ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรื่อๆ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรื่อๆ*, -เรื่อๆ-

เรื่อๆ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรื่อๆ (adj.) dim See also: vague, indistinct, unclear Syn. ราง, จาง
เรื่อๆ (adv.) dimly See also: faintly, vaguely, indistinctly Syn. ราง, จาง
เรื่อๆ (adv.) indistinctly See also: faintly, dimly, vaguely Syn. รางๆ, จาง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Flesh-Coloredสีแดงเรื่อๆคล้ายเนื้อสัตว์ [การแพทย์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรื่อๆ
Back to top