ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบี้ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบี้ยว*, -เบี้ยว-

เบี้ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบี้ยว (v.) distort See also: deform
เบี้ยว (v.) break a promise See also: break an agreement, not keep a promise Syn. บิดพลิ้ว, โหยกเหยก
เบี้ยวๆ บูดๆ (adj.) wry (face) Syn. บิดๆ เบ้ๆ, เบ้, บูดเบี้ยว
เบี้ยวๆ บูดๆ (adj.) distorted See also: twisted, crooked Syn. บิดๆ เบ้ๆ, บิดเบี้ยว, บูดเบี้ยว
เบี้ยวบูด (v.) be distorted See also: be contorted, be out of shape, be twisted Syn. บูด
English-Thai: HOPE Dictionary
agee(อะจี') adv. ไปทางข้าหนึ่ง, เฉไป, เบี้ยว,, Syn. ajee (to one side, awry)
agley(อะกลี' อะไกล) adv. ผิด, เบี้ยว,, Syn. agly (awry, wrong)
ajee(อะจี) adj. เบี้ยว, ไม่ตรง = agee
anamorphoscope(แอนนะมอร์' โฟศโคพ) n. เครื่องมือปรับภาพที่เบี้ยว เนื่องจาก anamorphosis
astigmatism(แอสทิก' มะทิสซึม) n. ภาวะตาพร่า, ภาวะเบี้ยวของเลนส์ตาหรือแว่นตา ในลักษณะเห็นวงกลมเป็นรูปเบี้ยว., Syn. astigmia
awry(อะไร') adj.,adv. งอหรือคดหรือเฉียงไปทางข้างหนึ่ง,เฉไป,เบี้ยว,ผิดทาง (เข้าใจ) ผิด
cam(แคม) 1. n. ลูกเบี้ยว,ล้อนูน 2. ย่อมาจาก computer-aided manufacturing (การผลิตใช้คอมพิวเตอร์ช่วย) หมายถึง การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ควบคุมการผลิตในโรงงาน เช่นการควบคุมจำนวนสินค้าที่ผลิต หรือ ควบคุมการทำงานแต่ละส่วน เช่น การนับและการบรรจุ เป็นต้นดู CAD ประกอบ เพราะมักใช้คู่กันเป็น CAD/CAM
contort(คันทอร์ทฺ') vi.,vt. บูดเบี้ยว,บิดเบี้ยว
contortion(คันทอรฺ'เชิน) n. ความบูดเบี้ยว,ภาวะที่คดงอ,หน้าคดงอ, Syn. distortion
crooked(ครุค'คิด) adj. งอ,คด,โค้ง,เบี้ยว,โกง,เอียง,หลังคร่อม,ทุจริต,ไม่ตรงไปตรงมา, See also: crookedness n., Syn. curved,bent
drawn(ดรอน) v. กิริยาช่อง 3 ของ draw. -adj. บูดเบี้ยว (หน้า) ,ซูบซีด,ซึ่งเอาไส้ออก
eccentric(อิคเซน'ทริค) adj.,n. (คนที่) ผิดปกติ,ประหลาด,เบี้ยว,พิกล,วิตถาร., See also: eccentrical adj., Syn. queer ###A. normal
eccentricity(เอคเซนทริส'ซิที) n. ความผิดปกติ,ความประหลาด,ความเบี้ยว,ความวิตถาร,ความพิกล, Syn. whim
fanfold paperหมายถึง กระดาษที่พับไว้อย่างปราณีต เพื่อประโยชน์ใน การใช้ อย่างต่อเนื่อง ในบางครั้ง จะเรียกว่า กระดาษต่อเนื่อง (continuous paper) กระดาษชนิดนี้จะมีรูเจาะไว้ทั้งสองข้าง เพื่อให้ได้เกาะเกี่ยวกับฟันเฟือง ของเครื่องพิมพ์เป็นระยะ ๆ ทำให้การเคลื่อนตัวได้ฉาก และเป็นจังหวะอย่างดี (ไม่บิดเบี้ยว)
fermentation(เฟอเมนเท'เชิน) n. การหมัก,การบูดเบี้ยว,การปลุกปั่น,ความตื่นเต้น
