ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เถ้าแก่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เถ้าแก่*, -เถ้าแก่-

เถ้าแก่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เถ้าแก่ (n.) rich Chinese See also: owner, boss, Chinese big businessman Syn. เฒ่าแก่
เถ้าแก่ (n.) matchmaker See also: a go-between who arranges a marriage Syn. เฒ่าแก่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. Ping, may I borrow Po for a moment?เถ้าแก่ผิง ข้าขอยืมตัวโป ซักประเดี๋ยว
This is all the bill of Huo, bossนี่คือค่าใช้จ่ายต่างๆที่ค้างไว้ของ อาจารย์ฮั่ว ครับ เถ้าแก่
Call me gross, I wanna be a baby billionaire.จะแหวะก็เชิญ เราอยากเป็นเถ้าแก่น้อย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เถ้าแก่
Back to top