ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นโทษ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นโทษ*, -เป็นโทษ-

เป็นโทษ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นโทษ (v.) be bad See also: be harmful, be hazardous, be dangerous Syn. เป็นอันตราย Ops. เป็นคุณ, เป็นประโยชน์
English-Thai: HOPE Dictionary
abuse(อะบิวซ) vt.,n. ใช้ในทางผิด, ใช้มากเกินไป, ใช้เป็นโทษ, หลอกลวง,ข่มขืน, ชำเรา, กล่าวร้าย. -abusive adj., -abuser n.
commutation(คอมมิวเท'เชิน) n. การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนแทนกัน,การเดินทางไปมาตามปกติระหว่างบ้านกับที่ทำงาน,การเปลี่ยนโทษจำคุกให้เป็นโทษอื่นที่เบากว่า,การเปลี่ยนกระแสไฟฟ้า,เงินชดเชย, Syn. substitution
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
punishable (adj.) ซึ่งเป็นโทษ See also: ซึ่งมีโทษ Syn. culpable, criminal
triglyceride (n.) สารไตรกลีเซอไรด์มีมากเป็นโทษกับร่างกาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And you have to admit, no matter how toxic our marriage was, I was really good at taking care of you when you were sick.แล้วคุณก็ต้องยอมรับ ไม่ว่าจะเป็นโทษแค่ไหนก็ตาม ชีวิตคู่เราเป็นแบบนั้น มันเยี่ยมมาก ที่ได้ดูแลเวลาที่คุณไม่สบาย
It is unforgivable to come between man and cunt, yet I must have words with my brother.มันเป็นโทษ ที่จะมาระหว่างมนุษย์และหี, แต่ฉันจะต้องมีคำพูด กับน้องชาย
At what point does it become treason to waste the king's time?ต้องให้ถึงจุดใดกัน มันถึงจะเป็นโทษร้ายแรง ที่มาทำให้กษัตริย์เสียเวลาแบบนี้
The booster is a kick to your system, so you may experience some side-effects, nausea, dizziness, headaches, a ringing in your ears like you have tinnitus.ผู้สนับสนุนเป็นโทษกับระบบ ของคุณ ดังนั้นคุณอาจพบบางส่วน ผลข้างเคียง คลื่นไส้เวียนศีรษะ, ปวดหัว,

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นโทษ
Back to top