ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เย้ยเยาะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เย้ยเยาะ*, -เย้ยเยาะ-

เย้ยเยาะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เย้ยเยาะ (v.) jeer See also: mock, sneer, scoff, flout, gibe Syn. เยาะ, เย้ย, เยาะหยัน
English-Thai: HOPE Dictionary
laugh(ลาฟ) {laughed,laughing,laughs} vi. หัวเราะ,ยิ้ม vt. หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย. n. การหัวเราะ -Phr. (laugh off พูดจาเยาะเย้ยเยาะ) ., See also: laughter n., Syn. chuckle,snicker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เย้ยเยาะ
Back to top