ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรื่องเบ็ดเตล็ด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรื่องเบ็ดเตล็ด*, -เรื่องเบ็ดเตล็ด-

เรื่องเบ็ดเตล็ด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรื่องเบ็ดเตล็ด (n.) trifles See also: petty offenses, trivial matter Syn. เรื่องหยุมหยิม, เรื่องเล็กน้อย
เรื่องเบ็ดเตล็ด (n.) detail See also: particular, item Syn. รายละเอียด
English-Thai: HOPE Dictionary
miscellany(มิส'ซะเลนี) n. ปกิณกะ,เรื่องเบ็ดเตล็ด,เรื่องจิปาถะ, Syn. medley
English-Thai: Nontri Dictionary
miscellany(n) เรื่องปกิณกะ,เรื่องเบ็ดเตล็ด,เรื่องจิปาถะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
miscellany (n.) เรื่องเบ็ดเตล็ด See also: เรื่องจิปาถะ Syn. jumble, collection

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรื่องเบ็ดเตล็ด
Back to top