ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพื่อนผู้ร่วมงาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพื่อนผู้ร่วมงาน*, -เพื่อนผู้ร่วมงาน-

เพื่อนผู้ร่วมงาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพื่อนผู้ร่วมงาน (n.) colleague See also: co-worker, associate, fellow worker, workmate Syn. สหายร่วมงาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพื่อนผู้ร่วมงาน
Back to top