ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เค้าเดิม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เค้าเดิม*, -เค้าเดิม-

เค้าเดิม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เค้าเดิม (n.) trace See also: trail, vestige
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
contort (vt.) ทำให้ไม่เหลือเค้าเดิม See also: ทำให้เปลี่ยนไปจนจำไม่ได้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They walk in the sun, mason.เค้าเดิมอยู่กวางวันแสกๆ เมสัน
I won, right?และตอนนี้ก็ผอมจนจำเค้าเดิมไม่ได้
At least, I think that's him, he's torn up pretty bad.อย่างน้อยที่สุด ฉันคิดว่าเป็นเขา เขาถูกแยกชิ้นส่วนจนแทบไม่เหลือเค้าเดิม
This must be difficult, your life changing so drastically.คงต้องเป็นเรื่องสาหัสมาก ที่ชีวิตคุณเปลี่ยนไปไม่เหลือเค้าเดิม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เค้าเดิม
Back to top