ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจี๊ยะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจี๊ยะ*, -เจี๊ยะ-

เจี๊ยะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจี๊ยะ (v.) eat Syn. กิน, ฉัน, แดก, เสวย, ฟาด, เขมือบ, ทาน, บริโภค, ยัด, สวาปาม
English-Thai: Nontri Dictionary
discount(n) การลดราคา,ส่วนลด,ค่าแป๊ะเจี๊ยะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Holy shit, Arrianna.โอ เย็ด... อาเรียนน่า น่าเจี๊ยะของกู
In case you haven't know fish ate my damn legsไม่รู้เหรอไง ปลามันเจี๊ยะขาข้าไปนะเว้ย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจี๊ยะ
Back to top