ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เมืองเกิด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เมืองเกิด*, -เมืองเกิด-

เมืองเกิด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมืองเกิด (n.) motherland See also: fatherland, birthplace Syn. บ้านเกิดเมืองนอน, บ้านเกิด, มาตุภูมิ
English-Thai: HOPE Dictionary
ajaccio(อายาท' ชอ) เมืองท่าและเมืองหลวงของ Corsica , เมืองเกิดของนโปเลียนมหาราช
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can smuggle you in, but if the gold cloaks were to recognize you,ข้าพาเจ้าลักลอบเข้าเมืองได้ แต่ถ้าทหารในเมืองเกิดจำเจ้าได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เมืองเกิด
Back to top