ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เต็มความสามารถ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เต็มความสามารถ*, -เต็มความสามารถ-

เต็มความสามารถ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เต็มความสามารถ (adv.) with all one´s ability See also: fully
เต็มความสามารถ (v.) be plump See also: be chubby, be corpulent, be fat, be podgy, be rotund, be tubby, be round
English-Thai: HOPE Dictionary
full swingn. เต็มอัตรา,เต็มห้อง,เต็มความสามารถ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
full-on (sl.) เต็มความสามารถ
chock-full (adj.) ที่เต็มความสามารถ Syn. packed, crammed, stuffed
crammed (adj.) ที่เต็มความสามารถ Syn. packed, stuffed
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Find the cup you shouldค้นหาถ้วยอัคนีอย่างเต็มความสามารถ
Listen, if you guys settle down and ask your questions one at a time I'll answer them to the best of my ability.ฟังนะ ถ้าพวกคุณใจเย็นก่อน แล้วถามคำถามคุณทีละคำถาม ...ผมจะตอบให้เต็มความสามารถผมที่สุด
We're all putting in our utmost efforts.เราจะพยายามให้เต็มความสามารถของเราค่ะ
But I can assure you, we here at the Hanniger Mines... are doing everything... in our power to get them out alive.และจะทำทุกอย่าง อย่างเต็มความสามารถ ที่จะช่วยเหลือผู้ที่รอดชีวิต ขอให้สงบสติอารมณ์ด้วย, พี่น้องทั้งหลาย! ขอให้การสืบสวนเป็นไปได้ตามปกติ
And i'll help you out however i can.และฉันจะคอยช่วยคุณเต็มความสามารถเลย
No one will claim you did not investigate to the best of your abilities.ไม่มีใครว่าคุณเลยนะว่าคุณไม่ได้ทำการสืบสวน อย่างเต็มความสามารถน่ะ
We'll do all we can, ma'am.เราจะทำเต็มความสามารถ คุณนาย
Rick, we're gonna do everything we can, okay?ริค พวกเราจะทำทุกอย่างเต็มความสามารถ,ตกลงไหม
And to the best of my ability,และจะทำอย่างเต็มความสามารถ
I'll do my best not to be, sir.ขอใต้เท้าวางใจ ข้าจะทำเต็มความสามารถ
They even give it physical and emotional comfort by intensely grooming it.ทำได้แม้กระทั่งให้ความสบาย ทั้งทางกายและทางใจ โดยการมอบให้อย่างเต็มความสามารถ
Sir, I'll do whatever it takes.ครับ ผมจะทำเต็มความสามารถ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เต็มความสามารถ
Back to top