ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เพลิดเพลินใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เพลิดเพลินใจ*, -เพลิดเพลินใจ-

เพลิดเพลินใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพลิดเพลินใจ (v.) be happy See also: be pleasure, be joyous Syn. สุขใจ, พอใจ, บันเทิงใจ Ops. กังวลใจ, ทุกข์ใจ
เพลิดเพลินใจ (v.) enjoy See also: be entertained, delight in, take pleasure in, relish, be pleased with Syn. เพลิดเพลินเจริญใจ, เพลิน, เพลินใจ
เพลิดเพลินใจ (adv.) pleasingly See also: pleasantly, pleasurably, with pleasure Syn. เพลิดเพลินเจริญใจ, เพลิน, เพลินใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She was so lovely, so accomplished, so amusing.หล่อนงดงามมาก มีคุณสมบัติเพียบพร้อม น่าเพลิดเพลินใจ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เพลิดเพลินใจ
Back to top