ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เฉียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เฉียง*, -เฉียง-

เฉียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฉียง (adv.) askew See also: obliquely, slantingly Syn. เบน, เฉ Ops. ตรง
เฉียงบ่า (v.) were something over the shoulder See also: bear something over the shoulder, were on one shoulder like a sash or a sidearm Syn. สะพาย, แขวนบ่า, ห้อยบ่า
เฉียงบ่า (adv.) from one shoulder down to the opposite hip See also: cut down across the chest, cut from one shoulder down across the breast Syn. สะพายแล่ง
เฉียงไปเฉียงมา (v.) scribble See also: be not straight, scrawl Ops. ตรง
English-Thai: HOPE Dictionary
aclinic(เอคลิน' นิค) adj. เกี่ยวกับเส้นที่ไม่เอียงหรือเฉียง
afrasia(แอฟิกาเหนือและอาเซียตะวันตกเฉียงใต้ (N Africa)
afro-asiatic languages n.pl. กลุ่มของภาษาที่ใช้กันแพร่หลายในอาฟริกาเหนือ และเอเซียตะวันตกเฉียงใต้ ประกอบด้วย Semitic, Egyptian, Berber, Cushitic, Chad., Syn. Hamito-Semitic languages
algeria(แอลจี' เรีย) n. ประเทศแอลจีเรียในแอฟริกาตะวันตกเฉียงเหนือ -Algerian n.,adj.
alsace-lorraine(แอล' เซสลอรเรน') n. บริเวณหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของฝรั่งเศส. -Alsace Lorrainer n.
andes(แอน' ดีซ) n. ชื่อเทือกเขาในอเมริการตะวันตกเฉียงใต้
ansi graphicsการสร้างภาพกราฟิกของแอนซีหมายถึงสัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ในการสร้างภาพกราฟิกธรรมดา เช่น เส้นตรง, เส้นเฉียง, สี่เหลื่ยม, วงกลม ฯ) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ดู ANSI ประกอบ
arabia(อะเร'เบีย) n. แหลมอาระเบียของเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (a peninsula in SW Asia)
askew(อัสคิว') adv.,adj. ไปทางข้างหนึ่ง,ออกนอกทาง, เอียง,เฉ,เฉียง,เบี่ยง (obliquely)
aslant(อัสลานทฺ') adj. เอียง,เบี่ยง,เฉ,เฉียง.
aslope(อัสโลพ') adv.,adj. เอียง,เทลาด,เฉียง
assyria(อะเซอ'เรีย) n. อาณาจักรโบราณในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ (in SW Asia)
attica(แอท'ทิคะ) n. บริเวณหนึ่งทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ของกรีก
awry(อะไร') adj.,adv. งอหรือคดหรือเฉียงไปทางข้างหนึ่ง,เฉไป,เบี้ยว,ผิดทาง (เข้าใจ) ผิด
bias(ไบ'อัส) n. อคติ,เส้นเอียง,ความโน้มเอียง,adj. เอียง,เฉียง,ทแยง vt. ทำให้มีใจโน้มเอียง,มีอิทธิพลต่อ, See also: biasedly adv. ดูbias biassedly adv. ดูbias biasness n. ดูbias, Syn. prejudice
boss-eyed(บอส'อายดฺ) adj. ตาเอียง,มีตาข้างเดียว,ตามองเฉียง
casimire(แคส'ซะเมียร์) n. สิ่งทอลายเฉียงสองลาย, Syn. cassimere
cassimeren. สิ่งทอลายเฉียง, Syn. casimere,casimire
cassimire(แคส'ซะเมียร์) n. สิ่งทอลายเฉียงสองลาย, Syn. cassimere
flying(ไฟล'อิง) adj. ซึ่งบิน,เกี่ยวกับการบิน,ล่องลอย,เหมือนบิน,แกว่งไปมา,ปลิว,สะบัด,เคลื่อนที่อย่างรวดเร็ว,แพร่กระจาย,เร่งรีบ,สั้น,ชั่วประเดี๋ยว. n. การบิน. adv. ซึ่งทำได้รวดเร็ว,ไม่เฉไม่เฉียง, Syn. speedily,swiftly
northeast(นอร์ธอีสทฺ') n.,adj.,adv. (ไปทาง) ภาคอีสาน,อุตรีสาน,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ., Syn. northeastern
northeasterly(นอร์ธอีส'เทอลี) adj.,adv. เกี่ยวกับทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastward(นอร์ธอีสทฺ'เวิร์ด) adj.,adv. หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ.
