ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

adjacently

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *adjacently*, -adjacently-

adjacently ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เคียง[adv.] (khīeng) EN: closely ; near ; adjacently ; side by side ; next to FR: côte à côte

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า adjacently
Back to top