeable adj. sacrificer n., Syn. offering,victim ###A. gain,keep
sacrificial(แซคระฟิช'เชิล) adj. เกี่ยวกับการเสียสละ
English-Thai: Nontri Dictionary
sacrifice(n) การบูชายัญ,เครื่องบวงสรวง,เครื่องสังเวย,การเสียสละ
SELF-self-denial(n) การหักห้ามใจ,การเสียสละประโยชน์ส่วนตน
SELF-self-sacrifice(n) การเสียสละประโยชน์ส่วนตัว
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
sacrifice to (phrv.) เสียสละตนเพื่อ See also: อุทิศตัวให้กับ, สละเพื่อ
atoning (adj.) เกี่ยวกับการเสียสละ See also: เกี่ยวกับการบูชายัญ Syn. conciliatory
sacrificeable (adj.) ซึ่งเสียสละ
sacrificer (n.) ผู้เสียสละ
sacrificial (adj.) เกี่ยวกับการเสียสละ See also: เกี่ยวกับการบูชายัญ Syn. atoning, conciliatory
sacrificially (adv.) อย่างเสียสละ
self-sacrifice (n.) การเสียสละประโยชน์ส่วนตน See also: การอุทิศตน, การเสียสละตน, การถวายตัว, การมีเมตตา Syn. offering, oblation, generosity, benevolence
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have one - sacrifice the Fire King.เรามีอย่างนึง - เสียสละ ไฟราชา
"Honor, valor, sacrifice, duty, commitment, bravery, justice, integrity, brotherhood, self-esteem, low prices, affordable housing, loose-fitting pants, cheap internet porn."เกียรติยศ กล้าหาญ เสียสละ หน้าที่ พันธะ กล้าหาญ ยุติธรรม ถูกต้อง เพื่อนพ้อง
That's what being a mother is about... making sacrifices, something you know absolutely nothing about.นี่คือสิ่งที่คนเป็นแม่ทำกัน เสียสละ เป็นสิ่งที่เธอไม่เคยเข้าใจเลย
So you'd be willing to sacrifice this world for the next?เจ้าจะต้อง เสียสละ โลกนี้ ต่อไป
Perhaps it's necessary to sacrifice Savannah for the greater good.เสียสละ อาจจะจำเป็นที่จะต้องเสียสละซาวานน่า เพื่อสิ่งที่ดีกว่า
Deaths for their honour,เสียสละชีพด้วยเกียรติยศ
The Bouchard women slaved for over two centuries... sacrificing their lives to build this business.เสียสละชีวิต เพื่อก่อร่างสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมา ดังนั้นมันจึงต้องห่วง...
Sacrificing the innocent, to atone for the sins of the guilty, what kind of love is that?เสียสละชีวิตผู้บริสุทธิ์เพื่อลบล้างความผิดบาปของคนบาป นี่มันความรักแบบไหนกัน
Surrender yourself or else we'll shoot!เสียสละตัวเองซะ! หรือไม่ก็โดนดีแน่!
Self-Sacrifice is the winchester way,isn't it?เสียสละตัวเองเป็นงานถนัดของพวกวินเชสเตอร์นี่
Sacrificing yourself to save a human.เสียสละตัวเองเพื่อบัน​​ทึกมนุษย์.
