ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป้าประสงค์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป้าประสงค์*, -เป้าประสงค์-

เป้าประสงค์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป้าประสงค์ (n.) aim See also: goal, purpose, objective, target Syn. เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Our only intention was to end it and restore peace to our galaxy.เป้าประสงค์เดียวของเราก็คือยุติมัน และนำสันติสุขกลับคืนสู่กาแล็กซี่
Look how beautiful she is.สำนึกของเป้าประสงค์ ที่ถูกเรียกว่าชะตาลิขิต
There is a purpose. I just--I know it.มันต้องมีเป้าประสงค์ ฉันก็แค่พอรู้เรื่องมัน
All creatures have their purpose, even vampires.สิ่งมีชีวิตต่างมีเป้าประสงค์แห่งตน แม้แต่พวกแวมไพร์ก็ตาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป้าประสงค์
Back to top