ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เรื่องขี้ผง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เรื่องขี้ผง*, -เรื่องขี้ผง-

เรื่องขี้ผง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรื่องขี้ผง (n.) trifle See also: trivial or minor matter, trivialities Syn. เรื่องขี้ประติ๋ว, เรื่องเล็กน้อย, เรื่องหยุมหยิม, เรื่องจิ๊บจ๊อย, เรื่องเล็ก Ops. เรื่องใหญ่โต, เรื่องใหญ่เรื่องโต
English-Thai: Nontri Dictionary
jot(n) เรื่องขี้เล็บ,เรื่องขี้ผง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No time for trivialities.ไม่มีเวลาสำหรับเรื่องขี้ผง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เรื่องขี้ผง
Back to top