northwest(นอร์ธ'เวสทฺ) n.,adj. พายัพ,ภาคพายัพ,ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ., Syn. northwestern
skew(สคิว) vi.,vt.,adj.,n. (การปเบน,บ่ายเบน,เอียง,บิด,คด,ทำให้เอน,ทำให้บิดเบือน,เฉียง,บิด,คด,ไม่ได้สัดส่วน,ตำแหน่งที่เบน,ตำแหน่งเฉียง, See also: skewness n.
slave(สลาฟ,สแลฟ) n. ชาวสลาฟ (ในยุโรปภาคตะวันออก,ภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคกลาง)
southeast(เซาธฺอีสทฺ') n.,adv. (ไปหรือมาจาก) ทิศตะวันออกเฉียงใต้,อาคเนย์,ภาคอาคเนย์,, See also: southeastern adj. southeasternmost adj.
southeast asian. เอเซียอาคเนย์,ประเทศและดินแดนในบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเซีย (ได้แก่บรูไน,พม่า,เขมร,อินโดนีเซีย,ลาว,ไทย,มาเลเซีย,ฟิลิปปินส์,ตีมอร์,สิงคโปร,เวียดนาม) . -Sountheast Asian
southeaster(เซาธอีส'เทอะ) n. ลมหรือพายุจากทางทิศตะวันออกเฉียงใต้, Syn. wind
southwestn. ทิศตะวันตกเฉียงใต้,บริเวณทิศตะวันตกเฉียงใต้,, See also: southwestern adj. southwesterner n.
szechwan(ซี' ขวาน) n. ชื่อมณฑลในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน. -syn. Szechuan
vesuvius(วะซู'เวียส) n. Mountชื่อภูเขาไฟในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอิตาลี
victoria(วิคโท'เรีย) n. กษัตริย์อังกฤษและครองอินเดีย (ค.ศ.1876-1901) ,เทพธิดาโรมันโบราณแห่งชัยชนะ,ชื่อรัฐในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของออสเตรเลีย,ชื่อเมืองหลวงและเมืองท่าของฮ่องกง,ชื่อเมืองท่าในแคนาดา,ชื่อเมืองในตอนใต้ของมลรัฐเท็กซัส, See also: victress n. หญิงผ
wimbledon(วิม'เบิลเดิน) n. ชื่อเมืองในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของอังกฤษ อยู่ใกล้กรุงลอนดอนเป็นที่มีการแข่งขันเทนนิสโลกทุกปี
zulu(ซู'ลู) n. ชื่อชนเผ่าหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงใต้ของแอฟริกา,สมาชิกเผ่าดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
askew(adv) เฉ,เฉียง,เบี่ยง,เห,ออกนอกทาง
aslant(adv) เอียง,เบน,เฉ,เฉียง,เบี่ยง
incline(vt) เอียง,เฉียง,เห,เบน,เบี่ยงเบน,โน้มเอียง,โค้ง
northeast(adv) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,ไปทางภาคอีสาน
northeasterly(adj,adv) ทางภาคอีสาน,ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern(adj) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ,อยู่ทางภาคอีสาน
northwest(adj) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,อยู่ทางทิศพายัพ
northwesterly(adj,adv) ทางทิศพายัพ,ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
northwestern(adj) อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือ,อยู่ทางทิศพายัพ
oblique(adj) เอน,เอียง,เฉียง,ลาด,ทแยง
obliquity(n) ความเอียง,ความเฉียง,ความเฉ
skew(n) การเบน,การเฉ,ตำแหน่งที่เฉียง
slantwise(adv) อย่างเฉียง,อย่างเอียงๆ,อย่างลาดเอียง
southeast(adj,adv) ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeasterly(adj,adv) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
southeastward(adj) ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้,ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
southwest(adj,adv) ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
southwester(n) หมวกกันน้ำของกะลาสี,ลมตะวันตกเฉียงใต้
southwestern(adj) อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obliqueเฉียง, เอียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
angular cross-beddingการวางชั้นเฉียงระดับเชิงมุม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Downwardแนวเฉียงลง,ระดับสูงลงมาต่ำ [การแพทย์]
