ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกียรติศักดิ์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกียรติศักดิ์*, -เกียรติศักดิ์-

เกียรติศักดิ์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกียรติศักดิ์ (n.) honor See also: prestige, glory Syn. เกียรติ
English-Thai: HOPE Dictionary
bushido(บุ'ชิโด) n. หลักเกณฑ์หรือสิทธิของนักสู้ซามูไรที่ยืนหยัดในความรักภักดีและถือเกียรติศักดิ์เหนือชีวิต
eclat(เอคลา') n. เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,ความเอิกเกริก,ความชื่นชมยินดี, Syn. fame
honor(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honoree(ออนนะรี) n. ผู้ได้รับเกียรติ,ผู้ได้รับรางวัล,ผู้ได้รับเกียรติศักดิ์หรือยศศักดิ์
honour(ออน'เนอะ) n. เกียรติยศ,ชื่อเสียง,ศักดิ์ศรี,เกียรติศักดิ์,ความเคารพ,ความนับถือ,เหรียญตรา,ปริญญาขั้นเกียรตินิยม. vt. เคารพ,นับถือ,ให้เกียรติแก่กัน,จ่ายเงินตามตั๋วแลกเงิน
honouree(ออนนะรี) n. ผู้ได้รับเกียรติ,ผู้ได้รับรางวัล,ผู้ได้รับเกียรติศักดิ์หรือยศศักดิ์
prestige(เพรสทิจฺ') n. ชื่อเสียง,เกียรติคุณ,เกียรติศักดิ์,เกียรติภูมิ,ศักดิ์ศรี,บารมี adj. มีชื่อเสียง, Syn. reputation,weight
reverence(เรฟ'เวอเรินซฺ,เรฟ'เรินซฺ) n. ความเคารพนับถือ,การบูชา,การแสดงคารวะ,การโค้งคำนับ,, See also: Reverence n. คำนำหน้าชื่อพระคริสต์,เกียรติศักดิ์ vt. แสดงความเคารพนับถือ reverencer n., Syn. veneration
English-Thai: Nontri Dictionary
fame(n) กิตติศัพท์,ชื่อเสียง,เกียรติศักดิ์,ศักดิ์ศรี
glorification(n) เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,การสรรเสริญ,การสดุดี
honour(n) เกียรติยศ,เกียรติศักดิ์,ชื่อเสียง,เหรียญตรา,เกียรตินิยม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Somewhere in a war, there's supposed to be honor.บางที่ในสงครามที่เราเข้าใจว่ามีเกียรติศักดิ์ศรี
Where is the honor here? Where?แล้วเกียรติศักดิ์ศรีนั้นอยู่ไหนล่ะ ไหน
So, this is the famous Mushu?และนี่เป็นการแสดงเกียรติศักดิ์ของเจ้าเหรอ มูชู?
Full of idealism, maybe even a sense of honor.อุดมคติเต็มหัว อาจมีสำนึกแห่งเกียรติศักดิ์บ้าง
Let your paintings reflect the honor of the courtก็จะสะท้อนได้ถึงเกียรติศักดิ์ ของบรรดาเหล่าขุนนางด้วย
And if there's anything on that list That involved, demeaning, fruity hair tossing, I'm cutting it!และถ้ามีอะไรที่เกี่ยวกับสะบัดผม หรือลดเกียรติศักดิ์ศรี ฉันจะตัดมันทิ้ง!
Today you will fight for glory and for honour.วันนี้เจ้าต้องสู้ เพื่อเกียรติศักดิ์ และความเกรียงไกร!
A knight must behave with honour and nobility.อัศวินต้องประพฤติตัวเป็นผู้ที่มี เกียรติศักดิ์และความสง่างาม
And the glory you deserve.และเกียรติศักดิ์ของท่านก็ลดลง
You just violated the honor code, not to mention state law.คุณแค่ฝ่าฝืน, ระบบเกียรติศักดิ์ ไม่ได้หมายถึงเรื่องกฏ
So, when I was little, and we would look up at the stars and you would tell me of the heroes whose glory was written in the sky,เมื่อตอนข้ายังเล็ก เราแหงนมองดูดวงดาว พ่อจะเล่าถึงวีรบุรุษ ผู้มีเกียรติศักดิ์จารึกอยู่บนฟ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกียรติศักดิ์
Back to top