ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เชื่อมั่นในตัวเอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เชื่อมั่นในตัวเอง*, -เชื่อมั่นในตัวเอง-

เชื่อมั่นในตัวเอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เชื่อมั่นในตัวเอง (adj.) self-confident See also: self-assured Syn. มั่นใจในตัวเอง
English-Thai: HOPE Dictionary
confidence(คอน'ฟิเดินซฺ) n. ความเชื่อถือ,ความมั่นใจ,ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความกล้าได้กล้าเสีย -Phr. (in confidence เป็นความลับ), Syn. trust,reliance,boldness
independent(อินดิเพน' เดินทฺ) adj. อิสระ, ไม่ขึ้นใคร, เป็นตัวของตัวเอง, ไม่อยู่ภายใต้การช่วยเหลือหรือสนับสนุนจากผู้อื่น, มีเงินเพียงพอที่จะช่วยตัวเอง, มีความเชื่อมั่นในตัวเอง. -n. คนที่อิสระ, คนที่เป็นตัวของตัวเอง, ผู้ออกเสียงอิสระ (ไม่ขึ้นอยู่พรรคการเมืองใด ๆ)
self-confident(เซลฟฺคอน'ฟิเดินทฺ) adj. เชื่อมั่นในตัวเอง,ไว้ใจตัวเอง,มั่นใจ., See also: self-confidence n., Syn. confident
self-reliance(เซลฟรีไล'เอินซฺ) n. ความเชื่อมั่นในตัวเอง,การไว้วางใจตนเอง., See also: self-reliant adj., Syn. independence
smug(สมัก) adj. เชื่อมั่นในตัวเอง,อิ่มอกอิ่มใจ,สบายใจ,ไม่ชอบการสังคม,ลื่น,เรียบร้อย., See also: smugly adv. smugness n., Syn. complacent
English-Thai: Nontri Dictionary
SELF-self-confidence(n) ความมั่นใจในตัวเอง,ความเชื่อมั่นในตัวเอง
SELF-self-reliance(n) ความเชื่อมั่นในตัวเอง,ความไว้ใจตัวเอง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Self-confidenceความเชื่อมั่นในตัวเอง [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
together (adj.) ที่มีอารมณ์มั่นคงและเชื่อมั่นในตัวเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Although,I do find it a bit odd that someone so self-assured doesn't want her doctors to find out what's wrong with her.ถึงแม้ว่าผมจะรู้สึกแปลกๆ ที่คนบางคน เชื่อมั่นในตัวเอง จนขนาดที่ไม่อยากให้หมอของเธอหาสาเหตุว่าเธอเป็นอะไร
Now... don't take this the wrong way, but being young and personable, and saying bad words on TV just is not going to cut it right now, trust me.ตอนนี้... อย่าเข้าใจฉันผิดนะ แต่การที่เธอยังเด็ก เชื่อมั่นในตัวเอง และชอบพูดคำหยาบออกทีวี
And what we're singing about.เชื่อมั่นในตัวเอง และเพลงที่ร้อง
Believe in yourself and knock me on my ass!เชื่อมั่นในตัวเองและคว่ำฉันให้ได้
He didn't have any confidence, either.เขาไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองเลย,ไม่มี
No, I have faith in myself.ไม่ฉันมีความเชื่อมั่นในตัวเอง
If you believe in yourself and work hard, your dreams will come true.ถ้าพวกนายเชื่อมั่นในตัวเองและขยันเข้าไว้ ฝันของพวกนายก็จะเ็ป็นจริงเอง
You're a great quarterback. Believe in your teammates and believe in yourself. You understand?เชื่อมั่นเพื่อนร่วมทีม และเชื่อมั่นในตัวเอง เข้าใจมั้ย
You just gotta believe in yourself.เธอต้องเชื่อมั่นในตัวเอง หนักแน่นเข้าไว้
You must believe in yourself when no one else does.คุณต้องเชื่อมั่นในตัวเอง เมื่อไม่มีใครไม่
Of never once believing in yourself?ไม่เคยมีความเชื่อมั่นในตัวเองสักครั้ง
Ego is the only reason I coded my name into those blueprints.ความเชื่อมั่นในตัวเอง คือเหตุผลที่ผมใส่ชื่อตัวเองลงในพิมพ์เขียวนั้น
This act is indicative of someone who is looking to gain self-esteem.การกระทำนี้ชี้ให้เห็นถึงคนที่ ต้องการเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเอง
He trusts himself a lot.มันเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไป..