Hill Evergreen Forest ป่าดิบเขา ป่าไม้ผลัดใบประเภทป่าดิบเมืองร้อนชนิดหนึ่ง ที่อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป มีปริมาณน้ำฝนระหว่าง 1,000-2,000 มิลลิเมตร พบอยู่บนเขาสูงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น ดอยอินทนนท์ ป่าภูหลวง และป่าภูกระดึง ลักษณะของป่าชนิดนี้จะโปร่งกว่าป่าดิบชื้น เพราะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่น้อยกว่า อากาศค่อนข้างเย็นเนื่องจากอยู่บนที่สูง พันธุ์ไม้ที่พบเป็นไม้ในวงศ์ก่อ ได้แก่ ก่อขนิดต่างๆ นอกจากนั้นก็มีสนสามพันปี พญาไม้ กำลังเสือโคร่ง บางคร้งก้พบไม้สนเขาขึ้นปะปนอยู่ด้วย ส่วนไม้พื้นล่างมักเป็นพวกเฟิร์น กล้วยไม้ดิน มอสต่างๆ บางแห่งจะพบต้นกุหลาบป่าขึ้นอยู่ตามป่าชนิดนี้จะเป็นป่าที่เป็นต้นน้ำลำธาร [สิ่งแวดล้อม]
Northeast windลมตะวันออกเฉียง เหนือ [อุตุนิยมวิทยา]
Northwest windลมตะวันตกเฉียงเหนือ [อุตุนิยมวิทยา]
oblique aerial photographoblique aerial photograph, รูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Overseas Economic Corporation Fund กองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเล กองทุนที่ก่อตั้งโดยประเทศญี่ปุ่นเมื่อ พ.ศ. 2504 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ กองทุนนี้จะให้กู้ยืมแก่รัฐบาลและบริษัทใน ประเทศกำลังพัฒนา และให้กู้หรือร่วมทุนกับบริษัทญี่ปุ่น [สิ่งแวดล้อม]
Rock Salt เกลือหิน แร่เฮไลต์หรือเกลือโซเดียมคลอไรด์ที่เกิดเป็น มวลผลึกหยาบๆ ในหิน แหล่งเกลือที่เกิดสะสมตัว ในยุคต่างๆ ของธรณีกาล พบเกิดตั้งแต่ยุคไซลูเรียน จนถึงปัจจุบัน และมักเกิดเป็นมวลชั้นต่อเนื่อง ในประเทศไทยพบมากทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในบริเวณแอ่งสกลนครและแอ่งโคราช ในที่บางแห่งเกลือหินที่ตกผลึกรวมตัวอยู่แบบหินชั้น เรียกว่า ชั้นหินเกลือ (rock salt formation) [สิ่งแวดล้อม]
Southeast Asiaเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [TU Subject Heading]
Southwest windลมตะวันตกเฉียงใต้ [อุตุนิยมวิทยา]
Sylvite ซิลไวต์ แหล่ง - ในประเทศไทย พบได้บ้างเป็นจำนวนไม่มากอย่างในต่างประเทศ เกิดปะปนในชั้นเกลือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประโยชน์ - เป็นตัวหลักที่ให้สารประกอบพวกโพแทสเซียม มักจะใช้ในการทำปุ๋ย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
aslant (adv.) เฉียง See also: โย้, เอียง Syn. slantingly, obliquely, askew
oblique (adj.) เฉียง Syn. slanting, aslant, sloping Ops. vertical, upright
slanting (adj.) เฉียง Syn. aslant, sloping Ops. vertical, upright
slantingly (adv.) เฉียง See also: โย้, เอียง Syn. obliquely, askew
sloping (adj.) เฉียง Syn. slanting, aslant Ops. vertical, upright
Algeria (n.) ประเทศแอลจีเรียอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปแอฟริกา
Andes (n.) เทือกเขาในอเมริกาตะวันตกเฉียงใต้
carabao (n.) กระบือที่มีต้นกำเนิดทางเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ Syn. water buffalo
east-northeast (n.) ตำแหน่งบนเข็มทิศที่อยู่กึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ (คำย่อคือ ENE)
east-northeast (adj.) ไปทางทิศกึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ See also: จากทิศกึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ
east-northeast (adv.) ไปยังทิศกึ่งกลางตะวันออกกับตะวันออกเฉียงเหนือ
east-southeast (n.) ตำแหน่งบนเข็มทิศที่อยู่กึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้
east-southeast (adj.) ไปทางทิศกึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้ See also: จากทิศกึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้
east-southeast (adv.) ไปยังทิศกึ่งกลางระหว่างทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้
