ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pleasurably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pleasurably*, -pleasurably-

pleasurably ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริญตาเจริญใจ[adv.] (jaroēntājar) EN: pleasingly ; lovely ; pleasurably ; delightfully FR: adorablement
เพลิดเพลิน[adv.] (phloētphloē) EN: pleasingly ; pleasantly , pleasurably ; with pleasure FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pleasurably
Back to top