ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เคอะเขิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เคอะเขิน*, -เคอะเขิน-

เคอะเขิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เคอะเขิน (v.) be awkward See also: be ill at ease, be uneasy, be shy, be uncomfortable, be embarrassed Syn. อาย, เขิน, เก้อเขิน, เขินอาย Ops. กล้า, มั่นใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
awkward(ออค'เวิร์ด) adj. งุ่มง่าม,เชื่องช้า,เคอะเขิน,เก้งก้าง,ไม่รู้จะทำอย่างไรดี,อึดอัดใจ,อันตราย,ยากที่จะจัดการได้,ไม่สะดวก,ไม่เหมาะ -awkwardness n., Syn. gawky, ungainly)
gauche(โกช) adj. งุ่มง่าม,เก้งก้าง,เปิ่น,เคอะเขิน, See also: gaucheness n., Syn. stiff
gaucherie(โกชะรี') n. ความงุ่มง่าม,ความเก้งก้าง,ความเคอะเขิน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gets awkward.เวลาที่เธอเดินผ่านคุณในห้องโถง รู้สึกเคอะเขิน
I want us all to hang sometimes without the awkwardness.บางทีฉันก็อยากให้พวกเราคุย โดยที่ไม่ต้องเคอะเขินกัน
I could truly be myself without being ashamed, without being embarrassed.ปราศจากความละอาย ปราศจากความเคอะเขิน
Use this time to shake off those first day inhibitions, and I'll be right back.แก้ความเคอะเขินของเพื่อนใหม่วันแรกนะ เดี๋ยวผมกลับมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เคอะเขิน
Back to top