But I just wanna know that I gave up those things for more than just a high conviction rate.แต่ฉันแค่ต้องการจะรู้ว่าที่ฉันต้องยอมแพ้ให้กับสิ่งเหล่านั้น เพื่อความเชื่อมั่นในตัวเองมากกว่านี้
When you really believe in yourself, You don't have to bring other people down.เมื่อเราเชื่อมั่นในตัวเอง เราไม่ต้องทำให้คนอื่นดูแย่กว่า
That's right, if you are ready to believe in yourself and your abilities on a whole new level, it's time to sign up forถูกต้อง ถ้าคุณ พร้อมที่จะเชื่อมั่นในตัวเอง และความสามารถของคุณ ในระดับใหม่ทั้งหมด ถึงเวลาที่จะต้องสมัคร
Maybe someone with low self-esteemอาจเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองน้อยหน่อย
My eyes are up herel I am a person with feelingsl Get out of my grilllเลิกมองหน้าอก! ฉันเป็นผู้หญิง เชื่อมั่นในตัวเอง
It's just that you don't trust yourself and you don't believe him when he said he likes you.เธอไม่เคยเชื่อมั่นในตัวเอง และเธอไม่เชื่อเมื่อเขาบอกว่าชอบเธอ
Just trust in yourself.เพียงท่านเชื่อมั่นในตัวเอง
You know, it's doing something to you, to your heart, to your self-esteem, even though it feels like you're just having fun.มันคือ... การทำอะไรบางอย่างลงไปกับตัวเอง กับจิตใจ กับความเชื่อมั่นในตัวเอง
But like any self-respecting daughterแต่กลับเหมือนลูกสาว ที่เชื่อมั่นในตัวเอง
This crap hole is a monument to self-reliance.หลุมโสโครกนี้ที่แท้คืออนุสรณ์ แด่ความเชื่อมั่นในตัวเอง
Don't go all lost-in-nature retarded.อย่าสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง
She's looking for someone she can manipulate, someone who comes across as sincere but less than self-assured.เธอมองหาใครบางคนที่ เธอจะปั่นหัวได้ บางคนที่มีความจริงใจ แต่น้อยกว่าความเชื่อมั่นในตัวเอง
That being said, you trusted you gut, even when all the evidence was against you.จิม : แต่ลูกก็เชื่อมั่นในตัวเอง แม้ว่าหลักฐานทุกอย่างมันจะไม่เอื้ออำนวย
When I cannot trust myself.เมื่อข้าไม่อาจเชื่อมั่นในตัวเองได้อีก
The kingdom was lucky that in my absence you're never stopped in believing yourself.อณาจักรนี้โชคดีนัก ที่ถึงแม้ข้าจะไม่อยู่ เจ้าก็ไม่หยุดที่จะเชื่อมั่นในตัวเอง
Feisty and so certain of what you believe.คล่องแคล่วและเชื่อมั่นในตัวเองสูง
The final words of many a confident man.คำสุดท้ายจากคนเชื่อมั่นในตัวเอง
We believe in her so she can believe in herself.เราเชื่อในตัวเธอ ดังนั้นเธอจึงสามารถเชื่อมั่นในตัวเอง.
Anyone that ever watches this, never stop believing in yourself.ใครก็ตามที่ดูนี่อยู่ อย่าหยุดเชื่อมั่นในตัวเอง
We got this far somehow, you can believe somehow.เรามาไกลถึงขนาดนี้กันแล้ว นายต้องเชื่อมั่นในตัวเอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เชื่อมั่นในตัวเอง
Back to top