ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เคียงคู่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เคียงคู่*, -เคียงคู่-

เคียงคู่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคียงคู่ (v.) be closely See also: be adjacently, be abreast Syn. เดินคู่
เคียงคู่ (adv.) closely See also: adjacently Syn. คู่, เคียง, คู่เคียง, เคียงข้าง
English-Thai: HOPE Dictionary
buddy systemn. การว่ายน้ำเคียงคู่เพื่อมีโอกาสช่วยเหลือกันได้,การทำงานเป็นทีม, Syn. team work
English-Thai: Nontri Dictionary
abreast(adv) พร้อมกัน,เคียงคู่กันไป,เสมอกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But not one of them.เคียงคู่กัน แต่ไม่ใช่ลูกของเขา
It's right up there with popcorn.เคียงคู่กับป๊อบคอร์น
Flying over the world together,วิหคเคียงคู่จากดินอุดรฟ้าทักษิน,
I just want you to know that I'm here.เพียงอยากให้คุณรู้ว่า ฉันจะอยู่เคียงคู่กับคุณ
I work side by side with my wonderful son H.W. I think one or two of you might have met him already.ผมทำงานเคียงคู่กับ ลูกชายแสนดีของผม เอช ดับยู พวกคุณบางคนคงเคยพบเขาแล้ว
Together, together, that's how it must be# อยู่คู่กัน เคียงคู่กัน ต้องเป็นอย่างนี้ #
Andrew preferred the horse's company to Jane.แอนดรูชื่นชอบเอาม้า ไปเดินเคียงคู่กับเจน
Jane preferred the horse's company to Andrew.เจนชื่นชอบเอาม้าไปเดิน เคียงคู่กับแอนดรู
I take it you'll be playing the part of the helpful friar who brings the star-crossed lovers together?ฉันเข้าใจแล้วว่านายจะเล่นเป็นพวกพระผู้ใจบุญ ผู้ชี้นำโชคชะตาให้คู่รักได้เคียงคู่กัน
Lord Stark raised you among his own sons.ลอร์ดสตาร์คเลี้ยงดูเจ้า เคียงคู่มากับลูกแท้ๆของเขา
Like Gloria Steinem said, "A woman without a man is like a fish without a bicycle."เหมือนที่กลอเรีย สไตเนม เคยพูดไว้ว่า "หากหญิงใดไร้ชายเคียงคู่ ก็เหมือนกับปลา\ ที่ไร้ซึ่งจักรยาน\"
♪ You're waiting for someone to perform with ♪นายรอคอยใครสักคนมาเดินเคียงคู่
I only want you near meต้องการเคียงคู่เธออย่างนี้
It was amazing.Just Riley and me forever.ช่างน่าอัศจรรย์ที่สุด มีแค่ฉันกับไรลี่ย์ เคียงคู่กันไปตลอดกาล
♪ That's tailor-made for two ♪เหมาะให้ใกล้ชิดเคียงคู่
Look for a sign that enhances chancesรอคอยความหวังให้ได้เคียงคู่ผู้ใด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เคียงคู่
Back to top