twist(ทวิสทฺ) vt.,vi.,n. (การ) บิด,บิดเป็นเกลียว,งอ,โค้ง,ขัน,คลุกเคล้า,คลึง,ร้อย,ขด,พันรอบ,ทำให้เป็นเกลียว,ทำให้เข้าใจผิด,บิดเบือน,ทำให้สับสน,โกง,เบี้ยว,กลับทิศทาง. vi. บิด,งอ,เบี้ยว,ไปอย่างคดเคี้ยว,ฟั่น,คลึง,ร้อย,ขยัก.,ม้วนใบยา,ขนมม้วน,ลักษณะกวน,เหล้าผสม,ผู้หญิง
warp(วอร์พ) vi. vt. งอ,โค้ง,บิด,ทำให้งอ,โก่ง,ทำให้โค้ง,ทำให้บิด,ทำให้เบี้ยว,บิดเบือน,ทำให้วิปริต,n. ส่วนงอ,ส่วนโค้ง,ส่วนบิด,ส่วนเบี้ยว,ความคิดอคติ,จิตวิปริต, Syn. turn,contort
writhe(ไรธฺ) vi.,vt. บิด,บด,บิดงอ,บิดเบี้ยว,บิดกาย,ชักงอ,ชักดิ้น n. อาการดังกล่าว, See also: writher n. writhingly adv.
writhen(ริธ'เธิน) adj. บิด,งอ,บิดงอ,บิดเบี้ยว
wry(ไร) adj. บูดเบี้ยว,หน้างอ,บิด,งอ,บิดเบี้ยว,อ้อมค้อม,คดเคี้ยว,ตรงข้าม,ผิดปกติ,ชอบกล,หลอกลวง, See also: wryly adv. wryness n., Syn. askew,distorted,ironic
wry-mouthed(ไร'เมาธดฺ) adj. ปากเบี้ยว,เหน็บแนม,บิดเบือน,บิดเบี้ยว
English-Thai: Nontri Dictionary
awry(adv) เห,เฉไป,เบี้ยว,ผิดทาง
contort(vt) งอ,เบี้ยว,บิด,คดงอ
contortion(n) การบิดเบี้ยว,การบิด,ความงอ,ความคดงอ
convulsion(n) อาการชัก,อาการสั่น,อาการหดเกร็ง,อาการบิดเบี้ยว
grimace(n) หน้าตาบูดเบี้ยว,หน้าตาบู้บี้,หน้าตาบูดบึ้ง
warp(n) ความบิดเบี้ยว,ความโค้ง,ความวิปริต,ความแปรปรวน
wry(adj) บิด,เบี้ยว,บิดเบือน,คดเคี้ยว,ผิดปกติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
camลูกเบี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
camshaftเพลาลูกเบี้ยว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
distortionการบิดเบี้ยว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
OHC engine; overhead-camshaft engineเครื่องยนต์โอเอชวี, เครื่องยนต์แบบเพลาลูกเบี้ยวเหนือสูบ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Camลูกเบี้ยว [การแพทย์]
Deformedลักษณะบิดเบี้ยว [การแพทย์]
Distortionการคดเคี้ยว,พูดเพี้ยนไปจนฟังไม่ออกว่าเป็นเสียงพยัญชนะหรือสระ,การผิดรูป,เบี้ยว,การบิดเบี้ยว,ผิดรูปร่างไป,การตัดรายละเอียดบางประการทิ้งไป [การแพทย์]
Timing beltsสายพานเพลาลูกเบี้ยว [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
crooked (adj.) เบี้ยว See also: เอียง (เช่น รูปภาพ)
wry (adj.) เบี้ยว See also: บิด, บิดเบี้ยว Syn. distorted, crooked, twisted
awry (adj.) บิดเบี้ยว See also: เบี้ยว, คด, งอ, เฉียง Syn. crooked, aslant, askew
contort (vt.) ทำให้บิดเบี้ยว
contort (vi.) บิดเบี้ยว Syn. deform, distort
contortion (n.) การบิดเบี้ยว (โดยเฉพาะใบหน้าหรือส่วนของร่างกาย) Syn. deformity, distortion
crumple up (phrv.) บดขยี้และบิดเบี้ยว
deadbeat (sl.) คนเบี้ยว (ไม่ยอมจ่ายเงิน) See also: คนหนีหนี้, คนไม่ยอมจ่ายหนี้
make a face (idm.) ทำหน้าบิดเบี้ยว See also: ทำหน้าบอกบุญไม่รับ
overhead camshaft (n.) แกนลูกเบี้ยวที่ติดตั้งอยู่บนหัวเครื่องยนต์
