ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เดินขบวน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เดินขบวน*, -เดินขบวน-

เดินขบวน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เดินขบวน (v.) march See also: parade, demonstrate, take part in a demonstration Syn. เดินแถว, แห่ขบวน
English-Thai: HOPE Dictionary
catabasis(คะแทบ'บะซิส) n. การเดินขบวนสู่ฝั่งทะเล,การถอนทัพ -pl. catabases
demonstrate(เดม'เมินสเทรท) vt. แสดง,สาธิต,เดินขบวน,พิสูจน์,แสดงความรู้สึก,ทดลองให้เห็นจริง, See also: demonstration n. ดูdemonstrate demonstrative adj. ดูdemonstrate demonstrator n. ดูdemonstrate
manifestation(แมนนะเฟสเท'เชิน) n. การสำแดง,การแสดง,การปรากฎ,วิธีการปรากฎหรือแสดงเครื่องบ่งชี้,การเดินขบวน,การแห่แหน, Syn. sign,grounds
march(มาร์ชฺ) vi.,vt. (ทำให้) เดินแถว,เดินขบวน. n. การเดินแถว,การเดินขบวน,ความก้าวหน้า,
marcher(มาร์ช'เชอะ) n. ผู้เดินแถว,ผู้เดินขบวน
pomposity(พอมพอส'ซิที) n. ความเอิกเกริก,การวางท่าวางทาง,การเดินขบวนอย่างผึ่งผาย,ความผึ่งผาย,การคุยโว., See also: pompous adj.
procession(โพรเซส'เชิน) n. ขบวน,ขบวนแห่, การเดินไปข้างหน้า,แถวขบวน,การปรากฎออกมา. vi. เดินไปข้างหน้า,เดินขบวน,ดำเนินไป, See also: processional adj. processionist n., Syn. line,parade, See also: processional adj.
tramp(แทรมพฺ) n. คนจรจัด,ผู้เดินทางด้วยเท้า,ผู้พเนจร,การเดินทางด้วยเท้า,เสียงฝีเท้าที่หนัก,หญิงมั่วโลกีย์ vi.,vt. เดินเท้าเสียงดัง,เดินขบวน,เดินเที่ยว,พเนจร,ย่ำ,เหยียบ,กระทืบ, See also: tramper n. trampish adj. trampishly adv. trampishness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
demonstrate(vt) สาธิต,แสดงให้เห็นจริง,พิสูจน์,ทดลอง,เดินขบวน
demonstration(n) การสาธิต,การทดลอง,การพิสูจน์,การเดินขบวน
demonstrator(n) ผู้แสดง,ผู้สาธิต,ผู้พิสูจน์,ผู้ทดลอง,ผู้เดินขบวน
manifestation(n) การปรากฏ,การประกาศ,การสำแดง,การเดินขบวน
parade(n) ขบวนแห่,การสวนสนาม,การเดินขบวน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
demonstration๑. การเดินขบวน๒. การสาธิต๓. การแสดงลวง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
manifestation๑. การแสดง (ก. แพ่ง)๒. การเดินขบวน (ก. ปกครอง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
parade (vt.) เดินขบวน See also: เดินพาเหรด, เดินแห่
troop (vi.) เดินขบวน See also: เดินออ
demonstrate against (phrv.) เดินขบวนประท้วง See also: ประท้วง, คัดค้าน
march past (phrv.) เดินขบวนผ่าน See also: เดินแถวผ่าน
demonstrator (n.) ผู้เดินขบวน See also: คนเดินขบวน, คนประท้วง
march (n.) ความเร็วและรูปแบบในการเดินแถวหรือเดินขบวน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All those millions of Red Guards... marching together into the future... with the Little Red Book in their hands.เหล่าชาวจีนคอมมิวนิสต์ นับล้านคนพวกนี้... พวกเขากำลัง เดินขบวน มุ่งสู่อนาคตด้วยกัน... พร้อมกับ หนังสือสีแดงเล่มเล็กๆในมือ
March him off, Musket Major.เดินขบวนเขาออกปืนคาบศิลา เมเจอร์ ผู้ชายสองคน.
March him off, Musket Major.เดินขบวนเขาออกปืนคาบศิลา เมเจอร์ รอมันอยู่!
We heard rumors there was going to be some kind of a peaceful protest march.{\cHFFFFFF}เราได้ยินข่าวลือมีเป็นไปได้ ชนิดของความสงบสุขเดินขบวนประท้วงบางส่วน
The marches and protests are bigger, if anything.การเดินขบวนและประท้วง มีขนาดใหญ่ขึ้น
Yes, sir. He's going to march to the sea and make salt.ครับท่าน เขาจะเดินขบวน ไปที่ทะเลและผลิตเกลือ
Tomorrow, 5000 Muslim students of all ages are marching here, in Calcutta, for peace.พรุ่งนี้ นักเรียนมุสลิมห้าพันคน ในทุกๆ วัย จะเดินขบวนเรียกร้อง ความสงบที่นี่ ในกัลกัตตา
Goose step, forward, march!ก้าวย่างไปข้างหน้าเดินขบวน!
There were demonstrators, cops, and even the damn army!มีคนเดินขบวน, ตำรวจ และแม้แต่กองทัพบ้าบอนั่น
The men and women who fought in secret-- brave guerrillas, reunited in Rome... for the first Resistance Rally.ชายและหญิง ที่ต่อสู้ในขบวนการ-- ลับของ กูเรอริลล่า, ได้กลับมารวมกลุ่มใน โรม... ในการเดินขบวนประท้วงครั้งแรก.
