ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เจียมตน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เจียมตน*, -เจียมตน-

เจียมตน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เจียมตน (v.) humble See also: humiliate, abase Syn. เจียมตัว, เจียมเนื้อเจียมตัว, เจียมกะลาหัว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เจียมตน
Back to top