ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เทวัญ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เทวัญ*, -เทวัญ-

เทวัญ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เทวัญ (n.) god See also: group of gods, divinity, deity, angel, deva, miracle worker, goddess

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เทวัญ
Back to top