ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

เกะกะระราน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *เกะกะระราน*, -เกะกะระราน-

เกะกะระราน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกะกะระราน (v.) bully See also: hector, browbeat, oppress
เกะกะระราน (v.) be pugnacious See also: be disobedient, be roguish, be delinquent, misbehave, make trouble Syn. เกเร, เกะกะเกเร, เกะกะก้าวร้าว
เกะกะระราน (v.) misbehave See also: be unruly, be delinquent Syn. เกกมะเหรก
English-Thai: HOPE Dictionary
outrageous(เอาทฺเร'เจิส) adj. รุนแรง,ซึ่งทำให้เจ็บแค้นใจ,รุนแรง,เหลือทน,เกะกะระราน., See also: outrageousness n.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"... but never nasty or obscene.♪ แต่ไม่เคยมีเกะกะระราน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า เกะกะระราน
Back to top