Etruria (n.) ดินแดนทางชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของแหลมอิตาลี
Harlem (n.) ย่านหนึ่งของกรุงนิวยอร์กทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของแมนแฮตตัน See also: ฮาเล็ม
hoya (n.) พันธุ์ไม้ดอกแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ See also: อยู่ในตระกูล Hoya carnosa Syn. porcelain flower, wax vine
Macedonia (n.) ประเทศมาเซอะโดเนียอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของยุโรป
Malabar Coast (n.) บริเวณชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของอินเดีย
Malay Archipelago (n.) หมู่เกาะมลายูอยู่ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then the boat began to move... ... slowly off toward the northwest.จากนั้นเรือเริ่มที่จะย้าย ช้าออกไปทางทิศตะวันตกเฉียง เหนือ
The old man did not need a compass to tell him where southwest was.ชายชราไม่จำเป็นต้อง เข็มทิศที่จะบอกเขาที่ทิศ ตะวันตกเฉียงใต้เป็น
That means we have an excellent chance of losing Sarkhan... and then all the rest of Southeast Asia.{\cHFFFFFF}นั่นหมายความว่าเรามีดี โอกาสของการสูญเสีย Sarkhan ... {\cHFFFFFF}แล้วส่วนที่เหลือทั้งหมด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Instead of the road moving east here to Ping Mei, it should strike straight north... all the way to the Sarkhanese border.{\cHFFFFFF}แทนการย้ายถนน ทางทิศตะวันออกที่นี่เพื่อปิงเหม่ย {\cHFFFFFF}มันควรจะนัดหยุดงาน ตรงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ... {\cHFFFFFF}ทุกทาง ไปยังชายแดน Sarkhanese
About 100 yards, south-southwest.ประมาณ 100 เมตรทางตะวันตกเฉียงใต้
Twelve minutes, south-southeast, now!12 นาที ตะวันออกเฉียงใต้ไปเลย!
They're heading to the southwest in heaps of trouble.วิ่งไปทางตะวันตกเฉียงใต้ ท่าจะรอดยาก
He's north-west!เขาทางตะวันตกเฉียงเหนือ
Northwest, there's a trail between mountains, about three kilometers from here.ตะวันตกเฉียงเหนือNจะมีทางเล็กๆ ระหว่างภูเขา ประมาณ 3 กิโลเมตรจากนี่Nเส้นทางหินสุดๆ
Go check out the East Warehouse over at Lairdman Island.ไปตรวจสอบที่โกดังตะวันออกเฉียงเหนือที่ Lairdman เกาะ
I want to be an architect, and I want to go to Northwestern.เป็นสถาปนิก อยากไปภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
I come from a place called Bahia in the northeast of Brazil.ฉันมาจากหมู่บ้านบาเยีย ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล
After work he drove down to Jacksonville, about 45 minutes or so southwest of Thurman.หลังเลิกงานพ่อขับรถไปที่แจ็คสันวิลล์ 45 นาทีทางตะวันตกเฉียงใต้จากเทอแมน
Unlike the Vietnamese victimsที่ออกรบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย
Switch to map coordinate 69 SW by 49 E.เปลี่ยนพิกัดในแผนที่ 69-ตะวันตกเฉียงใต้ 49-ตะวันออก
Commander, we're tracking six enemy submersibles bearing 30 degrees northwest.ผู้การครับ เราจับสัญญาณเรือดำน้ำของศัตรูได้ ตำแหน่ง 30 องศาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับ
Reconnaissance located an island 3 kilometers northeast of our current position.หน่วยลาดตระเวณพบเกาะแห่งหนึ่ง อยู่ห่างจากตำแหน่งที่เราอยู่ 3 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
Wind's out of the northeast at six miles per hour.ในปาล์มสปริง ลมไปทางตะวันออกเฉียงเหนือที่หกสิบไมล์ต่อชั่วโมง
Women from Southeast Asia...ก็จะศึกษาต่อถึงผู้หญิงจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...
