ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกื้อหนุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกื้อหนุน*, -เกื้อหนุน-

เกื้อหนุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกื้อหนุน (v.) aid See also: lend a hand, assist, help, support Syn. อุดหนุน, สนับสนุน, เกื้อ, เกื้อหนุนจุนเจือ
เกื้อหนุนจุนเจือ (v.) aid See also: lend a hand, assist, help, support Syn. อุดหนุน, สนับสนุน, เกื้อ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
encourage (vt.) ส่งเสริม, สนับสนุน, เกื้อหนุน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality.เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน
Every living system of earth is in decline every life support system of earth is in decline and these together constitute the biosphere the biosphere that supports and nurtures all of life not just our life but perhaps 30 million other speciesระบบชีวิตทั้งหมดบนโลก กำลังเสื่อมทรามลง ระบบที่เกื้อหนุนชีวิตทั้งหมดบนโลกกำลังเสื่อมถอย
We are going to create systems that nourish the earth and nourish human beings.เราจะสร้างระบบที่เกื้อหนุนโลก และเกื้อหนุนมนุษย์
It's all different now. I thought we were a platonic trio, not some sick sex dance.นึกว่าเรา 3 คนเกื้อหนุนกัน ไม่ใช่การความสุขเรื่องเซ็กซ์แบบนี้
Please continue to bless our family, and please continue to help Ashley overcome her challenges,ขอจงทรงเกื้อหนุนครอบครัวเราต่อไป และได้โปรดช่วยแอซลีย์ให้ชนะการท้าทายด้วย
In order to throw a party, we will need helping hands.การเตรียมงานนั้น เราต้องมีคนคอยเกื้อหนุน
But you could help another climb those steps and take that seat.แต่ท่านสามารถเกื้อหนุนผู้อื่น ให้ปีนขึ้นไปได้

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกื้อหนุน
Back to top