ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เบียดเสียดยัดเยียด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เบียดเสียดยัดเยียด*, -เบียดเสียดยัดเยียด-

เบียดเสียดยัดเยียด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เบียดเสียดยัดเยียด (v.) crowd around (round) See also: gather Syn. แน่น, คับคั่ง
เบียดเสียดยัดเยียด (adv.) crowdedly See also: multitudinously Syn. แออัด
English-Thai: HOPE Dictionary
crowded(เครา'ดิด) adj. อัดกันจนเต็ม,เบียดเสียดยัดเยียด,โชกโชน,ผ่านมามาก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เบียดเสียดยัดเยียด
Back to top