Sacrificing yourself for your daughter. How touching.เสียสละตัวเองเพื่อลูกสาว ซึ้งใจเสียจริง
To sacrifice themselves for the good of othersเสียสละตัวเองเพื่อสิ่งที่ดีสำหรับคนอื่นๆ
Sacrifice some of my principles.เสียสละหลักการของฉันไปบ้าง
Sacrificing your independence, tying yourself down before you've even had a chance to explore the rest of the world... throwing away the rest of your life before you've even started living it!เสียสละอิสรภาพ ผูกมัดตัวเองก่อนที่จะมีโอกาส ได้สำรวจทุกสิ่งทุกอย่างในโลก
They put their children first.เสียสละเพื่อลูกก่อนเสมอ
We built it with our boats and our nets. With our sacrifices and our blood.เสียสละเลืดเนื้อของเรา นี่หรือคือสิ่งที่พวกคุณตอบแทนเรา
"But to remain great we must sacrifice.""แต่จะให้ดีกว่านี้ เราต้องเสียสละ"
She knew that I'd sacrifice everything rather than stand up in a divorce court and give her away, admit that our marriage was a rotten fraud.หล่อนรู้ดีว่าผมยอมเสียสละทุกอย่าง ดีกว่าที่จะยื่นฟ้องหย่าในศาล ปล่อยหล่อนไป เเละยอมรับว่า การแต่งงานของเราเป็นเรื่องหลอกลวง
(Murmuring) She cannot be sacrificed without the ring.เธอไม่สามารถเสียสละโดยไม่ต้อง แหวน
Without the ring, there will be no sacrifice, without the sacrifice, no congregation.จะไม่มีการเสียสละ ถาไม่มีเสียสละ จะไม่มีการชุมนุม
We're taking up fox hunting so young people are involved in their sacrifices.เรากำลังการล่าสุนัขจิ้งจอกขึ้น เพื่อให้คนหนุ่ม สามารถมีส่วนร่วมในการเสียสละของ พวกเขาเอง
If he is to be sacrificed before Kaili, why is he not painted red?ก่อนที่จะเสียสละความกลัว ไคยีลี, ทำไมเขาไม่ได้ทาสีสีแดง?
And sacrificed jolly with a knife, so I'm told, with that ring.และเสียสละครึกครื้นด้วยมีด หรือเพื่อให้ฉันได้ยิน กับแหวนที่ สามชั่วโมงจะมีชีวิตอยู่
I get all sorts. Rubbish, though, isn't it?ขยะแค่คือไม่ได้หรือไม่ เสียสละ
Until this moment you were safe because my sister was chosen and no other could be sacrificed to Kaili.จนถึงขณะนี้คุณมีความปลอดภัย เพราะว่าน้องสาวของฉันได้รับการ คัดเลือก และไม่มีการอื่น ๆ ที่อาจจะมีการ เสียสละเพื่อ ไคยีลี
Perhaps if we gave away free tickets to the youth organisation annual sacrifice, all this could be avoided.บางทีถ้าเราให้ออกตั๋วฟรี ให้กับองค์กรเยาวชนเสียสละ ประจำปี และการเต้นรำอาหารค่ำ
Clang had the whole temple transported here for your sacrifice.คแลง วัดได้ทั้งส่งที่นี่ จากทางทิศตะวันออกเพียงสำหรับ การเสียสละของคุณ
No, because what I'm talking about is the kind of love that calls for a sacrifice.ไม่ ผมกำลังพูดถึง ความรักที่คุณจะต้องเสียสละ
Are you willing to make a sacrifice to show God how much you love him?คุณยินดีที่จะเสียสละแล้วรึยัง เพื่อแสดงให้พระเจ้า เห็นว่าคุณรักท่านแค่ไหน
Do you know the sacrifices people have made?รู้ใช่มั้ยว่าประชาชน เสียสละกันขนาดไหน
The Thuggee was an obscenity that worshipped Kali with human sacrifices.ทักกีเป็นลามกอนาจารที่บูชาพระแม่กาลี กับการเสียสละของมนุษย์
This is the most important sacrifice a daughter can make for her mother.นี่เป็นการเสียสละที่สำคัญมากที่สุด... ที่ลูกสาวจะสามารถทำให้แม่ของตัวเองได้
No buts about it. You're in for a lot of sacrifices.ไม่ต้องแต่ นายจะต้องเสียสละเยอะแยะเลย
Okay, but, Pheebs, Pheebs, Jack gave up a cow.โอเค ฟีบี้ๆ แจ็คนะเสียสละวัว
I gave up an orthodontist.ส่วนฉันเสียสละหมอฟันไป
In light of this personal sacrifice you've made I have no choice but to take the case.ด้วยการเสียสละของพระอาจารย์... ...ผมไม่มีทางเลือก... ...นอกจากการรับงานนี้
They're ready to sacrifice us all.พวกเขามีความพร้อมที่จะเสียสละพวกเราทุกคน
Would you sacrifice these men and their families?คุณจะเสียสละคนเหล่านี้และครอบครัวของพวกเขา
Porthos, his lust for life. D'Artagnan, his devotion.ปอร์โธสเพื่อท้าโลก ดาตาญังเพื่อเสียสละ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เสียสละ
Back to top