ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เป็นมั่นเหมาะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เป็นมั่นเหมาะ*, -เป็นมั่นเหมาะ-

เป็นมั่นเหมาะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เป็นมั่นเหมาะ (adv.) surely See also: fixedly, readily, certainly, definitely, absolutely Syn. อย่างมั่นเหมาะ, เป็นมั่นเป็นเหมาะ, แน่นอน Ops. ไม่แน่นอน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I was feeling a little bit down but this is definitely picking up my mood.ผมรู้สึกนิด ๆ หน่อย ๆ ลง แต่นี้เป็นมั่นเหมาะ ยกขึ้นอารมณ์ของฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เป็นมั่นเหมาะ
Back to top