The atmospheric pressure at the center is 950hPa, the maximum wind speed near the center is 40 meters, and within the parameters 110 kilometers southeast and... 70 kilometers northwest...ความกดอากาศที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่ 950hPa ความแรงลม ใกล้จุดศูนย์กลางที่ 40 เมตร และพารามิเตอร์ 110 กิโลเมตร ตะวันออกเฉียงใต้
During the Northeastern High School Baseball Championship game, all members of the 42 piece Yamakawa High School brass band and their music teacher, were hospitalized for nausea and stomach...ขณะการแข่งขันเบสบอลมัธยมปลาย รอบชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาชิกทั้ง 42 คนของวงดุริยางค์ ร.ร.ยามากาวะ และครูผู้สอน, ถูกนำส่งโรงพยาบาล เพราะอาการท้องเสีย...
And now kidnapping.จากผนังด้านตะวันตกเฉียงใต้
We fly along the same northeast route every commercial airliner bound for Los Angeles does.เราบินเส้นทางตะวันออกเฉียงเหนือ ทุกสายการบินที่จะไปแอลเอจะใช้เส้นทางนี้
Lieutenant Riley, soon as you're in position here, the southeast corner,ผู้หมวดไรลี่ย์ครับ ถ้าไปถึงตรงนี้แล้ว จะเป็นแนวตะวันออกเฉียงใต้นะครับ
Get her out of his sight!ใกล้ละ ตะวันตกเฉียงใต้
[Screaming]มันเลี้ยวไปตะวันตกเฉียงใต้
This elevator can go sideways, longways, slantways and any other ways you can think of.มันไปข้างๆ ตรงๆ เฉียงๆ ทุทางที่เธอนึกเลย
Hey, okay. Designer dress, bias cut, wedding chic.ชุดหรูแบบตัดเฉียง งานแต่งงานแบบเลิศ
Due to the high atmospheric pressure from the southwest, the heat wave...เนื่องจากความกดอากาศสูง จากตะวันตกเฉียงใต้, คลื่นความร้อน...
As typhoon #12 moves north, a high sea warning has been declared in the southwest...ใต้ฝุ่นลูกที่ 12 กำลังเข้ามาทางตอนเหนือ ทะเลมีคลื่นสูง และอันตรายมาก รายงานจาฝั่งตะวันตกเฉียงใต้
Two Tangos, second floor, northwest corridor.2 คน, ชั้นสอง ระเบียงตะวันออกเฉียงเหนือ
Charles always wanted to build bridges.เด็กอยู่ที่ปีกตะวันออกเฉียงใต้ของตัวตึก
At 8 o'clock we detected movement in the northwestern sector.ตอน 2 ทุ่ม เราจับการเคลื่อนไหวได้ บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือ.
The nine northeastern states have banded together on reducing CO2.9 รัฐทางตะวันออกเฉียงเหนือได้จับมือกัน ในการลดคาร์บอนไดออกไซด์
Yeah,but he's got to be somewhere,right, because someone hijacked that plane in Portland and jumped out over the Pacific Northwest.ต้องอยู่ที่ไหนซักแห่ง จริงมั๊ย เพราะคนที่จี้เดรื่องบิน ลำนั้น ในพอร์ตแลนด์ และกระโดดลงมา ทางตะวันตกเฉียงเหนือของแปซิฟิก
Call us after you checkthe southeast wall.เช็คผนังตะวันออกเฉียงใต้ แล้วโทรมานะ
This footage was taken four days ago at a mobile station just off highway 41, southeast of Naples.วีดีโอนี้ถูกถ่ายไว้เมื่อสี่วันก่อนที่ปั๊มน้ำมัน ข้างถนนไฮเวย์ 41 ตะวันออกเฉียงใต้ของนาปาล
One whose compass faces north-Northwest.คนที่เข็มทิศชี้ไปทางทิศเหนือถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
It was closed for maintenance.มันกำลังปิดซ่อมอยู่ เรือแล่นไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ
He's heading south by southwest, Mr. Johnsonมันตรงไปทางใต้ ตะวันตกเฉียงใต้ คุณจอห์นสัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เฉียง
Back to top