pull a face (idm.) ทำหน้าบิดเบี้ยว See also: ทำหน้าบอกบุญไม่รับ
torture (vt.) ทำให้บิดเบี้ยว
wryly (adv.) อย่างบิดเบี้ยว
wryness (n.) ความบิดเบี้ยว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The punishment for not paying your hotel bill in the UAE is jail.เบี้ยวค่าโรงแรมที่นี่โทษจำคุก
Blow her off. Come round mine for pizza.เบี้ยวเถอะวะ มากินพิซซ่าบ้านฉันดีกว่า
Oh, dear. Tell me, is it the perspective that gives my nose that curious twist in the middle?คงเป็นเพราะเปอสเป็คทีฟของภาพสินะ ที่ทําให้จมูกผมเบี้ยวเเบบนี้
We came through a defect.ผมไม่รู้วิธีกลับโลก เราผ่านมาทางการบิดเบี้ยวของ
Yeah, the housing's bent, you can hear it.ใช่ หม้อเกียร์เบี้ยว ได้ยินเสียงเลย
Well, I object to buying a girl dinner, then she won't put out for you.ผมนัดสาวไปดินเนอร์ แต่เธอกลับเบี้ยวนัด
Of course, when Friday night came around, Henry stood me up.แน่ล่ะ พอถึงวันนัด เฮนรี่เบี้ยวฉัน
Maybe everybody in the whole damn world's scared of each other.บางทีคนทุกคนในโลกบูดเบี้ยวใบนี้ ต่างหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
It's exactly what happened in this trial... because the media twisted things around... so people got all focused on these cops... and whether or not they were going to get convicted... and whether Rodney King's civil rights had been violated.มันก็เป็นอย่างที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละ / ในเรื่องนี้... มันเป็นเพราะส่วนกลางที่บิดเบี้ยวรอบๆ... ผู้คนก็พากันจับตามอง/ ไปที่ตำรวจ...
Don't you think the greatest game artist ought to be punished for the most effective deforming of reality?คุณไม่คิดเหรอว่าศิลปินเกม ผู้ยิ่งใหญ่ควรถูกลงทัณฑ์ สำหรับผลกระทบต่อ รูปแบบที่บดเบี้ยวต่อความเป็นจริง
So you're saying you won't pay us back?ป้าจะเบี้ยวเงินเราเหรอ
"And request he keep his large nose out of other people's business. "อ่านต่อสิ เขาขอร้องให้ศาสตราจารย์เอาจมูกใหญ่ๆบิดเบี้ยวๆ ออกไปจากธุระกงการของชาวบ้าน
Stop patting that side. The baby will turn out lopsidedนี่ อย่าลูบด้านเดียวสิ เดี๋ยวลูกออกมาเบี้ยวพอดี
You can't bail out on a deal and hide in your room.แกเบี้ยวเขาแล้วหนี มาหลบอยู่แบบนี้ไม่ได้
I'm in no position to say this, but you can hide a lop-sided butt, but not lop-sized balls.ฉันก็ไม่อยู่ในฐานะที่พูดได้ แต่... เธอซ่อนก้นสองข้างที่เบี้ยวได้ แต่ไม่สามารถซ่อนลูกป๋องแป๋งที่เบี้ยวได้
Glen. I'm not a dickhead. I didn't forget.ฉันไม่ได้เบี้ยว ไม่ได้ลืมนัด
The last time I tried to hook you up, you bailed out.ฉันหมายถึง ครั้งก่อน ที่ฉันจับคู่ให้ นายก็เบี้ยว
