ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

crammed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *crammed*, -crammed-

crammed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
crammed (adj.) ที่เต็มความสามารถ Syn. packed, stuffed

crammed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
獺祭[だっさい, dassai] (n) arraying a number of reference books in order to compose poetry; literary composition crammed with maxims, ancient episodes, legends, etc. (from the habit of otters to line a catch of fish on river bank)

crammed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คับคั่ง[v.] (khapkhang) EN: be crowded ; be jammed ; be congested ; be crammed ; be tightly-packed ; crowd FR: emplir
หนาตา [adj.] (nātā) EN: dense ; congested ; crammed ; numerous ; thick FR: dense
ยัดเยียด[v.] (yatyīet) EN: crowd ; be crowded ; be crammed ; be jammed ; flock ; congregate ; gather ; mass ; throng FR:
ยัดเยียด[adj.] (yatyīet) EN: crowded ; crammed FR: bondé ; entassé

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า crammed
Back to top