They march you in, naked as the day you were born, skin burning and half-blind from that delousing shit they throw on you.พวกเขาเดินขบวนคุณในการเปลือยกายเป็นวันที่คุณเกิดที่ การเผาไหม้ผิวหนังและครึ่งตาบอดจากอึ delousing ที่พวกเขาโยนกับคุณ
The white man marches on!กลุ่มคนขาวเดินขบวนมาแล้ว!
I got a Ph.D. from Berkeley in women's studies... emphasis in the history of combat... and last year, I single-handedly organized... the march for Lesbians Against Drunk Driving.ฉันจบ ป.เอกจากเบิร์คเลย์ ด้านสตรีศึกษา ชำนาญพิเศษเรื่องประวัติการต่อสู้ และปีที่แล้ว ฉันจัดเดินขบวน
There's a lot of protesters here. 'There's no way we can cover her out there.'(จากเซอร์เวย์-3 มีคนเดินขบวนเต็มไปหมดเลย) (ไม่มีทางที่เราจะคุ้มครองเธอได้เลย)
There should be an angry mob out there.ไม่มีคนเดินขบวนประท้วงมั่งรึไง
AND HERE WE ARE... MARCHING FOR GAY RIGHTS.แล้วเราก็ไปเดินขบวนเพื่อเกย์ด้วย
The boats are back, and a geezer from the Buffs is marching us down at 7:00.เรือกลับมาแล้ว ส่วนตาเฒ่าจากบัฟ ก็ให้เราเดินขบวนตอน 7 โมง
I just need to make a few points... before the march tomorrow.ผมขอประกาศเจตนารมณ์ ก่อนการเดินขบวนพรุ่งนี้
Notify the train dispatcher to stop all trains in progress.แจ้งศูนย์รถไฟด่วนให้หยุดการเดินขบวนรถไฟ
...west in the winter of 1944 in the so-called death marches?...ทางตะวันตกในฤดูหนาวปี 1944 ที่เขาเรียกกันว่าเดินขบวนไปตายใช่มั้ย
I want to move on now to the march.ศาลขอพูดเรื่องการเดินขบวนต่อ
As I understand it, you and your daughter were marched for many months.ตามที่ศาลเข้าใจ คุณและลูกสาวต้องเดินขบวนอยู่หลายเดือน
"Less a death march, more a death gallop.""ไม่ใช่การเดินขบวนแห่งความตายหรอก เหมือนการวิ่งแข่งไปตายมากกว่า"
I went with my big sister amber to March for their equal rights.ฉันไปกับพี่สาวของฉัน เอ็มเบอร์ เพื่อเดินขบวนสำหรัยการเรียกร้องสิทฺธิความเท่าเทียมกัน
They're still notifying families and processing most of the rioters.พวกเขายังคงทำการประกาศ และคนส่วนใหญ่ยังเดินขบวนอยู่
They can't resist that.รูปแบบการเดินขบวน พวกมันต่อต้านไม่ได้
I think the price rise even more. I remember how hard it was the march when he was recruiting.ข้าก็ยังอยากให้มันแพงกว่านี้อยู่ดี ข้านึกถึงความทุกข์ทรมานตอนเดินขบวน
Eugenia, Martin Luther King just invited the entire country to march with him in D.C. in August.ยูจีเนีย มาร์ติน ลูเธอร์ คิงเพิ่งเชิญชวน คนทั้งประเทศให้เดินขบวนกับเขา ที่ดี.ซี. ตอนเดือนสิงหา
Looks to me like it's a Sherman march monster mash.ดูดิ มันอย่างกับสัตว์ประหลาด ออกเดินขบวนงั้นแหละ
JED: The rally is at 2:00 at the main square.การเดินขบวนจะเริ่มต้นตอนบ่ายสอง
No I don't think you understand, I marched against the NRA.ไม่ ฉันว่าคุณคงไม่เข้าใจ / ฉันเดินขบวนต่อต้านพวกชอบมีปืน
If your cause is to see your lives cut short, you march towards certain victory.ถ้าสาเหตุของคุณ เพื่อดูชีวิตของคุณตัดสั้น คุณเดินขบวนไปยัง ชัยชนะบางอย่าง
I shall march to Vesuvius.ฉันจะเดินขบวนไปเวียส
♪ The sound of marching menเสียงเดินขบวนของผู้คน
This march is gonna be amazing!การเดินขบวนครั้งนี้ต้องน่าทึ่งแน่
We're gonna march all the way from Roxbury to the Boston Common as a family, and there'll be thousands of people just like us.เราจะเดินขบวนกันตั้งแต่ร็อกซบิวรี ไปถึงสวนสาธารณะบอสตัน คอมมอน ไปกันเป็นครอบครัว และจะมีคนนับพันที่เหมือนพวกเรา
How many days march does Crassus find himself to our backs?วิธีการเดินขบวนหลายวันไป Crassus?
Today, we will not be marching into battle.วันนี้เราจะไม่เดินขบวนเข้าสู่สงคราม
Over to Westlake. It's parade day. I love you, too, Rusty!ไปที่เวสเลคไงคะ ก็วันนี้มีการเดินขบวน ฉันก็รักคุณ รัสตี้! ไม่เคยเข้าใจเลย
Molly Nelson, registered as a junior but suspended for a semester after assaulting a police officer during a campus demonstration.มอลลี่ เนลสัน เรียนอยู่ปี 3 แต่ถูกพักการเรียนไปหนึ่งเทอม หลังไปทำร้าย เจ้าหน้าที่ตำรวจหนึ่งนาย ในการเดินขบวนประท้วงที่มหาวิทยาลัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เดินขบวน
Back to top