One small twist can bring an entirely different fate.แค่ บิดเบี้ยวไปนิด ชีวิต สามารถเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง
He's good for it, Johnny.มันไม่เบี้ยวหรอก จอห์นนี่
Half these bullets are bent. Then the guns jam.กว่าครึ่งบิดเบี้ยว นี่เองที่ปืนขัดลำ
This liver for Curl Nose.ส่วนตับ... ให้จมูกเบี้ยว
It's only 300 dollars, are you going to stall that?มันแค่ "300" ดอลลาร์เองไม่ใช่หรอ คิดจะเบี้ยวไปถึงไหนกัน
You were crooked.คุณผมเบี้ยว (ขี้โกง)
Things have been a little weird lately-- don't even think of wriggling out of this,Lynette.ใช่ แต่ว่าพอดีช่วงนี้มัน อย่ามาเบี้ยว ลินเน็ท
Now they're exposed to the glare,reflecting my darkness like some grotesque carnival mirror.ตอนนี้ ถูกเปิดเผยให้เห็น สะท้อนความดำมืดของผม เหมือนกระจกที่บิดเบี้ยวในสวนสนุก
He won't back off till he exposes the twisted branches of my family tree, from my father's indiscretions to my murderous brother to the root of all evil... me.เขาจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะเผย กิ่งที่บิดเบี้ยวจากครอบครัวผม ตั้งแต่พ่อผู้สะเพร่า จนถึงพี่ชายตัวอันตรายของผม ลงถึงรากของปีศาจทั้งปวง
Concert is over.ในจักรวาลที่บิดเบี้ยว
No, it's crooked. Can't you even see it?ไม่, มันเบี้ยว นายไม่เห็นรึไง?
$200 guaranteed!200 เหรียญ รับรองไม่เบี้ยว
Or what it mean if you fail me.ไม่อยากกลับบ้านเก่าก็อย่าคิดเบี้ยว
That deadbeat ex of yours ever show up for any of his games?สามีเก่าจอมเบี้ยวหนี้ของคุณ โผล่มาดูลูกแข่งกีฬาบ้างไหม
"Tardive dyskinesia, a permanent twitching of the facial muscles.""ทาร์ดิฟ ดิสกินนีเซีย - ทำให้เกิดอาการกล้ามเนื้อหน้า... เบี้ยวถาวร"
Permanent spaciness or rare, irreversible facial twitching.ไม่มึนยาถาวร ก็ หน้าเบี้ยวไปไม่กลับ
Crooked tree. 675, 30 miles an hour, three-mil lead.ตรงต้นไม้เบี้ยว 675, 30ไมล์1ชม. ,3 ส่วน
And if I bail, I don't think it's gonna go over too well.ซึ่งถ้าผมเบี้ยว มันคงจบไม่สวยแน่
The newborn was convulsing.เด็กแรกเกิดมีท่าทางบิดเบี้ยว.
I saw your body... contorted horribly, and I reached for you.ฉัีนเห็นร่างของแก... .. บิดเบี้ยวจนจำไม่ได้
There's no distorted perspective in any of his other recent works.ไม่มีการบิดเบี้ยวของทัศนียภาพ\ ในงานชิ้นอื่นของเค้า
He made it through the night without any more seizures or visual symptoms.ตลอดคืนเขาไม่ได้มีอาการหนัก\ หรือเห็นภาพบิดเบี้ยวอีกเลย
Visual agnosia and hyper-Sexualityare the key symptoms.การบิดเบี้ยวในการมองเห็นและเซ็กซ์จัด เป็นกุญแจของอาการ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบี้ยว
Back to top